Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Uutta ohjausajattelua ja -kulttuuria korkeakouluissa

Ohjaus tulevaisuuden työhön (OTT) -hanke luotiin ohjausajattelun ja ohjauskulttuurin muutosta edistämään korkeakouluissa. Ohjauksellisia toimintatapojemme on ollut välttämätöntä kehittää entistä ennakoivampaan ja uraohjauksellisempaan suuntaan. Ohjaammehan opiskelijoita työtehtäviin, joita ei vielä ole olemassa tai niitä ei vielä tunnisteta.

Kirjoittajat:

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katariina Kainu

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Nina Mäkelä

lehtori, pedagoginen täydennyskoulutus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.11.2021

Ohjaus tulevaisuuden työhön (OTT) -hanke luotiin ohjausajattelun ja ohjauskulttuurin muutoksen edistämiseen korkeakouluissa. Konkreettisina toimina me olemme hankkeen aikana muun muassa tunnistaneet tulevaisuuden työelämän skenaarioita, luoneet tulevaisuusorientoituneen uraohjausmallin, kehittäneet uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä hyödyntäneet tekoälyä ja oppimisanalytiikkaa ohjaustyössä.

Lähtökohtana hankkeen tekemiselle on ollut työelämän nopea muutos ja epävarmuus, jotka korkeakoulujen tulisi ohjauksessa huomioida. Ohjaammehan opiskelijoita työtehtäviin, joita ei vielä ole edes olemassa tai niitä ei vielä tunnisteta. Jotta voimme lunastaa opiskelijoille antamamme lupauksen työelämän ovien avautumisesta, on ohjauksellisten toimintatapojemme kehittäminen entistä ennakoivampaan ja uraohjauksellisempaan suuntaan välttämätöntä.

Haaga-Heliassa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke on osunut ajankohtaan, jossa käynnissä on oppilaitoksen historian suurin koulutus- ja organisaatiouudistus. Tämä valtava muutos on vaatinut ja mahdollistanut myös ohjausmallin uudistamisen ja yhtenäistämisen.

Tavoitteenamme oli kehitellä mallia ja pilotoida uutta mallia kahdessa koulutusohjelmassa. Käytännössä olemmekin rakentaneet koko talon yhtenäisen uuden ohjausmallin ja pilotoineet sitä jo koko talon tasolla hankkeen aikana.

Kehittämistyötä olemme tehneet kolmella tasolla: projektiryhmä on koordinoinut toimintaa, kaikkia koulutusaloja ja Haaga-Helian kampuksia edustava suunnitteluryhmä on tehnyt linjauksia ja kaikki ohjaus- ja neuvontahenkilöstön jäsenet sekä myös opiskelijaedustajat ovat osallistuneet säännöllisesti järjestettyihin yhteistoiminnallisiin työpajoihin, joissa uusia toimintamalleja ideoitiin.

Haaga-Helian uusi ohjauksen malli

Kehitetyssä Haaga-Helian uudessa ohjauksen mallissa keskeinen ajatus on, että kaikki ohjaavat opiskelijoita omassa roolissaan ja ohjaus nähdään perinteistä opintojen ohjausta laajempana, koko opiskelijan uraa koskevana, ohjauksena. Jokaisella opiskelijalla on opintojen ajan rinnallaan laaja-alaiseen uraohjaukseen keskittyvä oma opinto-ohjaaja. Lisäksi opiskelija saa asiantuntijuutensa kehittymisen tueksi ohjausta opintoneuvojilta, opintojaksojen opettajilta ja osaamisalueille nimetyiltä osaamista ohjaavilta opettajilta.

Aiemmin Haaga-Heliassa oli eri koulutusohjelmissa ja kampuksilla hieman erilaisia ohjausrooleja ja -tapoja. Uuden mallin myötä olemme yhtenäistäneet ohjaajien nimitykset ja roolit ja selkeyttäneet toimintatapoja. Myös opintosihteerien rooli on vahvistunut opiskelijan ohjauksessa ja samalla heidän nimikkeensä on vaihtunut opintosihteeristä opintoneuvojaksi.

Uuden ohjausmallin myötä olemme yhtenäistäneet ja päivittäneet uusille tutkinto-opiskelijoille järjestettävät orientointipäivät ja luoneet kaikille opiskelijoille pakollisen Avaimet opiskeluun ja työelämään -opintokokonaisuuden. Opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on nyt yhtenä olennaisimpana asiana orientointipäivien ohjelmassa. Avaimet opiskeluun ja työelämään opintokokonaisuudessa on tarjolla muun muassa digitaitoja, opiskelutaitoja, ajanhallintaa, omien vahvuuksien tunnistamista, urasuunnittelua ja työnhakutaitoja.

Myös uraohjaus ja uraohjauskoulutus sai päivityksen

Teimme analyysin opiskelijoiden uraohjauskokemuksia käsittelevistä hankkeista ja tutkimuksista sekä toteutimme laajan kyselyn opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevaisuusorientaatiosta ja ohjausosaamisesta. Selvityksemme perusteella suunnittelimme ja pilotoimme viiden opintopisteen laajuisen uraohjauskoulutuksen mukana olevien korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Viestintää ja vaikuttamista kuuden korkeakoulun verkostona

Uraohjausosaamista olemme tehneet näkyväksi eri foorumeilla. Kehittämiämme ratkaisuja ja kokemuksia piloteista olemme jakaneet useissa blogikirjoituksissa ja julkaisuissa. Yhteisvoimin olemme myös työstäneet korkeakouluille hyvän uraohjauksen kriteerit. Lanseerasimme valtakunnallisen uraohjauspäivän, josta kopin vuodelle 2022 on ottanut Itä-Suomen yliopisto.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen vaikutukset näkyvät Haaga-Heliassa uuden ohjausmallin muodossa pitkään. Ohjausasiantuntemustamme on hyödynnetty kokonaisvaltaisesti ja se näkyy organisaation ohjauksen infrastruktuurissa. Uudet toimintamallit jäävät elämään ja mahdollistavat opiskelijoiden tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen toteuttamisen ja opiskelijoiden uranhallintataitojen kehittämisen entistä paremmin opetussuunnitelmiin ja pedagogiikkaan integroituneena.

Ohjauksen profiili Haaga-Heliassa on noussut, ja korkeakoulumme on sitoutunut ohjaustyön jatkuvaan kehittämiseen. Vuoden 2021 alussa hankkeen aloitteesta lisättiin asiantuntemusta palkkaamalla uuteen rooliin johtava opinto-ohjaaja, joka vie uuden ohjausmallin käytäntöön ja huolehtii sen ajan tasalla pysymisestä jatkossakin.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Päivi-Katriina Juutilainen
Kesto: 2019–2021
Kumppanit: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Haaga-Helia, Turun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu
Rahoitus: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Luettavaa OTT-hankkeen ratkaisuista:

Vaikuttavuusblogi

Kirjoittajat:

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katariina Kainu

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Nina Mäkelä

lehtori, pedagoginen täydennyskoulutus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu