Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Uusi ohjausmalli tukemaan opiskelijan urapolkua

Uusi yhtenäinen ohjausmalli takaa, että opiskelijoille on tarjolla yhdenvertaista ohjausta ja neuvontaa. Se myös mahdollistaa entistä paremmin ohjausosaamisen kehittämisen.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katariina Kainu

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.05.2021

Haaga-Helialle on työstetty uutta ohjausmallia. Malli kattaa kaiken opiskelijoiden ohjaukseen liittyvän eli ohjauksen työnjaon, toimintatavat, ohjaukseen liittyvän opintokokonaisuuden sekä uusien opiskelijoiden orientointipäivät.

Ohjausta on Haaga-Heliassa toteutettu yksiköissä ja jopa koulutusohjelmissa eri tavoin. Ohjaajien tehtävät ja toimintatavat ovat vaihdelleet paljon ja sekä opiskelijoiden ohjauksessa että neuvonnassa on oltu mukana monin erilaisin tehtävänkuvin ja roolein. Myös ohjauksen muilla osa-alueilla on ollut koulutusohjelmittain eroavaisuuksia esimerkiksi ohjauksen opintojakson tarjoamisessa ja laajuudessa sekä orientointipäivien toteutuksessa.

Olemme keskellä isoja muutoksia, joissa Haaga-Helia selkeästi siirtyy kohti yhtenäisempää toimintaa. Koulutusuudistuksessa opiskelijoiden liikkuminen yli kampus- ja tutkintorajojen tulee olemaan helppoa ja toivottavaa. Myös ohjaajat tulevat toimimaan entistä enemmän yhteistyössä yli edellä mainittujen rajojen. Näin ollen ohjauksen kentällä toimijoiden nimikkeiden ja työnkuvien tulee olla yhtenäiset. Yhtenäinen ohjausmalli mahdollistaa entistäkin paremmin ohjausosaamisen kehittämisen ja takaa, että Haaga-Helian opiskelijoille on tarjolla yhdenvertaista ohjausta ja neuvontaa.

Ohjaajalla täytyy olla riittävästi aikaa opiskelijalle

Olemme ammattikorkeakoulu, joten ydintehtävämme on kouluttaa työelämän asiantuntijoita. Haaga-Helian mission mukaisesti tehtävänämme on avata ovet työelämään. Ohjausmallissa suunnitellut muutokset ohjaushenkilöstön roolituksiin ja työtehtäviin on mietitty tätä tavoitetta silmällä pitäen. Haluamme, että ohjauksemme on yhtenäinen ja toimiva palvelu opiskelijalle ja että ohjaajillamme on riittävästi aikaa opiskelijan urapolun tukemiseen koko opintojen ajan.

Uudessa ohjausmallissa ohjaus nähdään kaikkien haagahelialaisten yhteisenä asiana. Kaikkien meidän tulee tehdä oma osuutemme opiskelijoidemme opintojen ja uran etenemistä tukeaksemme. Esimerkiksi opettaja seuraa opintojaksoillaan opiskelijoiden etenemistä sekä kuuntelee ja kohtaa opiskelijoita arkisissa opintoihin ja uraan liittyvissä tilanteissa omilla opintojaksoillaan.

Tällä hetkellä uuden ohjausmallin suuret linjat ovat selvillä. Ohjauksen toimijat ja työnjako on määritelty, yhteisiä toimintatapoja on lähdetty linjaamaan ja uusi yhteinen ohjauksen opintojakso on kuvattu. Orientointipäivien uutta yhteistä mallia on pilotoitu syksyllä 2020 ja se on otettu käyttöön tammikuussa 2021 alkaneissa koulutuksissa. Seuraavaksi kehittämistyössä keskitytään uuden ohjauksen mallin hienosäätöön ja suunnitellaan mallin käyttöönoton askeleita koko talossa yhteistyössä ohjaustoimijoiden ja johdon kanssa.

Tavoitteena on saada ohjausmallin kaikki osiot mahdollisimman laajamittaisesti käyttöön koko Haaga-Heliassa tammikuussa 2022, jolloin myös koulutusuudistuksen tuomat uudistukset astuvat täysimääräisenä voimaan.

Olemme erittäin tyytyväisiä luotuun malliin. Uskomme, että sen avulla pystymme tukemaan opiskelijoiden opintojen ja uran etenemistä entistäkin paremmin. Uuden mallin myötä kaikki Haaga-Helian opiskelijat ovat ohjauksen suhteen yhdenvertaisessa asemassa. Samalla saamme mahdollisuuden kehittää ohjaushenkilöstön keskinäistä yhteistyötä entistäkin tiiviimmäksi ja tehokkaammaksi.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa (2019-2021) kehitetään ja mallinnetaan korkeakoulujen tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa.
Hankkeen koordinaattorina on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja kumppaneina Turun ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Euroopan sosiaalirahasto. 

Elina Iloranta ja Katariina Kainu toimivat Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen asiantuntijoina ja ovat hankkeen aikana vastanneet Haaga-Helian ohjausmallin kehitystyöstä. Juho Pakarinen on Haaga-Helian johtava opinto-ohjaaja. Hänen vastuullaan on uuden ohjausmallin käyttöönotto.