Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Asiantuntijaosaamisen tukeminen vaatii kokonaisvaltaista otetta

Haaga-Heliassa luodaan ohjausmallia, joka rakentuu ”kaikki ohjaa” -periaatteelle. Ohjauksesta vastaa neuvonta- ja ohjaushenkilöstön ohella myös opetushenkilöstö, kirjoittavat Pirjo Aura, Nina Mäkelä ja Katariina Kainu.

Kirjoittajat:

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Nina Mäkelä

lehtori, pedagoginen täydennyskoulutus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katariina Kainu

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.01.2021

Opiskelijan siirtyminen työelämään ei ole kertaluonteinen tapahtuma, vaan työelämään integroidutaan jo opintojen aikana erilaisten työelämäprojektien, työsuhteiden, opinnollistamisen ja työharjoitteluiden kautta. Opiskelijat tarvitsevatkin yhä enemmän erilaisia työelämätaitoja sekä tukea itsearviointitaitojen kehittymisessä, oman osaamisen tunnistamisessa ja verkostojen luomisessa.

Miten ohjaus- ja opetushenkilöstö voi parhaiten tukea opiskelijoita näiden yksilöllisillä opintopoluilla? Entä miten he voivat mahdollistaa opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymisen muuttuvassa toimintaympäristössä? (Lue myös Juutilainen – Mäkelä: Haaga-Helia ohjaa asiantuntijuuteen)

Haaga-Heliassa luodaan ohjausmallia, joka rakentuu ”kaikki ohjaa” -periaatteelle. Ohjauksesta vastaa neuvonta- ja ohjaushenkilöstön ohella myös opetushenkilöstö. Korkeakoulun opettajat ovat oman alansa asiantuntijoita, joten he ovat myös avainhenkilöitä ohjaamaan opiskelijoita eri toimialojen osaamistarpeiden ja haasteiden kohtaamisessa.

Olemme Haaga-Heliassa tarkastelleet ohjausta ja neuvontaa Tomlinsonin ura- ja työllistymispääomamallin pohjalta. Mallissa on viisi pääomaa: inhimillinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja psykologinen pääoma sekä identiteettipääoma. Pääomat ovat keskeisiä resursseja, joita opiskelijat oppivat ja omaksuvat formaalin ja informaalin oppimisen kautta. Ne tukevat opiskelijoiden asiantuntijaosaamisen kehittymistä.

Inhimillinen pääoma tarkoittaa tutkintokoulutusta ja sen myötä saavutettuja tietoja ja taitoja. Virallinen tutkinto mahdollistaa opiskelijalle erilaisten työtehtävien hakemisen ja pääsyn työmarkkinoille. Tutkinnoilla ja erilaisilla pätevyyksillä on perinteisesti ollut suuri merkitys henkilön työllistymisessä.

Sosiaalinen pääoma tarkoittaa ihmissuhteita ja verkostoja, joita opiskelijalle on muodostunut ennen opintoja ja opintojen aikana. Verkostot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuksia työllistyä ja lisätä ymmärrystä työelämän mahdollisuuksista. Tutkintokoulutus antaa opiskelijalle yritysten kanssa toteutettavien projektien, työharjoittelun ja opinnäytetyöprosessin kautta mahdollisuuksia lisätä sosiaalista pääomaa. Etenkin opettajat ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa: he mahdollistavat opiskelijoiden ja työelämän yhteistyökumppaneiden kohtaamisen.

Identiteettipääomalla tarkoitetaan opiskelijan omia, koko elämänkulun aikana karttuneita psykososiaalisia kokemuksia sekä käsityksiä omasta osaamisesta ja pystyvyydestä. Tätä opiskelijan hyvin henkilökohtaista pääoman muotoa voidaan tukea ohjauksellisesti ja mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen. Opintojen aikainen uraohjaus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuksia oman minäkuvan rakentamiseen ja asiantuntijuuden kehittymiseen.

Psykologisen pääoman merkitys korostuu tulevaisuuden työelämässä, jossa tarvitaan yhä enemmän muutoskykyä ja resilienssivalmiuksia mukautua epävarmoihin työmarkkinoihin. Erilaisilla ohjauksen ja opetuksen menetelmillä voidaan tukea opiskelijoiden minäpystyvyyden ja urasuunnittelutaitojen kehittymistä.

Kulttuurinen pääoma määritellään sellaiseksi kulttuurisesti arvostetuksi tiedoksi, taipumuksiksi ja käyttäytymismalleiksi, jotka ovat samansuuntaisia niiden työtehtävien kanssa, joista opiskelija on kiinnostunut. Vaikka kulttuurisen pääoman muodostumiseen vaikuttaa opiskelijan sosioekonominen tausta, voidaan korkeakouluopinnoissa mahdollistaa opiskelijalle sellaisten tietojen, taitojen ja käyttäytymismallien oppiminen, joka tukee tavoitellun työtehtävän saamista. Esimerkiksi opiskelijajärjestössä toiminen ja työharjoittelu mahdollistavat opiskelijan kulttuurisen pääoman kehittymisen. Etenkin alan opettajilla on tärkeä rooli kulttuurisen pääoman muodostumisen tukemisessa.

Tomlinsonin malli tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan korkeakouluopiskelijoiden osaamis- identiteetin ja työelämävalmiuksien kehittymiseen. Koulutusuudistuksen myötä opiskelijan uraohjauksen merkitys korostuu opintojen aikana.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa (2019-2021) kehitetään ja mallinnetaan korkeakoulujen tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa.

Hankkeen koordinaattorina on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja kumppaneina Turun ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Euroopan sosiaalirahasto.

Kirjoittajat:

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Nina Mäkelä

lehtori, pedagoginen täydennyskoulutus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katariina Kainu

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu