Siirry sisältöön
Opiskelu
Master-opiskelijat kokivat opinnäytetyöprojektin merkityksellisenä

Opinnäytetyö herättää joissakin opiskelijoissa epävarmuutta ja hidastaa opintoja. Haaga-Helian master-tutkinnoissa onkin kehitetty erilaisia mahdollisuuksia opinnäytetyön tekemiseen.

Julkaistu : 04.08.2022

Osana tätä työtä on kokeiltu ryhmäohjausta, jossa useampi opiskelija tekee opinnäytetyönsä saman toimeksiantajan haasteen ratkaisemiseksi. Me seurasimme systemaattisesti yhden tällaisen opinnäytetyöryhmän edistymistä. Ryhmä teki kaksi kehittämistyötä samalle toimeksiantajaorganisaatiolle. Kirjoituksemme pohjautuu prosessin alussa, aikana ja lopussa tehtyihin opiskelijahaastatteluihin.

Kuuden master-opiskelijan ryhmä teki opinnäytetyönsä ennätysajassa, he kokivat oppineensa hyödyllisiä asioita ja prosessista jäi kaikille hyvä fiilis. Lisäksi jokainen julkaisi ohjaajansa kanssa yhteistyössä tehdyn blogin kypsyysnäytteensä pohjalta Haaga-Helian eSignals-verkkolehdessä. Mikä sai heidät suoriutumaan näin hyvin?

Toimeksiannon merkityksellisyys ja selkeä aikataulu auttoivat onnistumaan

Useimmat opiskelijat puhuivat mielekkään toimeksiannon ja ryhmän yhteisen tavoitteen merkityksestä. Toimeksiantajayrityksen yhteyshenkilö kommentoi kehittämistyötä matkan varrella ja opiskelijoiden kehittämistyö oli heille aidosti tärkeä. Se vahvisti tunnetta heidän roolinsa merkityksellisyydestä ja lisäsi sitoutumista opinnäytetyöhön.

Opiskelijat toivat esille myös sen, miten tärkeä oli alussa yhdessä luotu tavoite ja aikataulu. Kuusi opiskelijaa jakaantui kahteen projektiryhmään, joista kumpikin teki toimeksiantajalle kehittämistehtävän. Lisäksi jokainen teki oman, erillisen opinnäytetyönsä. Ryhmien työskentely käynnistettiin suunnitelmallisesti keskustelemalla ja selkeyttämällä yhteistä tavoitetta sekä sopimalla aikatauluista. Molemmat ryhmät tekivät itselleen tiukat aikataulut: aloitus joulukuussa, valmistuminen toukokuussa.

”Tosi tärkeätä, että me oltiin tehty se yhteinen aikataulu.” ”Selkeä aikataulutus heti alkuun: tietyt deadlinet ja tavoite. Työ valmistui huomaamatta vähitellen. ”

Ryhmän yhteistyö ja ohjaajan tuki avainroolissa

Molemmat ryhmät päättivät omat tapaamisrytminsä ja tavan kommunikoida. Toinen ryhmä tapasi kerran viikossa Teamsissa ja toinen kerran kahdessa viikossa. Kumpikin ryhmä viesti keskenään aktiivisesti Teamsissa ja toinen ryhmä myös WhatsAppissa.

”Parasta oli tämä ryhmä, opintojen lopuksi yhteisöllinen prosessi, jossa tehtiin yhdessä, ei yksin” ”Helpottaa siinä prosessissa ihan hirveästi, että sun ei tarvitse yksin miettiä aivan kaikkea”

Kumpikin ryhmä tapasi ohjaajan kerran kuukaudessa. Jokainen opiskelija antoi kiitosta ohjauksesta ja painotti sen tärkeyttä. Opiskelijat kuvasivat hyvää ohjausta pitkälti samoin sanoin. Hyvä ohjaaja viestii asioista, ohjeistaa ja antaa palauteta selkeästi. Tämä luo hyvää tunnetta.

”Meillä oli tosi alusta asti selkeä se konsepti: tiedettiin mitä tulee, mitä meiltä odotetaan, mistä materiaalit löytyy” ”Siis tosi hyvää, tarpeeksi selkeä, joka välissä hän ohjasi koko ajan tavallaan, kertoi missä mennään”

Hyvä ohjaaja puhuu suoraan ja samalla kannustavasti luoden positiivista ilmapiiriä. Hän lähtee myös opiskelijoiden omista tavoitteista, ohjaa, mutta ei ota prosessissa pääosaa. Hyvää ohjaajaa on helppo lähestyä, häneltä uskaltaa kysyä ”pientäkin” asiaa, eikä vastausta tarvitse odottaa kauan.

”Ohjaaja kyllä liidasi sitä erittäin hienosti sitä prosessia niinku olematta liikaa siinä kuitenkaan niin kuin pääroolissa”

Kaikki tapaamiset olivat verkossa. Se koettiin erittäin hyvänä toimintatapana ja mahdollisti säännölliset tapaamiset. Tärkeitä tekijöitä onnistumisessa olivat systemaattinen ryhmäprosessi sekä ryhmän ja ohjauksen tuki.

”Se yhteistyön merkitys ja siis ohjaajan tuki oli tosi tärkeetä, että ne oli ehkä ne niinku tärkeimmät asiat”

Prosessi opetti myös tiimitaitoja ja hissipuhetta

Suurin osa opiskelijoista totesi oppineensa tärkeitä työelämän taitoja opinnäytetyöryhmässä: tiimityöskentelyä. Moni opiskelijoista toi esille sen, että oli hienoa toteuttaa tällainen projekti sujuvasti ja aikataulussa ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa. Muutamat totesivat, ettei yksin olisi saanut työtä tehtyä – ainakaan aikataulussa.

”Mun mielestä toi ryhmässä tehty opinnäytetyö on tosi niinku hieno juttu”

Opiskelijat kirjoittivat kypsyysnäytteen pohjalta blogin ohjaajan kanssa. Se auttoi kiteyttämään opinnäytetyön ydinviestin ja opetti näin hissipuhetta. Yksi opiskelijoista kertoi, kuinka oli jo saanut hyvää palautetta blogistaan ja sitä oli jaettu eteenpäin.

Kokeilusta käytännöksi

Yhteisen toimeksiantajan kanssa työskentelevä ryhmä on myös aiempien kokeilujen pohjalta osoittautunut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi tehdä opinnäytetyö. Tämän ryhmään osallistuneiden opiskelijoiden viesti oli selkeä. He toivovat, että toimeksiantaja-opinnäytetyöryhmä-konseptin käyttö laajenee ja suosittelisivat tällaista ryhmää opinnäytetyötä aloittaville master-opiskelijoille.

”Mun mielestä tuota konseptia kannattaa ehdottomasti jatkaa.”