Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Merkityksellisyyden kokemus työelämässä

Jos työ tuntuu mielekkäältä ja merkitykselliseltä, on melko varma, että ihmiset myös tekevät parempaa jälkeä, pysyvät työkykyisinä ja työelämässä pidempään. 

Julkaistu : 04.05.2022

Merkityksellisyyden kokemus on avainasemassa niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin tulevaisuuden menestykselle. Merkityksellinen työ on teemana hyvin ajankohtainen ja näkyy muun muassa yhteiskunnallisessa keskustelussa erilaisissa yhteyksissä. Ajankohtaisia näkökulmia keskustelussa ovat esimerkiksi työssä jaksaminen, työelämän muuttuminen, työurien pidentäminen tai, se kuinka työvoiman liikkuvuus on jo pitkään ollut kasvussa.

Merkityksellisyyden tunteeseen linkittyy myös yritysten haaste saada työntekijänsä sitoutettua. Samaan aikaan yksilöt pohtivat, mikä loisi motivaatiota ja merkitystä omaan työhön nykyajan pirstaleisessa työelämässä.

Tulevaisuuden työnteon tapoja on vaikea ennustaa, mutta jos työ tuntuu mielekkäältä, motivoivalta ja merkitykselliseltä, on melko varma, että ihmiset myös tekevät parempaa jälkeä, pysyvät työkykyisinä ja työelämässä pidempään, ja tukevat näin myös organisaatioiden menestystä sekä yhteiskunnan toimintaa. 

Arvostuksen tunne ja yhteisöllisyys luovat merkityksellisyyden tunnetta

Keskeiset teemat, jotka nousevat esille tutkittaessa merkityksellisyyden kokemusta, ovat

  • arvostuksen tunne ja työssä jaksaminen,
  • sisäinen motivaatio,
  • itsensä kehittäminen ja omien vahvuuksien hyödyntäminen,
  • esihenkilön rooli,
  • viestinnän merkitys ja
  • käytännön työn ymmärtäminen.

Lisäksi hyvä työyhteisö, hyvät työkaverit sekä keskinäinen huumori koetaan keskeisinä voimavaroina, jotka antavat energiaa ja auttavat jaksamaan myös raskaina aikoina ja vastoinkäymisiä kohdattaessa.

Tärkeää on myös mahdollisuus reflektoida tehtyä työtä sekä se, että työlle on joku laajempi merkitys. Oma työ pitää pystyä sitomaan organisaation tavoitteisiin ja mahdollisesti myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Yhdistävänä tekijänä näille kaikille, ja pohjana merkityksellisyyden tunteelle, on psykologinen turvallisuus, joka linkittyy vahvasti myös osallistavaan ja monimuotoiseen työkulttuuriin. 

Merkityksellisyyden tunnetta voidaan tukea luomalla oikeanlaiset olosuhteet

Kyky havaita oman työn merkitys laajemmin linkittyy vahvasti asioihin, joissa organisaatiot voivat tukea työntekijöitään. Tähän liittyen olisi tärkeää, että työpaikalla olisi luottamuksellinen, osallistava sekä työntekijöitä tukeva ja arvostusta luova ilmapiiri, jossa virheitä ei pelätä, vaan ne nähdään osana innovatiivisuutta ja mahdollisuutta kehittyä.

Myös osallistava viestintä sekä läpinäkyvyys kaikissa toiminnoissa ja organisaation arvomaailmassa tukevat työntekijän mahdollisuuksia ymmärtää oman työnsä vaikutusta isompaan kokonaisuuteen.

Erityisesti psykologisten perustarpeiden merkitystä sisäisen motivaation synnyssä kuvaava Richard Ryanin ja Edward Decin itseohjautuvuusteoria (2000) on tutkittavan aiheen kannalta merkittävä. Ryan ja Deci nostavat esille kolme psykologista perustarvetta: autonomia, kompetenssi ja yhteenkuuluvuus.

Autonomiaan liittyvät olennaisesti käsitteet itsenäisyys, luottamus, joustavuus, sekä yksilön mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa. Kompetenssi taas on kokemusta tehokkuudesta ja omasta kyvykkyydestä, minkä lisäksi siihen liittyvät olennaisesti itsensä kehittäminen, palaute ja mahdollisuus haastaa omaa osaamistaan. Yhteenkuuluvuutta taas kuvaillaan kokemuksena välittämisestä ja kaipuusta yhteisöllisyyteen. Tarpeeseen linkittyvät vahvasti mahdollisuus auttaa muita ja vastaanottaa apua, yhteenkuuluvuuden tunne sekä hyvän työyhteisön merkitys.

Hyvinvointi ja sitoutuminen lisäävät menestystä

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan (2017) mukaan merkityksellisyyden kokemuksella työelämässä on vaikutuksia sekä yksilötason hyvinvointiin että organisaatiotason menestykseen. Henkilö, joka kokee merkityksellisyyttä työssään, on pääsääntöisesti terveempi, tyytyväisempi ja innovatiivisempi.

Sahimaan mukaan psykologiset perustarpeet sekä merkityksellisyyden kokemus työelämässä on myös tutkimuksissa linkitetty parempaan työtyytyväisyyteen, työhön sitoutumiseen ja työtehokkuuteen. Tulevaisuudessa organisaatioiden kyky tukea työntekijöidensä sisäistä motivaatiota työtehtäviään kohtaan kasvattaa merkitystään ja on avainasemassa, kun puhutaan organisaatioiden menestyksestä sekä työntekijöiden hyvinvoinnista ja sitoutumisesta. 

Miten sinun organisaatiossasi näkyvät merkityksellisyyden kokemukset?

Tämä kirjoitus perustuu Master-tutkinnon opinnäytetyöhön, Meaningfulness at work – future success factor?, Törnroos T. 2022. Haaga-Helia.

Heli Bergström, lehtori, HR ja johtaminen osaamisalue
Tanja Törnroos, IT-konsultti, muutosjohtamisen ja palvelumuotoilun asiantuntija, KPMG

Lähteet:

Kuva: www.shutterstock.com