Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Ennakkoluulot ja monimuotoisuus tulevaisuuden yrityskulttuurin rakentajina 

Voisiko yrityskulttuuri, joka rakentuu ennakkoluulottomuudelle ja monimuotoisuudelle, olla sellainen, joka houkuttelee puoleensa toivottuja tulevaisuuden osaajia?

Julkaistu : 18.05.2022

Työelämä muuttuu muuttumistaan ja yritykset käyvät kilpailua työmarkkinoilla alansa parhaimmista osaajista. Yrityksen työnantajamielikuvalla sekä maineella on suora yhteys siihen, millaisia osaajia yritys houkuttelee puoleensa. Työnhakijat kiinnittävät entistä enemmän huomiota siihen, mitä yrityksellä on tarjota tulevaisuudessa työnantajana. Mikä työnhakijoita voisi kiinnostaa?

Monimuotoisuuden edistäminen

 Monimuotoisuus on sekä näkyviä että näkymättömiä eroavaisuuksia yksilöissä (Georgiandou, Gonzalez-Perez & Olivas-Luján 2019). Monimuotoisuus ja ennakkoluulot tunnistetaan ja tiedostetaan hyvin eri tavoin organisaatioissa. Esimerkiksi kulttuurit, sukupuoli, ikä, kansalaisuus, persoonallisuus ja osaaminen saatetaan kokea hyvinkin positiivisina asioina työyhteisöissä.

Monimuotoisuus saatetaan määritellä erilaisuudeksi, jonka koetaan tuovan rikkautta ja vahvuutta työyhteisöön. Monimuotoisuuden edistäminen on nykypäivänä tärkeää, koska organisaatiot voivat erottua edukseen monimuotoisuuden näkyvinä edistäjinä.

Ennakkoluuloihin tarttuminen

On hyvä tiedostaa, että jokainen yksilö muodostaa ennakkoluuloja, sillä se on aivojen tapa säästää muistia (Brief & Bradley 2008, 19). Kuitenkin ihmiset havaitsevat erilaisissa tilanteissa muiden ennakkoluulot herkemmin, kuin tiedostavat itse niitä muodostavansa.

Ennakkoluulojen on tutkimuksissa havaittu kohdistuvan ikään, sukupuoleen, eri kulttuureihin sekä osaamiseen. Ennakkoluulot mielletään usein negatiiviseksi asiaksi, joista keskustelemista voidaan vierastaa. On hyvä huomata kuitenkin, että yksilö, joka tiedostaa omat ennakkoluulonsa, voi omalta osaltaan edistää ennakkoluulottomampaa työyhteisöä positiivisella tavalla.

Monimuotoisuuden ja ennakkoluulojen voidaan todeta liittyvän toisiinsa vahvasti ja ne kulkevat myös yrityskulttuurin rakentamisessa käsi kädessä. 

Muutosagentteihin panostaminen

Brief ja Bradley (2008) ovat todenneet, että monimuotoisemman yrityskulttuurin luomisessa rekrytoinnit ja kouluttaminen ovat avainasemassa. Rekrytoinneissa jokaisella valinnalla vaikutetaan yrityskulttuurin rakentumisen suuntaan, sillä jokainen yksilö vaikuttaa omalta osaltaan yrityksen kulttuuriin (Kariwala 2020).

Kouluttaminen ennakkoluulojen osalta perinteisen kouluttamisen sijaan on tehokkaampaa luoda tilaa oivalluksille ja ajatusmaailman avaamiselle. Ennakkoluuloja näkyväksi tuomalla voidaan osaltaan vaikuttaa yrityskulttuuriin ja päätöksiin.

Yrityksen tulevaisuuden kannalta on tärkeä tunnistaa yrityksessä avainhenkilöt, jotka pystyvät viemään eteenpäin muutosta kohti monimuotoisempaa, ennakkoluulottomampaa ja suvaitsevampaa yrityskulttuuria.

Monimuotoisuus ja ennakkoluulot osaksi strategiaa

Monimuotoisuus ja ennakkoluulot ovat osa työelämän arkea myös tulevaisuudessa. Tärkeää on se, miten niiden kanssa työskennellään ja millä tavoin niitä hyödyntämällä luodaan tulevaisuudessa yrityskulttuuria. Jokaisella työntekijällä on omat ajatuksensa ja asenteensa työyhteisöön, joten on tärkeää tuoda asiat lähelle jokaista yksilöä. Vain näin jokainen voi kokea strategian koskettavan itseään.

Liittämällä monimuotoisuuden ja ennakkoluulottomamman yrityskulttuurin rakentamisen osaksi yrityksen strategiaa ja arjen tekoja mahdollistuu entistä tietoisempi ja monimuotoisempi yrityskulttuuri tulevaisuudessa. Sellainen yrityskulttuuri, joka houkuttelee puoleensa toivottua osaamista. Olisiko siis aika luoda lumipalloefekti ennakkoluulottomuudesta ja monimuotoisuudesta? 

Kirjoituksen taustalla on master-opinnäytetyönä tehty tutkimus, joka keskittyi monimuotoisuuteen ja osallisuuteen.

Lähteet:

  • Brief, A. & Bradley, J. 2008. Diversity at work. Cambridge University Press. Cambridge. E-kirja
  • Georgiandou, A., Gonzalez-Peres, M.-A. & Olivas-Luján, M. 2019. Diversity within Diversity Management. Emerald Publishing Limited. Bingley, Englanti. E-kirja. 
  • Kariwala, D. 8.10.2020. Biases: What are they and how they influence Organizational Culture. LinkedIn.

Kuva: www.shutterstock.com