Siirry sisältöön
3AMK
3AMK mukana uudistamassa pedagogista toimintaa

Tässä kirjoituksessa kerromme muutamasta esimerkistä, joissa pedagogista uudistamista on tuloksellisesti viety eteenpäin 3AMK-yhteistyössä.

Kirjoittajat:

Irma Kunnari

tutkimusaluejohtaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
research area director, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Virpi Lund

lehtori, teemakoordinaattori, pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
Laurea ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Päivi Laine

kehittämispäällikkö, yliopettaja
Metropolia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 19.09.2023

Muuttuva maailma haastaa ammattikorkeakoulut yhä reippaammin uudistamaan omaa pedagogista toimintaansa. Uudistaminen tarvitsee rakenteita ja yhteistä tilaa, vuorovaikutusta ja aikaa kehittämistyölle. Tutkimus- ja kehittämishankkeet voivat parhaimmillaan olla näitä luomassa.

3AMKin ammattipedagogisen tutkimus- ja kehittämiskampuksen tarkoituksena on tukea korkeakouluyhteistyössä tapahtuvaa pedagogista kehittämistyötä. Tämän työn pohjaksi keväällä 2023 kannustettiin Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian henkilöstöä tuomaan esiin aiheeseen liittyvää ja jo käynnissä olevaa kehittämistyötä. Toimijoilta pyydettiin esimerkkejä siitä, millaisia hankkeita on jo menossa.

Tässä blogissa kerromme muutamasta esimerkistä, joissa pedagogista uudistamista on tuloksellisesti viety eteenpäin 3AMK-yhteistyössä. Kerromme millaiset teemat ovat olleet keskiössä ja mitä tuloksia ja tuotoksia voimme hyödyntää pedagogisessa kehittämistyössä jatkossa.

Pedagogista hyvinvointia ja jatkuvaa oppimista

Pedagogisella hyvinvoinnilla viitataan koko oppimisyhteisön hyvinvointiin ja sen merkitys on viime vuosina korostunut hektisessä ja muuttuvassa korkeakoulun toimintaympäristössä. Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoimassa Pedagoginen hyvinvointi – HyPe -hankkeen tavoitteena oli luoda ratkaisuja ja malleja työhyvinvoinnin kysymyksiin (Vanhanen-Nuutinen ym. 2023).

Laurea osallistui hankkeeseen ja Otaniemen yksikössä toteutettiin valmennustyöpajoja opettajille pedagogisen hyvinvoinnin avainkohtien tunnistamiseksi. Teemoina olivat osaamisperustainen arviointi ja palaute osana pedagogisen hyvinvoinnin toteutumista korkeakoulussa sekä pedagogisen hyvinvoinnin pelikentän laidat korkeakouluopettajan työssä.

Hankkeessa tuettiin myös opettajien esimiesten pedagogista johtamista hyvinvoinnin edistämiseksi. Lopputuotoksena syntyi käytännönläheinen työkirja Opas pedagogiseen hyvinvointiin, joka tarjoaa työkaluja pedagogiseen kehittämiseen jatkossakin.

Jatkuvan oppimisen kehittäminen haastaa ammattikorkeakoulut ketterästi kehittämään innovatiivisia ratkaisuja monenlaisille kohderyhmille. Work & Study Fast Track (AI FastTrack) -hankeella (Selvenius ym. 2022) tuettiin työllisyysasteen nostamista tarjoamalla korkeakoulukelpoiselle työttömälle työnhakijalle mahdollisuus opiskella ja tutustua hänelle mielenkiintoisiin aloihin. Hankkeessa kehitettiin uusia ratkaisuja jatkuvan oppimisen haasteisiin sekä vastattiin osaajapulaan nopeavaikutteisilla toimenpiteillä.

Hankkeen 3AMK-yhteistyön vahvuus oli työnjako, jossa kumpikin korkeakoulu hoiti asiakkaita oman koulutusvastuunsa mukaisesti, eli Haaga-Helia liiketalouden ja Laurea sosiaali- ja terveysalan. Palvelumuotoilutyöpajoissa hanketoimijoille kehittyi uutta ammattipedagogista osaamista jatkuvaan oppimiseen, osaamisen tunnistamiseen ja opinnollistamisen mallien kehittelyyn.

Luovia pedagogisia menetelmiä

Laurea ja Metropolia toteuttivat Eloisa – Luovat menetelmät ja tai­de­läh­töi­nen toiminta -hankkeen, jossa tutkittiin rohkeasti taiteen mahdollisuuksia työyhteisöjen, työntekijöiden ja työnantajien tavoitteiden edistämiseksi työpaikoilla.

Hankkeessa ammattipedagoginen kehittäminen tarkoitti yhdessä 3AMK-podcastin ja erilaisten yhteiskehittämisen työpajojen toteuttamista. Jokainen ammattikorkeakoulu oli vuorollaan vastuussa työpajojen järjestämisestä, joten työpajat olivat erilaisia. Niissä osallistujat oppivat uusia näkökulmia ja työskentelymenetelmiä, samalla verkostoituen ja toisten osaamisiin tutustuen. Työpajojen yhteydessä tutustuttiin kumppaneiden pedagogisiin ratkaisuihin, kuten moniaistilliseen tilaan, ikäpukuun ja Interaction and Emotion Labiin, joiden toivotaan poikivan jatkossakin yhteistyötä.

Uutta osaamista vihreään siirtymään yritysyhteistyössä

Yritysten kanssa toteutettavat hankkeet ovat olennainen osa ammattipedagogista kehittämistyötä, joissa sekä korkeakoulujen henkilöstön että yritysten osaaminen kehittyy. 3AMK-yhteistyössä toteutetut vihreän siirtymän hankkeet VIHTA- Digitaalisia ratkaisuja vihreään työhön ja Green Steps – innovaatioiden, resilienssin ja vihreän osaamisen vahvistaminen ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Hankkeiden aikana yritysten uudistumista tuettiin edistämällä yritysten kiertotaloutta ja digitaalisuutta hyödyntävää innovaatiotoimintaa. Lisäksi haettiin tulevaisuudenuskoa ja resilienssiä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Hankkeissa toteutettiin valmennuksia mm. fasilitoinnin, palvelumuotoilun, vertaismentoroinnin, business coachingin, ennakoinnin ja ohjauksen keinoin. Kohderyhmiä olivat uusmaalaiset mikro- ja pienyrittäjät, Helsingin kaupungin työllisyys- ja yritysasiantuntijat sekä 3AMKn opetushenkilöstö.

Hankkeiden konkreettisina tuloksina syntyi mm. Green Steps hankkeen vihreät askelmerkit (Anckar, Laivola & Rinta-Jouppi 2023) ja VIHTA-hankkeen Vihreän innovaatiovalmentajan sertifikaatti -koulutus yritysneuvojille.

Yhdessä kohti uusia aloitteita ja vaikuttavia ratkaisuja

3AMK-yhteistyö ammattipedagogisella tutkimus- ja kehittämiskampuksella toimii jo hyvin. Hankkeiden tuloksia hyödynnämme omassa pedagogiikassamme sekä yhdistämme niitä oppimiseen ja opetussisältöihin. Uusia yhteisiä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita syntyy monista teemoista yhdessä innovoiden. Ajankohtaiset teemat, kuten tekoäly, kestävä kehitys, osallisuus ja työelämätaitojen kehittäminen kiinnostavat meitä kaikkia.

3AMKin korkeakoulupedagoginen yhteistyö tarjoaa alustan kiinnostavien teemojen jatkokehittelyyn, omaa työtä uudistavien hankkeiden virittelyyn ja uuden osaamisen kehittymiselle.

Lähteet

Anckar, R., Laivola, T. & Rinta-Jouppi, L. 2023. Green Steps – vihreitä askeleita ja oppimista uusimaalaisissa yrityksissä. eSignals. Haaga-Helia.

Selvenius, K., Iloranta, E., Peippo, A. & Pulkamo, H. 2022. Work & Study Fast Track tarjoaa uuden suunnan työttömälle. eSignals. Haaga-Helia.

Vanhanen-Nuutinen, L., Aura, P., Kotila, H., Mäki, K. & Roos-Salmi, M. 2023. Pedagoginen hyvinvointi on avain korkeakoulun menestykseen. eSignals. Haaga-Helia.

Kuva: Shutterstock

Kirjoittajat:

Irma Kunnari

tutkimusaluejohtaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
research area director, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Virpi Lund

lehtori, teemakoordinaattori, pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
Laurea ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Päivi Laine

kehittämispäällikkö, yliopettaja
Metropolia ammattikorkeakoulu