Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Pedagoginen hyvinvointi on avain korkeakoulun menestykseen

Kirjoittajat:

Liisa Vanhanen-Nuutinen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hannu Kotila

yliopettaja, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kimmo Mäki

korkeakoulupedagogiikan yliopettaja, KTT, KL
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Martina Roos-Salmi

lehtori ja opinto-ohjaaja, psykologia & pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.05.2023

Etä- ja lähityön joustava yhdistäminen, digitaalisten sovellusten mielekäs käyttö ja yhteisöllisyyden haasteet ovat läsnä jokaisen korkeakouluopettajan ja -opiskelijan arjessa. Tarve ymmärtää hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä korkeakouluyhteisössä, etenkin pedagogisen hyvinvoinnin näkökulmasta, on korostunut viime vuosina.

Pedagogisen hyvinvoinnin kehä

 Opiskelijoiden opiskeluhyvinvointi, henkilökunnan työhyvinvointi ja pedagoginen hyvinvointi ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Hyvinvoivien opiskelijoiden ja opettajien kohtaamiset tuottavat hyvinvointia koko korkeakouluyhteisölle ja päinvastoin. Hyvinvoivan korkeakouluyhteisön avaintekijät ovat pedagogisessa johtamisessa, prosesseissa, käytännöissä ja opettajien osaamisessa sekä korkeakouluyhteisön yhteisöohjautuvuudessa.

Pedagogisen hyvinvoinnin käytännöt ja paikat

Pedagoginen hyvinvointi -hankkeessa (HyPe-hanke) tutkittiin ja kehitettiin korkeakoulujen hyvinvoinnin käytäntöjä ja paikkoja. Siinä tunnistettiin hyvinvoivan korkeakouluyhteisön avaintekijöiden välisiä yhteyksiä työssä jaksamiseen ja vahvistettiin mukana olevien korkeakouluyhteisöjen kykyä luoda pedagogisesti hyvinvoivaa toimintakulttuuria.

HyPe-hankkeen toiminta korkeakouluissa rakentui korkeakoulujen itse määrittelemille sisällöille. Osa korkeakouluista keskittyi johtamistoiminnan kehittämiseen. Tällöin hankkeen toiminnan kohteena olivat opetuksesta vastaavat varadekaanit, osaamisaluejohtajat ja koulutusohjelmajohtajat. Osa korkeakouluista keskittyi koko henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen suoraan henkilöstölle suunnattujen, yhteisöllisyyttä vahvistavien työpajojen kautta. Työpajoissa työskenneltiin valmentavalla otteella ja muun muassa fasilitoitiin tiimiprosesseja.

Erilaisia korkeakoulujen työpajoja yhdisti tarpeet korkeakouluyhteisön pedagogisen työn yhteisistä sanoittamisen ja tulkitsemisen paikoista. Yhteisissä tulkintafoorumeissa mahdollistui lähijohtamistyön tuki, strategian pedagoginen yhteissanoittaminen, eri työorientaatioiden näkyväksi tekeminen, rakenteiden ja prosessien yhteisöllinen kehittäminen sekä yhteisöohjautuvuuden konkretisoituminen.

Jokaisella tavalla tehdä opetus- ja ohjaustyötä on merkitystä myös hyvinvoinnille

HyPe-hankkeen keskeiset päätulokset, koskettaen kaikkia korkeakoulutyöpajoja, ovat vuorovaikutteisen lähiesimiestyön sekä yhteisohjautuvuuden kehittäminen korkeakoulujen yhteisöissä. Kummallakin on merkittävä asema osaamisen ja hyvinvoinnin yhteisvaikutuksen edistämisessä. Hankkeissa käynnistettyjä työyhteisöjen tulkintafoorumeja tulee jatkaa korkeakouluorganisaation eri tasoilla ja organisaation niin sanotuissa nivelkohdissa. Johtamistaitoja tulee valmentaa yhteisöllisen työskentelyn ja jaetun johtamisen suuntaan. Virallisten kokousten ja kohtaamisten laatua on tarkasteltava yhteisöohjautuvuuden näkökulmasta. Puhuvan pään kulttuurista on korkea aika siirtyä yhteisin tulkintoihin. Pedagoginen hyvinvointi on koko korkeakouluyhteisön yhteinen asia.

Pedagogisen hyvinvoinnin kysymykset liittyvät opettajan tapaan orientoitua omaan työhönsä ja työyhteisöönsä. Työorientaatio on viime kädessä henkilökohtainen. Siksi haastamme sinutkin pohtimaan omaa työorientaatiotasi ja tarjoamme myös esimerkkejä muiden hakemista ratkaisuista hankkeen Opas pedagogiseen hyvinvointiin -julkaisussa.

Pedagoginen hyvinvointi (HyPe) – työhyvinvoinnin ja tuottavuuden risteyksessä -hanke. Hanke toteutettiin tammikuusta 2022 maaliskuuhun 2023.

Hankkeen käynnistivät Sivistystyönantajat ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja sen toteutuksesta vastasivat Haaga-Helia amk korkeakoulujen ja Jyväskylän amk ammatillisen koulutuksen osalta. Hankkeen rahoittaja oli TYÖ2030 -ohjelma.

Asiasanat: pedagoginen hyvinvointi, työhyvinvointi, yhteisöllisyys, vaikuttavuusblogi

Tutkimusalue: Vaikuttava ammatillinen pedagogiikka

Julkaisut:

Kirjoittajat:

Liisa Vanhanen-Nuutinen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hannu Kotila

yliopettaja, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kimmo Mäki

korkeakoulupedagogiikan yliopettaja, KTT, KL
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Martina Roos-Salmi

lehtori ja opinto-ohjaaja, psykologia & pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu