Siirry sisältöön
Pedagogi 1/2021
Yhdessä olemme enemmän

Kiinteistöalan Koulutussäätiö Oy KIINKON ja Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyö on tuottanut hedelmää. Erilaiset koulutus- ja kehittämisohjelmat ovat muun muassa parantaneet osaamista ja avustaneet toiminnan kehittämisessä.

Julkaistu : 22.12.2021

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy KIINKO ovat tehneet yhteistyötä vuosien varrella erilaisten täydennyskoulutusohjelmien parissa. Yhdessä suunnittelu ja yhteistyö on ollut kaikin puolin hyvin aktiivista ja vuorovaikutteista – oppimista on tapahtunut moneen suuntaan ja sisällöt ovat valikoituneet tarvelähtöisesti. Myös tuloksia on tarkasteltu yhdessä kehittämismielessä.

Yhtenä esimerkkinä on keväällä 2021 toteutettu Valmentava ote oppimisen johtamisessa -kehittymisohjelma, jonka tavoitteena oli auttaa ymmärtämään ja sisäistämään valmentavan otteen ja asenteen hyödyt omassa työssä. Ohjelmalla haluttiin tukea kollegojen kehittymistä ammattilaisina ja ihmisinä sekä tuoda valmentava ote opiskelijoiden sekä työelämän toimijoiden kanssa käytävään vuoropuheluun.

Kiinkon koulutuspäällikkö Tiia Bueno Vecinon mukaan kehittymisohjelman anti on näkynyt parhaiten arjen työssä valmentavana otteena opiskelijoiden kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa sekä sisäisen tiimi- ja kehitystyön muuttumisena enemmän toisia tukevaksi ja valmentavaksi. Kiinkolaiset ovat saaneet opiskelijoiden kohtaamisiin – niin kasvokkaisiin tapaamisiin kuin verkkotapaamisiin – hyviä arjen vinkkejä ja työkaluja. Keskiössä on ihminen – ei koulutus tai tutkinnon perusteet.

Kehittymisohjelman parasta antia on Bueno Vecinon mukaan ollut se, kuinka jokainen osallistuja on intoutunut tukemaan ja kannustamaan toisia, niin kollegoita kuin opiskelijoita, sekä käyttämään omia vahvuuksiaan ja tuomaan niitä enemmän esiin. Valmennuksen anti ei ehkä ole niin konkreettisesti mitattavissa, mutta se on aistittavissa positiivisena innostuksena ja asioihin syvempänä paneutumisena.

Toisena hyvänä esimerkkinä on Arviointiosaaja-koulutus, jonka tavoitteena oli tukea osallistujien arviointiosaamisen kehittymistä, luoda uuden lainsäädännön mukaisia toimintatapoja ja vahvistaa yhtenäistä toimintatapaa opiskelijoiden ja työelämän arvioijien ohjaamisessa ja neuvonnassa.

Kiinkolaiset kehittivät syksyllä 2019 yhteistä ymmärrystä arviointitoiminnasta, loivat yhteisiä toimintatapoja sekä vahvistivat arviointiosaamista. He laativat asiakaslähtöiset palveluprosessit tutkintokoulutukseen, lainmukaiset osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat sekä toteuttivat neljä ohjausvideota tutkinnon suorittamisen eri vaiheisiin.

Koulutusohjelma antoi Tiia Bueno Vecinon mukaan kiinkolaisille tilaisuuden lujittaa omaa osaamista ohjaus- ja neuvontatyössä sekä hakea yhteisiä rajapintoja ja linjauksia siitä, miten opiskelijoita ohjataan, miten kaikkea dokumentoidaan sekä millaisilla pelisäännöillä työelämäyhteistyötä toteutetaan.

Seuraavaksi alkaa yhteistyö Työpaikkaohjaaja-koulutuksen parissa. Sen tavoitteena on parantaa Kiinkon työpaikkaohjaajien ohjaus­ ja arviointiosaamista työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseksi.
Uuden Työpaikkaohjaaja-koulutuksen suunnitteleminen ja kehittäminen antaa Bueno Vecinon mukaan kiinkolaisille mahdollisuuden työstää palveluprosesseja ja luoda paremmat mahdollisuudet tukea ja ohjata oppisopimusopiskelijoiden työpaikkaohjaajia sekä muiden työpaikoilla perehdytystä tai uusien työntekijöiden ohjausta tekevien arkea.

Ammatillinen koulutus jalkautuu yhä enemmän oppilaitoksesta työpaikoille, joten Kiinkolle on tärkeää olla antamassa työpaikkaohjaajan työtä tekeville mahdollisimman hyvät lähtökohdat onnistua tehtävässään.

Juttu on julkaistu Pedagogissa 1/2021. Haaga-Helia Pedagogi käsittelee ammatilliseen koulutukseen, opettajankoulutukseen ja opetukseen liittyviä teemoja. Lehteä julkaisee Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Toimituskuntana on opettajakorkeakoulun kehittämisryhmä ja päätoimittajana johtaja Jari Laukia.