Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Osaaminen ponnistaa hyvinvoinnista

Mikäli korkeakouluyhteisössä halutaan todella panostaa osaamiseen, ei yhteisön hyvinvointia voi unohtaa.

Kirjoittajat:

Hannu Kotila

yliopettaja, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kimmo Mäki

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.04.2023

Nykyään globaalit kriisit murtautuvat arkeemme lähes kaikkialla. Pandemia, Ukrainan tilanne ja globaali ilmastonmuutos kuormittavat jokaista. Lisäksi erilaisten teknologioiden kehitys, väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen sekä ajattelu- ja toimintatapojen muutokset ovat muokanneet työelämää.

Nämä kaikki muutostekijät haastavat korkeakoulukentän toimintaa ja henkilöstön hyvinvointia. Tässä ajassa vaaditaankin uudenlaisia ratkaisuja, jotta työntekijät voisivat hyvin ja pystyisivät näin hyödyntämään osaamistaan.

Osaaminen ponnistaa hyvinvoinnista! -seminaarissa esiintyneen Työterveyslaitoksen johtavan asiantuntijan Sinimaaria Rankin (21.3.2023) mukaan työ on itsenäistynyt ja lähijohtaminen on yksilöllistynyt. Etätyöläisten työssä jaksamisen seuraaminen on hankalampaa ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen pitää kiinnittää erityisesti huomiota.

Mitä tämä sitten tarkoittaa korkeakoulukentällä? Ainakin opiskelijoiden ohjaukseen, opintojen etenemiseen ja opiskelijahyvinvointiin pitää kiinnittää huomiota. Hybridiopetusta ja -ohjausta toteuttavat opettajat tarvitsevat myös tukea työssä jaksamiseen ja työyhteisön sisäiseen vuorovaikutukseen sekä oman työnsä hallintaan.

Niin ikään Osaaminen ponnistaa hyvinvoinnista! -seminaarissa esiintynyt dosentti Minna Janhonen Filosofian Akatemiasta kiinnittää huomion työn merkityksellisyyden mahdollistamiseen. Kun tarve kokea omaehtoisuutta (autonomia), tarve kehittyä ja kasvaa (kyvykkyys) sekä tarve olla yhteydessä muihin ihmisiin (yhteisöllisyys) huomioidaan, pedagoginen hyvinvointi kasvaa. Tämä on haaste korkeakoulun johtamiselle ja itsensä johtamiselle työssä. (Janhonen 21.3.2023.)

Pedagogisen hyvinvoinnin avainkysymyksiä ovat yhteisöllisyyttä edistävä vuorovaikutus, yhteisöohjautuva toiminta korkeakoulussa sekä johtamistoiminta pedagogisen hyvinvoinnin edistäjänä. HyPe-hankkeen keskeinen viesti oli: pedagoginen hyvinvointi on koko korkeakouluyhteisön hyvinvointia. Hyvinvoiva yhteisö on korkeakoulun menestyksen tekijä!

Vaikka HyPe-hanke päättyi, kehittämistoiminta ei pääty tähän. Pedagogiseen hyvinvointiin korkeakouluissa tulee kiinnittää huomiota myös jatkossa. Muutos korkeakoulukentällä tulee jatkumaan ja kehittyvä osaaminen nousee pedagogisesta hyvinvoinnista.

Pedagoginen hyvinvointi (HyPe) -hanke (1.1.2022 – 31.3.2023) tunnisti, tutki ja kehitti korkeakoulujen hyvinvoinnin käytäntöjä ja paikkoja. Hankkeen tarkoituksena oli mahdollistaa korkeakouluyhteisön kykyä luoda pedagogisesti hyvinvoivaa toimintakulttuuria sekä panostaa johtamistoimintaan hyvinvoinnin edistäjänä.

Hankkeen puitteissa järjestettiin esimerkiksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen henkilöstölle koulutus- ja valmennustilaisuuksia, joiden tarkoituksena oli lisätä vuoropuhelua työyhteisöissä. HyPe-hankkeen kumppaneina toimivat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Sivistystyönantajajärjestö Sivista, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoittajana toimi Työterveyslaitoksen TYÖ2030-ohjelma.

Lähteet

Janhonen, M. 21.3.2023. Resilienssi ja pedagoginen hyvinvointi. Seminaariesitys. Helsinki.

Ranki, S. 21.3.2023. Työn murros ja hyvinvointi. Seminaariesitys. Helsinki.