Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Opettajan digiloikka

Poikkeustilanteen digiloikka toi esille vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kokemuksen merkityksen oppimiselle sekä opiskelijan ammatilliselle kasvulle ja hyvinvoinnille. Aivan samat elementit ovat myös opettajan merkityksellisen työn kokemuksen keskiössä, kirjoittavat Taina Laivola ja Saara Latvala.

Kirjoittajat:

Taina Laivola

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Saara Ojaranta

TKI-koordinaattori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.12.2020

Ammattikorkeakoulujen opettajien näkemyksiä on koottu eri selvityksissä ja tässä blogissa nostamme esille Haaga-Helian yli sadan opettajan kokemuksia poikkeustilanteesta ja verkko-opetuksesta. Haaga-Helian aineisto on kerätty toukokuussa 2020 osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman COL-hankkeen koordinoimaa kyselyä Kokemukset etäopetuksesta poikkeustilanteessa. COL-hanke (CampusOnline –palvelun ylläpito ja kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021) jatkaa eAMK-hankkeen työtä CampusOnlinen kehittämisessä. Opettajien vastauksissa on edustettuna Haaga-Helian jokainen koulutusala ja -aste.

Opettamisen iloa ja haasteita

Etäopetus poikkeustilanteen aikana koettiin pääosin positiivisena. Verkko-opetukseen siirryttiin keväällä yhdessä yössä. Toisille opettajista se oli ennestään tuttua, kun taas toiset joutuivat uuden eteen. Haaga-Helian opettajista noin 95 prosenttia koki etäopetukseen siirtymisen onnistuneen hyvin. Vastaajien mukaan erityisesti pienryhmäkeskustelut ja ryhmätyöt sekä opinnäytetöiden ohjaus toimi verkkoympäristössä. Myös opiskelijoiden läsnäolo koettiin parempana verkkototeutuksessa. Opettajakollegoiden välinen virtuaalinen tiimityö sekä verkko-opetuksen tukihenkilöiltä sekä erilaisen verkkotapaamisten kautta saatu tuki edesauttoivat onnistumisen kokemusta. Yksi vastaajista toteaakin, että ”Haluaisin jatkaa etäopettajana, sillä pitkästä aikaa on ollut opettamisen iloa.”

Etäopetukseen siirtymisessä oli myös haasteensa. Osa opettajista koki, että työn aikatauluttaminen oli haastavaa ja monelle vastaajista kertyi ylityötunteja. Verkko-opetuksen ja annettujen tehtävien tarkistamisen väliin ei jäänyt taukoja, joten opettajien työpäivät saattoivat venyä ja ne koettiin raskaina. Myös opettajien jaksamiseen olisi kaivattu enemmän tukea, erityisesti esimiehiltä. Noin puolet vastaajista kokivat, että eivät saaneet poikkeustilanteen aikana riittävästi tukea esimieheltä, vaikkakin vuorovaikutus esimiehen kanssa koettiin onnistuneen. Jotkut kuitenkin kokivat jääneensä yksin. Vastauksissa oli erilaisia kehitysehdotuksia, kuten säännöllisiä esimiehen järjestämiä virtuaalitapaamisia joko kahden kesken tai tiimin kanssa, joissa olisi tsempattu, kyselty kuulumisia ja keskitytty opettajien hyvinvointiin.

Kokemuksia yhdessä ja erikseen

Yleisellä tasolla Haaga-Helian kokoaman tämän hetkisen tiedon mukaan tutkintotavoitteet tullaan saavuttamaan. Näyttää siten siltä, että valmistumista lähellä olevien opiskelijoiden opintojen eteneminen on sujunut. Kun taas opintopistekertymässä ennustetaan pudotusta verrattuna samaan ajankohtaan edellisenä vuonna ja voidaan todeta, että aiempien vuosikurssien opiskelijoiden opiskeluissa on ollut poikkeusvuonna haasteita. Osa opiskelijoista koki keväällä voimakkaasti motivaation laskua ja epävarmuutta opintojen etenemisen suhteen. Tähän verrattuna opettajien kokemus oli luottavaisempi siitä, että opiskelijoiden opintoja on pystytty seuraamaan ja opinnot sujuvat.

Yhteisöön kuulumisen tarve ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle todettiin tärkeäksi sekä opiskelijoiden että opettajien kokemusten pohjalta. Vuorovaikutus, yhteisöllisyyden kokemus sekä yhteisöllisyyden tunne nostetaan esiin myös Yhdessä yössä- podcast-sarjan jaksoissa. Vaikka opiskelijoista osa toi esille haasteita näihin liittyen, opettajien oma kokemus oli pääsääntöisesti myönteinen ja koettiin onnistumisia vuorovaikutuksen luomisessa ja yhteisöllisiä työskentelytapoja oli käytetty. Kuitenkin oman osaamisen kehittämisen tarpeisiin liittyivät juuri keinot ja työtavat lisätä vuorovaikutusta verkkokoulutuksissa sekä yhteisöllistä kokemusta opettajien ja opiskelijoiden kesken.

Opettajien kokemusten mukaan ohjausta ja palautetta oli kyetty poikkeustilanteesta huolimatta antamaan riittävästi. Opiskelijoiden kokemus sen sijaan oli, että ohjauksen tarve sekä opittavan asian ymmärtämiseen että oman työskentelyn parantamiseen oli kova. Myös palautetta koettiin tarvittavan enemmän juuri silloin, kun opiskeluyhteisö ei ole niin tiivis verkkototeutuksessa. Opiskelijoiden kokemuksia pohditaan tarkemmin Yhdessä yössä -podcast-sarjan 4. jaksossa sekä Jari Laukian ja Taina Laivolan kirjoituksessa.

Mitä tästä opimme – tulevaisuutta kohti

Poikkeustilanteen digiloikka toi esille vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kokemuksen merkityksen oppimiselle sekä opiskelijan ammatilliselle kasvulle ja hyvinvoinnille. Aivan samat elementit ovat myös opettajan merkityksellisen työn kokemuksen keskiössä.

Haaga-Helian koulutusuudistus vahvistaa vaihtoehtoisia ja joustavia tapoja opiskella sekä eri koulutusalojen välillä että erilaisten toteutustapojen välillä. Etäopetusmallin vaikutuksesta koulutusuudistukseen keskustellaan enemmän Yhdessä yössä podcast-sarjan Koulutusuudistus-osassa. Opettajan kannalta moninaisuus tarkoittanee myös asiantuntemuksen jakamista, myös digipedagogiikan suhteen. Parhaimmillaan opettajatiimi saa opetuksen toteuttamiseen verkossa ajantasaista digiteknistä sekä digipedagogista tukea ja opettaja voi paremmin keskittyä opintojakson sisältöön ja pedagogiikkaan sekä opiskelijan ohjaukseen.

Parhaimmillaan koulutus tarjoaa erilaisille oppijoille, erilaisessa elämäntilanteessa oleville sekä erilaista osaamista omaaville opiskelijoille sopivia vaihtoehtoja. Haaga-Heliassa strategisesti kaikki koulutus on jatkuvaa koulutusta ja pyritään entistä paremmin saavuttamaan myös työelämässä olevia oppimisen äärelle. Verkko-opetuksen tulevaisuutta ja kehittämistä pohditaan Haaga-Helian näkökulmasta sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla myös Yhdessä yössä etäopetukseen -podcast-sarjan jaksoissa. Digiloikka toi kaikkinensa esiin sekä opiskelijoiden että opettajien myönteisen asenteen verkkopedagogiikkaa kohtaan ja tämä antaakin loistavat edellytykset kehittämistyölle.

Haaga-Heliassa toteutettiin toukokuussa 2020 tutkinto-opiskelijoille kysely etäopiskelusta, -opetuksesta ja -ohjauksesta. Tuloksena saatiin lähes 900 amk-opiskelijan kokemuksia kevään poikkeustilanteesta. Yhdessä yössä etäopetukseen -blogeissa ja -podcasteissa tuomme esille sekä opiskelijoiden että opettajien kokemuksia.

Aineisto:

  • Kysely opiskelijoille etäopiskelusta, etäopetuksesta ja -ohjauksesta poikkeustilanteen aikana. Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun tekemä kysely 05/2020. Taina Laivola, Jari Laukia.
  • Opettajien kokemukset etäopetuksesta poikkeustilanteessa. COL-hankkeen (CampusOnline –palvelun ylläpito ja kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021) koordinoima kysely ammattikorkeakoulujen opettajille, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun aineisto. 5/2020.