Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Muutosvoimaa pk-yrityksille tekoälyn hyödyntämiseksi

Tekoälyn kehitys ei ole pelkästään tekninen edistysaskel, vaan se edustaa laajempaa kulttuurista ja organisaatioihin liittyvää muutosta. Tässä muutoksessa jokainen yritys ja sen työntekijät ovat avainasemassa, sillä he ohjaavat matkaa kohti tulevaisuuden työelämän muotoja.

Kirjoittajat:

Anna Lahtinen

vanhempi tutkija, Senior Researcher
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Julkaistu : 13.03.2024

Tekoäly integroituu arkeemme yhä nopeammin, tarjoten paitsi innovatiivisia työvälineitä, myös tuoreita näkökulmia ja lähestymistapoja työnteon ja päätöksenteon prosesseihin. Tämä nopea kehitys asettaa pk-yritykset uudenlaisen oppimishaasteen eteen. Muutoksen ymmärtäminen ja siitä viestiminen ovat keskeisiä askeleita tekoälyn laajemmassa käyttöönotossa suomalaisessa elinkeinoelämässä.

Pk-yritysten rooli tekoälyn hyödyntämisessä on keskeinen niiden kilpailukyvyn ja koko yhteiskunnan tuottavuuden sekä hyvinvoinnin kannalta (Lahtinen & Humala 2023). Nämä yritykset, jotka muodostavat noin 98 % Suomen yrityskannasta (Heljala, Myllymäki, Suomalainen 20.9.2023), ovat avainasemassa talouskasvun, innovaatioiden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Tekoälyn käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseen, uudistusten aikaansaamiseen ja ekologisesti kestävien käytäntöjen edistämiseen, mikä tukee samalla yhteiskunnallista vastuullisuutta ja digitalisaatioon liittyvää muutosjoustavuutta.

Lisäksi tekoälyn tuomien muutosten syvällisempi ymmärtäminen inhimillisinä ja sosiaalisina prosesseina auttaa luomaan tasapainoa ihmisten ja koneiden välille työympäristöissä. Tämä edistää työnteon mielekkyyttä ja kestävää kaksoissiirtymää, parantaen samalla pk-yritysten kilpailukykyä ja edistäen taloudellista sekä yhteiskunnallista hyvinvointia.

Tekoälyn integrointi yritystoimintaan edellyttää sekä teknistä ymmärrystä että inhimillisiä taitoja

Tekoälyn käyttöönotto yrityksissä koskettaa niin johtoa kuin kaikkia työntekijöitä heidän työarjessaan ja muokkaa työrooleja. Tämä uusi dynamiikka vaatii työntekijöiltä ja johtajilta sopeutumiskykyä ja kykyä toimia muuttuvissa olosuhteissa. Sen määrittäminen, mikä on mielekästä ja järkevää antaa koneen tehtäväksi ja missä ihminen on puolestaan parhaimmillaan, edellyttää kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja näyttää suuntaa eteenpäin. Tämä edellyttää työntekijöiden osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja koulutusta.

Työprosessien kehittämisessä tekoälyä hyödyntäen tarvitaan ihmisten kykyä yhdistää osaamistaan ja koko yhteisön älykkyyttä toimimaan yhteen teknologioiden kanssa. Tekoälyn integrointi työprosesseihin luo mahdollisuuksia uudistaa yritysten toimintatapoja ja parantaa asiakaskokemusta. Muutoksen merkitys ja sen vaikutukset vaativat ymmärrystä ja keskustelua, jotta ihmisten ja tekoälyn tekemä työ tukevat toisiaan.

Käytännössä tämä luo tarvetta edistää pk-yritysten sisäistä keskustelua tekoälyn käyttöönotosta ja hyödyntämisestä ja tukea työntekijöitä tässä muutosprosessissa. Elämme tekoälyn aikaa, jolloin yleisestä tekoälyn keskustelusta on siirryttävä kohti konkreettista toteutusta. Tähän tarvitaan tukea, työkaluja ja resursseja, jotka auttavat yrityksiä ymmärtämään ja hallitsemaan tekoälyn käyttöönoton riskejä ja mahdollisuuksia.

Aikaisemman tutkimustiedon pohjalta tekoälyn ja uusien teknologioiden käyttöönoton haasteet liittyvät ihmisiin, heidän yhteistyökykyynsä ja osaamiseen, rajapintojen tunnistamiseen ja yhteistyön kehittämiseen sekä asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden ymmärtämiseen (mm. Humala, Kärnä & Lahtinen 2023; Humala, Lahtinen, Vahtera & Asikainen 2023; Knaapinen, Humala & Lahtinen 2023).

Yritykset tarvitsevat käytännön esimerkkejä, ideoita ja tutkimustietoa kehittääkseen työtä, työtapoja ja sisäistä vuorovaikutusta ja rakentaakseen ulkoisia kumppanuuksia ja edistääkseen laajemmin yhteiskunnallisesti merkittäviä tavoitteita, kuten digi- ja vihersiirtymää.

Osaamisen uudelleenmäärittely tekoälyn aikakaudella

Tekoälyn tuoma muutos työpaikoilla merkitsee syvällistä siirtymää siinä, miten työtä tehdään ja mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Tämä muutos ei ole pelkästään teknologinen vaan myös kulttuurinen, vaatiessaan yrityksiltä ja työntekijöiltä uudenlaista mukautumiskykyä ja yhteistyövalmiutta.

Tutkimus osoittaa, että yritykset, jotka hyödyntävät tekoälyä ihmisten ainutlaatuisten taitojen ja osaamisen vahvistamiseen, kokevat tekoälystä eniten arvoa (Microsoft News Center 2020). Työroolit muotoutuvat uudelleen, kun tekoäly otetaan käyttöön, korostaen tarvetta sekä tekniselle osaamiselle että ”pehmeämmille” taidoille, kuten kriittiselle ajattelulle, ongelmanratkaisukyvylle ja ihmisten välisten suhteiden hallinnalle.

Tulevaisuuden työpaikalla menestyminen edellyttää jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Tekoälyyn liittyvän osaamisen lisäksi korostuu tarve ymmärtää laajemmin digitaalisen transformaation periaatteita ja sen vaikutuksia työkulttuuriin ja asiakaskokemukseen. Uudentyyppisen osaamisen kehittäminen, kuten datan analysointi, ohjelmointitaidot ja kyky ymmärtää tekoälyn eettisiä ulottuvuuksia, tulee olemaan ratkaisevaa.

Viestinnän rooli on keskeinen tässä muutosprosessissa, sillä se auttaa yrityksiä suunnistamaan tekoälyn tuomassa maisemassa, edistäen avointa dialogia ja yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. Pk-yritysten on sitouduttava jatkuvaan koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen, rakennettava strategioita, jotka tukevat sekä teknologista että inhimillistä kehitystä, ja luotava kulttuuria, joka kannustaa innovointiin ja uuden oppimiseen. Näin ollen tekoälyn tuoma muutos on ensisijaisesti ennennäkemätön mahdollisuus pk-yrityksille uudistua ja kasvaa tulevaisuuden työelämässä.

Kirjoitus on osa Tekoälykäs pk-yritys: muutosvoimaa tekoälyn hyödyntämiseen pk-yrityksille ja niiden työntekijöille -hanketta. Hanke avaa tekoälyn merkitystä muutosmatkana yksilöiden ja yritysten tasoilla ja edistää pk-yritysten ja niiden työntekijöiden tekoälyn käyttöönottoa. Haaga-Helian kumppaneita hankkeessa ovat Business Helsinki, KEUKE, Länsi-Uudenmaan kauppakamari, Terveysteknologia, Tradenomiliitto, Uudenmaan Yrittäjät, Yrityskummit. Hanketoteutusta tukee rahoittajan roolissa Työsuojelurahasto. Lisätietoa: www.aistories.fi

Lähteet

Heljala, H., Myllymäki, M. & Suomalainen, M. 20.9.2023. Mikä on pk-yritysten vaikutus talouteen – määritelmällä on väliä. Tieto ja trendit. Tilastokeskus.

Humala, I., Kärnä, E., Lahtinen, A. & Asikainen, M. 2023. Tekoälyn onnistunut hyödyntäminen edellyttää yhteistyötä. Julkaisussa Tulevaisuudenkestävä bisnes — ratkaisuja kompleksisuuden haasteisiin. Konferenssi 27.4.2023 (s. 181–185). Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Humala, I., Lahtinen, A., Vahtera, H. & Asikainen, M. 2023. Pk-yritysten tekoäly-SWOT. Teoksessa Lahtinen, A. & Humala, I. (toim.). Tehoa tekoälystä pk-yrityksiin! s. 28-31. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Helsinki.

Knaapinen, T., Humala, I. & Lahtinen, A. 2023. Tekoälyn merkitys asiakastyössä. Teoksessa Lahtinen, A. & Humala, I. (toim.). Tehoa tekoälystä pk-yrityksiin! s. 43-44. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Helsinki.

Lahtinen, A. & Humala, I. (toim.) 2023. Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! Haaga-Helian julkaisut 10/2023. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Kuva: Shutterstock