Siirry sisältöön
3AMK
Uutta työtä ja osaamisen johtamista ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyöllä

3AMK-hanke UUTOS – Uusi työ ja osaamisen johtaminen vastaa osaamisen johtamisen sekä kestävän työn haasteisiin.

Julkaistu : 07.12.2022

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian liittouman 3AMK:n TKI-strategian yksi kärki on nimeltään Tulevaisuuden tekijä, jossa paneudutaan muuttuvan työn ja toimintaympäristön ilmiöihin. Näiden teemojen ympärille luodaan vaikuttavaa yhteistyötä Uudellamaalla TKI-hankkeiden muodossa.

Työn murros ja yritysten toimintaedellytykset haastavat aiempia käsityksiämme osaamisesta ja sen johtamisesta. Uusin rahoituksen saanut Tulevaisuuden tekijä -hanke on Uusi työ ja osaamisen johtaminen (UUTOS). Muutokset työssä ja työympäristöissä liittyvät usein laajoihin, yhteiskunnallisiin ja ei-lineaarisiin muutoksiin. Niin yritysten kuin työntekijöidenkin haasteet ovat muuttuneet paitsi monimutkaisiksi, myös kompleksisemmiksi.

Työyhteisöjen ja toimintaympäristöjen muutokset

Hitaiden työyhteisöjen omien muutosten lisäksi nopeammat toimintaympäristön muutokset, kuten vihreä siirtymä, digitalisaatio, keskinäiset riippuvuussuhteet ja hybridiuhat nostavat yrityksissä esille uusia osaamistarpeita, joita voivat olla esimerkiksi

  • tarve johtaa yritysten inhimillistä ja sosiaalista pääomaa strategisesti ja ennakoivasti,
  • tarve henkilöstön kumppanuus- ja verkostotaitojen sekä innovaatio- ja ennakointiosaamisen johtamiseen
  • tarve kestävien työurien ja osaamisen ylläpitämiseen.

Haasteet konkretisoituvat erityisesti yritysten tietojohtamisessa. Miten ja keiden kanssa voidaan tuottaa tietoa, joka ilmentää tulevaisuuden kehityskulkuja, haasteita ja mahdollisuuksia? Miten yrityksissä tuotettua tietoa voidaan hyödyntää henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen ja kestävien ratkaisujen synnyttämiseksi?

Osaamisten ja kyvykkyyksien tunnistaminen

Ongelmakohtiin ei aina löydy ratkaisua oman organisaation sisällä organisoimalla uudelleen työtä. Työntekijälle ratkaisujen puute heijastuu usein esimerkiksi tunteena huonosta johtamisesta tai työn kuormittavuudesta tai jopa haluna vaihtaa työpaikkaa.

Samalla organisaatioiden tulevaisuuden menestys perustuu toimivaan liiketoimintastrategiaan ja siihen liittyviin strategisiin kyvykkyyksiin. Usein kuitenkin strategista johtamista ja osaamisen johtamista toteutetaan yrityksissä toisistaan erillisinä prosesseina.

Johto- ja HR-tehtävissä on tarve tunnistaa strategiaan pohjautuvia osaamisia ja koko organisaation tarpeisiin liittyviä kyvykkyyksiä. Tässä tarvitaan usein uudenlaista osaamisen tarkastelua.

Uusi työ ja osaamisen johtaminen -hanke esimerkkinä

Esimerkkinä uudenlaisesta osaamisen tarkastelusta on juuri rahoituksen saanut 3AMK-hanke UUTOS (Uusi työ ja osaamisen johtaminen), joka vastaa osaamisen johtamisen ja kestävän työn haasteisiin. Se yhdistää yritysten johtajia, henkilöstöä ja korkeakouluja ja auttaa yrityksiä kehittämään välineitä osaamispääoman strategiseen johtamiseen ja ongelmien ennakoivaan ratkaisuun.

Haasteiden ratkaisemisessa tarvitaan erilaisten toimijoiden yhteistyötä. Hankkeessa kehitetään johtamispolkuja, joiden avulla strategista johtamista, TKI-kumppanuuksia, ennakointiverkostoja ja ekosysteemejä tehdään näkyviksi. Hankkeen oppimispolut auttavat ymmärtämään osaamisen johtamisen, TKI-kumppanuuksien, ennakoinnin ja uusien kumppanuuksien sekä verkostotoiminnan haasteita, sekä luovat toimintamalleja ja työvälineitä näiden haasteiden ratkaisemiseen.

Miten sinä haluaisit tarkastella osaamista ja sen johtamista? Millaisia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotavoitteita sinulla on ensi vuodelle? Tulevaisuuden tekijän TKI-kärjen vuosi 2023 alkaa seuraavien aikamme ilmiöiden pohjautuvien hankeaihioiden muotoiluilla tulevia rahoitushakuja ajatellen. Näitä työstetään edelleen aiemmin työpajoissa tuotettujen ideoiden pohjalta.

Kirjoittajat muodostavat Tulevaisuuden tekijän ydintiimin. Heli Bergström toimii Haaga-Heliassa lehtorina HR:n ja johtamisen osaamisalueella keskittyen Master-opiskelijoiden ohjaukseen ja TKI-hankkeisiin. Leena Unkari-Virtanen vastaa Metropoliassa teemakärjen Tulevaisuuden työ ja osaaminen hankesalkusta. Laura Erkkilä on laurealainen TKI-erityisasiantuntija.

Tulevaisuuden tekijä – 3AMK

Tulevaisuuden tekijä on yksi kolmesta Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyön kärjistä. Kärkitiimi tekee yhteistyötä erityisesti työhön, osaamiseen ja johtamiseen liittyvien ajankohtaisten ja tulevaisuuteen luotaavien ilmiöiden tunnistamiseksi ja yhdistää kolmen ammattikorkeakoulun vahvuuksia vaikuttavien hankkeiden toteuttamiseksi. Lue lisää.