Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
SUN-hanke sparrasi matkailu- ja ravintolayrittäjiä

Miten koronakriisi on kurittanut matkailu- ja ravintola-alan yrittäjiä ja millaisilla keinoilla ammattikorkeakoulut pystyvät heitä siinä tukemaan? Tekstissä kerrotaan 3AMK-yhteistyössä toteutetusta SUN-hankkeesta.

Kirjoittajat:

Marjaana Mäkelä

yliopettaja, PhD, FL, YTM
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 29.04.2021

Miten koronakriisi on kurittanut matkailu- ja ravintola-alan yrittäjiä ja millaisilla keinoilla ammattikorkeakoulut pystyvät heitä siinä tukemaan?

SUN ‒ 3AMK Sparraa Uuteen Nousuun -hankkeessa yhdistimme yrittäjien valmennuksen, toimintatutkimuksen ja mahdollisuuden osallistua amk-koulutukseen. Rakensimme kokonaisuuden nopeaksi kriisiavuksi Uudenmaan alueen matkailu- ja ravintola-alan yrittäjille, joita oli mukana kolmetoista.

SUN-hanke eteni kolmen työpaketin kokonaisuutena

Yrittäjien sparraava valmennus eri muodoissa oli keskeisin toimintamuoto ja sen ohella paneuduttiin fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vahvistamiseen FirstBeat-mittauksilla ja -palautteilla.

Valmentajat tapasivat yrittäjiä myös henkilökohtaisesti, vaikka valtaosa työstä toteutui korona-aikana verkossa. Sparrauksen lisäksi ensimmäinen työpaketti mahdollisti vapaaehtoisena opiskelun amk- ja yamk-kursseilla aihealueilla, joissa yrittäjät kaipasivat lisäosaamista.

Näiden oheen toteutettiin hankkeen oma, yhdeksänosainen webinaarisarja, johon sisällytimme teemoja mm. yrittäjän jaksamisesta, liiketoimintaosaamisesta, matkailusta ja palvelumuotoilusta.

Koko hankkeen ajan kokosimme aineistoa havainnoimalla toimialan korona-aikaista kehitystä. Osallistujille toimitimme marata-alan tutkimustietoa helposti lähestyttäviksi tietopaketeiksi. Lisäksi keräsimme haastatteluilla osallistujien ja hanketoimijoiden kokemuksia kriisiajasta ja erityisesti tekijöistä, jotka auttoivat selviytymistä sen paineissa.

Palaute hankkeesta täydensi tutkimusaineistoa. Tutkimusosion tulokset on julkaistuna verkossa mikrokirjana, joka on ensimmäisiä toimialalla laadittuja selvityksiä koronakriisin seurauksista.

Tutkimus osoittaa, että koronasta seurasi raskaiden kriisin kokemusten lisäksi hyviäkin asioita. Tuloksissa korostuu matkailu- ja ravintola-alan yrittäjien luovuus. Kerrytimme myös ymmärrystä jatkuvasta oppimisesta ja ammattikorkeakoulujen avoimen tarjonnan kehittämistarpeista.

Kolmannessa työpaketissa keskityimme sekä koronakokemusten että tutkimustulosten julkaisuun ja levittämiseen. Me toivomme, että tekstin lopussa olevista linkeistä avautuvia, erityyppisiä julkaisuja käytettäisiin opetuksessa ja yrittäjien koulutuksessa matkailu- ja ravintola-alalla sekä sidosryhmätyössä.

Hankkeesta hyötyivät sekä yksilöt että toimiala

SUN-hankkeen toimintamuodot hyödyttivät osallistujia ja laajemmin koko matkailu- ja ravintola-alaa eri tavoin. Eniten sparrausapua ja tukea saivat ne yrittäjät, jotka osallistuivat aktiivisimmin ja hyödynsivät myös vapaaehtoisia osioita. Yritykset kehittivät liiketoimintaansa ja uusia ratkaisuja valmentajien tuella.

Maakunnallisesti hankkeen tulokset edistävät osaltaan paitsi matkailu- ja ravintola-alan kilpailukykyä, myös alan koulutuksen entistä parempaa muotoilua ja kohdentamista erityisesti yrittäjille. Osaaminen lisääntyi koulutusorganisaatioiden ja yritysten rajapinnoilla. Vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja ovat jo hyödynnettynä eri verkostoissa ja hankevalmistelussa.

SUN-hanke oli toteutukseltaan tiivis ja muotoutui korona-ajan paineissa sekä osallistujien että toteuttajien näkökulmasta. Rakennusaineksia uuteen nousuun löytyy toivottavasti tulosten levittämisen muodossa koko toimialalle vielä lisää.

SUN ‒ 3AMK Sparraa Uuteen Nousuun
Kesto: 1.6.2020 ‒ 31.3.2021
Rahoittaja: Uudenmaan liitto (UKRI)
Kumppanit: Haaga-Helia, Laurea AMK, Metropolia AMK, MaRa ry, SMAL ry

Julkaisut:

Vaikuttavuusblogi