Siirry sisältöön
3AMK
Megatrendit muutosajureina 3AMK-opinnoissa

Megatrendit nostavat esiin useita, yhteiskunnallisesti tärkeiksi koettuja aihepiirejä, jotka on syytä huomioida korkeakouluopetuksessakin.

Kirjoittajat:

Katja Kuuramaa

3amk kehityspäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.12.2023

Megatrendit ovat pitkäaikaisia ja laajoja ilmiöitä, jotka vaikuttavat merkittävästi yhteiskunnalliseen kehitykseen ja sen muutokseen. Megatrendejä leimaa paitsi ilmiöiden ulottuminen pitkälle, useiden vuosikymmenten ajalle, myös niiden vaikutusten laajuus ja voimakkuus useille yhteiskunnan osa-alueille. Megatrendien olemassaolo ja suunta ovat tunnistettavissa, vaikkakin tarkka kehitys ja vaikutukset voivat olla vaikeasti ennakoitavissa.

Megatrendien tunnistaminen auttaa valmistautumaan tulevaisuuden muutoksiin ja mahdollisuuksiin. Tämän vuoksi niiden huomioiminen koulutuksessa ja sen suunnittelussa tärkeää paitsi oppijoiden myös koulutuksen tarjoajan näkökulmasta.

Megatrendit 3AMK-opintotarjonnan suunnittelussa

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian liittouman 3AMK:n piirissä käydyissä keskusteluissa on aika ajoin noussut esiin opintotarjonnan teemoittelu. Syksyllä lähdimme tarkastelemaan 3AMK:n koulutustarjontaa uusin silmin ja päätimme luopua aiemmasta jaosta kolmen korkeakoulun yhdessä järjestämiin intensiiviopintojaksoihin ja kolmen opintojakson osaamispolkuihin, joihin oli koostettu yksi jakso kustakin korkeakoulusta.

Lähtökohtana oli, että potentiaalisten osallistujien näkökulmasta tärkeämpää on hahmottaa opintojen sisältö kuin se, miten ne on hallinnollisesti järjestetty.

Lähdimme pohtimaan tarjonnan teemoja nykyisten opintojen, 3AMK:lle esitettyjen koulutustoiveiden sekä Sitran megatrendien 2023 pohjalta. Sitran määrittelemät megatrendit nostavat esiin useita, yhteiskunnallisesti tärkeiksi koettuja aihepiirejä.

Yksi tärkeimmäksi luonnehdittuja megatrendejä on ilmastonmuutos, joka linkittyy vahvasti mm. talouteen, energiantuotantoon ja liikenteeseen. Toinen tällä hetkellä paljon keskustelua herättävä teema on digitalisaatio ja erityisesti tekoäly. Niihin liittyvät mm. tietoturva, yksityisyyden suoja ja robotiikka. Digitalisaatio myös muuttaa kulutuskäyttäytymistämme ja tapaa, jolla teemme töitä.

Megatrendeistä kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen herättelevät kysymyksiä esimerkiksi kaupunkisuunnittelun, terveydenhuollon, asumisen ja liikkumisen ympäriltä. Globalisaatio puolestaan vaikuttaa mm. kansainväliseen kauppaan, työvoiman liikkuvuuteen, kulttuurien välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen sekä ympäristön suojeluun. Megatrendeistä kumpuavat ilmiöt ovat moninaisia ja toisiinsa kietoutuneita.

Nämä ilmiöt ja niiden vaikutukset nousevat esiin tuon tuosta paitsi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja niihin liittyy monia ns. viheliäisiä ongelmia (wicked problems), joilla on vaikutusta mm. työelämään.  Niinpä korkeakouluopetuksen tulisi korostaa tulevaisuuden valmiuksia ja metataitoja, kuten ongelmanratkaisua, luovuutta, kriittistä ajattelua ja digitaalista osaamista, jotka ovat tärkeitä megatrendien muokkaamissa työympäristöissä.

Aloitimme 3AMK:n opintotarjonnan teemojen pohtimisen työpajatyöskentelyllä, jossa kävimme läpi megatrendejä, niiden vaikutuksia eri yhteiskunnan alueille ja näiden ilmiöiden kiinnittymistä korkeakouluopetukseen. Tiivistimme näiden laajojen asiakokonaisuuksien pohjalta 10 teemaa, joista koetaan tärkeäksi tarjota 3AMK-opetusta.  

Mitä hyödymme megatrendeihin pohjautuvista teemoista?

Opintojaksojen teemat selkiyttävät 3AMK-opintotarjontaa. Ne toivoaksemme auttavat opiskelijoita löytämään helpommin opintoja, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa, urasuunnitelmiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa.

On mielenkiintoista nähdä alkuvuodesta ilmoittautumisen päättyessä, mitkä teemat ovat olleet opiskelijoiden mielestä kiinnostavimpia ja mitkä teemat eivät niinkään ole puhutelleet. Tämä toivoaksemme auttaa meitä koulutuksen järjestäjinä pohtimaan, miksi jotkin teemat eivät puhuttele. Pitäisikö meidän esimerkiksi viestiä teemasta ja sen sisällöstä jotenkin toisin, vai puuttuuko aihealueesta selvästi havaittavissa oleva kytkös tulevaisuuden työelämään?

Megatrendeihin pohjautuvien teemojen avulla koulutuksen järjestäjinä hahmotamme myös entistä paremmin niitä tarjonnan katvealueita, joihin olisi syytä kiinnittää huomiota ja lisätä tarjontaa.

Teemat auttavat myös suuntaamaan 3AMK:ssa henkilöstön välillä käytävää keskustelua ja erilaisia tapahtumia sekä pohtimaan oppimistoiminnan yhteistyön muotoja ja painopisteitä mm. TKI-toiminnan ja eri kumppanuuksien kanssa. Voimme myös pohtia, onko joitakin näistä teemoista syytä painottaa toisia enemmän, jättää pois joitain teemoja tai tuoko tulevaisuus tulleessaan uusia teemoja ja näkökulmia. Kuulemmekin mielellämme niin opiskelijoiden kuin henkilöstön ajatuksia 3AMKin teemoista ja niiden osuvuudesta.

Ylipäätään 3AMK:n opinnot mahdollistavat luontevasti megatrendeihin ja niiden hahmottamiseen liittyvän moni- ja poikkitieteisyyden: yhdistäähän se kolmen, osittain eri aloille painottuneen korkeakoulun asiantuntemuksen ja osaamisen. Korkeakoulujen yhdessä tuottamat uniikit koulutukset myös mahdollistavat keskustelun ja vuorovaikutuksen paitsi eri korkeakoulujen opiskelijoiden myös henkilökunnan välillä. Tämä auttaa osaltaan päivittämään ja uusintamaan pedagogiikkaa sekä luo verkostoja.

Megatrendien huomioiminen koulutustarjonnassa vaatii joustavuutta ja reagointikykyä, koska megatrendien merkitys ja kehityssuunnat voivat muuttua ajan myötä. 3AMK:n oppimistoiminnan ketteryys mahdollistaakin teemojen ja sisältöjen jatkuvan päivittämisen ja ideoiden kokeilualustana toimimisen.

Tarjontaa voidaan – ja tulee – muuttaa ja kehittää, sillä perimmäisenä tavoitteena on auttaa ymmärtämään tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia, sekä suunnata kohti kestävää yhteiskuntaa ja toivottuja tulevaisuuksia.