Siirry sisältöön
Soiva opettajuus 2022
Etäajan opit – kyselytutkimus laulun etäopetuksesta 

On kulunut noin kaksi vuotta siitä, kun monet suomalaiset kohtasivat ennennäkemättömän tilanteen hallituksen linjatessa voimaan koko maan kattavat poikkeusolot.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 13.06.2022

16. maaliskuuta 2020 ihmisten arki mullistui, kun COVID19-viruksen aiheuttaman pandemian takia työpaikkojen ja koulujen ovet sulkeutuivat sekä etätyö- ja -opetussuositukset astuivat voimaan (Valtioneuvosto 2020).

Monissa opetusinstituutioissa opettajien ja opiskelijoiden oli sopeuduttava täysin uusiin työskentelytapoihin ja -ympäristöihin. Tänä keväänä 2022 koronavirustilanne on viimein alkanut helpottaa. Useimmissa oppilaitoksissa onkin jo palattu täyspäiväiseen lähiopetukseen.

Etäolosuhteet tuntuvat jollain tapaa jo kaukaisilta, mutta mitä niistä on opetusalalle jäänyt käteen? Mitä lukemattomat etäluennot, -oppitunnit ja -kokoukset, jotka miltei kahden vuoden ajan olivat osa arkeamme, ovat meille opettaneet? 

 Opiskelen laulunopettajaksi Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja keväällä 2020 aloitin ensimmäisen laulunopettajaharjoitteluni. Olin juuri ehtinyt pitää ihka ensimmäiset laulutuntini, kun opetustuntien lisäksi omat laulutuntini siirtyivät verkkoon. Minulle tuli pian selväksi, sekä laulunopiskelijan että laulunopettajan näkökulmasta, miten erilaista opetus ruudun välityksellä on!

Laulupedagogiopintojeni lisäksi opiskelen kirkkomusiikkia Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa, jossa käynnissä ovat maisterivaiheen opinnot. Teen opintoihini liittyvää kirjallista työtä, joka on kyselytutkimus kirkkomusiikin opiskelijoille heidän kokemuksistaan klassisen laulun etäopetuksesta.

Opetus on vastavuoroista toimintaa – opiskelijoiden kokemukset tärkeitä! 

Vaikka etäopetus tuntuu ilmiönä melko uudelta, ylettyvät sen juuret melko kauas historiaan. Varhaisimmat etäopetusta käsittelevät tutkimukset löytyvät 1970-luvulta, ja etäopetus on tunnettu opetusmuotona jo 1800-luvun lopulta kirjeopetuksen muodossa. Suomessakin on tehty nimenomaan musiikin etäopetukseen liittyvää tutkimusta jo ennen 2000-lukua.

Minulle oli tärkeää sisällyttää tutkimukseen nimenomaan opiskelijoiden kokemuksia, sillä suurin osa etäopetusta koskevista tutkimusta käsittelevät aihetta opettajien näkökulmasta. Opetus on monella tavaa vastavuoroista toimintaa ja kommunikointia opettajan ja oppilaan välillä, joten on olennaista kartoittaa myös opiskelijoiden tuntemuksia! 

 Oppimisvaje 

Vaikka etäopetus ei tosiaan konseptina olekaan upouusi, monissa oppilaitoksissa luotiin ja otettiin käyttöön opettajille ja opiskelijoille aivan uudenlaisia käytänteitä etäopetus jaksolla. Opiskelutavat ja -muodot muuttuivat radikaalisti, monien opiskelijoiden oppiminen vaikeutui.

Esimerkiksi lukio-opiskelijoiden kerrottiin saaneen keskimääräistä enemmän hylättyjä tai heikompia arvosanoja keväällä 2020 Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistiedotteessa 15.9.2020 (Opetushallitus, 2020).

Onko tällaista samanlaista oppimisvajetta havaittavissa musiikin opiskelussa, jossa perinteisesti opetuksen keinot nojaavat vahvasti samassa tilassa olemiseen ja samanaikaiseen vuorovaikutukseen oppilaan ja opettajan välillä? Tutkimuksessa kartoitetaan, miten opiskelijat ovat kokeneet etäolojen vaikuttaneen heidän oppimiseensa ja lauluopinnoissa edistymiseensä.  

Vuorovaikutus ruutujen välityksellä 

Miltei jokainen Zoom-luennolla istunut opiskelija tunnistanee sen tunteen, kun katse harhailee pienien kuvaruutujen nimestä toiseen ja luennoitsijan puhe, joka aika-ajoin nettiyhteyden takia pätkii, menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Keskittyminen etätilanteessa saattaa tuntua vaikeammalta ja vuorovaikutus raskaalta.

Suomen opiskelijakunnat suorittivat kyselyn ammattikorkeakoulujen opiskelijoille vuonna 2020, jossa selvisi, että noin puolet opiskelijoista kokivat etäopetuksen lisäävän uupumusta. Lisäksi huomattava osa koki etäopetuksen heikentävän motivaatiota sekä lisäävän stressiä (SAMOK 2020).

Tutkimus pyrkii selvittämään, millaisena kirkkomusiikin opiskelijat ovat kokeneet etäopetustilanteet ja miten etäopetus on vaikuttanut esimerkiksi heidän opintojensa kuormittavuuteen ja heidän opiskelumotivaatioonsa. 

 Mitä etäopetus oikein on? 

’’Etäopetus ei ole lähiopetusta etänä’’, kirjoittaa Valtiotieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori Janne Matikainen blogikirjoituksessaan (2020). Mitä etäopetus sitten on? Nykypäivänä käytössämme on monia laitteita, sovelluksia ja muita digitaalisia apukeinoja, joiden myötä etäopetukseen siirtyminen oli käytännössä verrattain mutkatonta. Melkeinpä jokaiselta opiskelijalta ja opettajalta löytyy kotoa yksi tai useampi etäyhteyden mahdollistama laite.

Aikomuksena on kartoittaa myös millaisia välineitä ja sovelluksia, tai muita mahdollisia oppimateriaaleja, laulunopetuksessa on käytetty. Tutkimus selvittää, millaisia oppimiskokonaisuuksia laulunopiskelijoille on luotu ja mahdollisesti, miten nämä korreloivat heidän kokemuksiinsa etäopetuksen onnistumisesta.  

Soivaa opettajuutta jo 20 vuotta

Tämä blogikirjoitus kuuluu musiikkipedagogiopiskelijoiden kirjoittamien Soiva opettajuus -tekstien sarjaan. Kirjoittajat ovat suorittaneet Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa osan tutkintoonsa kuuluvista opettajan pedagogista opinnoista vuonna 2022.

Haaga-Helia tekee yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa vastaamalla musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvistä 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista.

Lue lisää taideaineiden opettajankoulutuksesta