Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Opettajat opinnollistamisen haasteita ratkaisemassa

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.11.2019

Työssä kertyvän osaamisen opinnollistaminen osaksi korkeakouluopintoja on yksi tapa toteuttaa jatkuvan oppimisen ajatusta käytännössä. Sen kautta opiskelijan työ ja opinnot saadaan konkreettisesti yhdistettyä korkeakoulutasolla. Haaga-Heliassa on opinnollistamisen toteuttamiseen oma Work & Study -malli, jota on kehitetty jo pidemmän aikaa ja joka pikkuhiljaa alkaa olla mahdollista kaikille kaikkialla talossa.

Koska opinnollistaminen on melko uutta sekä opiskelijoille että henkilökunnalle, on selvää, että sen toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyy haasteita. Näitä haasteita ratkaistakseni toteutin vuoden 2019 aikana tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää ammattikorkeakouluopettajien näkemyksiä opinnollistamiseen liittyvistä haasteista sekä opinnollistamisen kehittämisestä.

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Aineisto kerättiin sähköisenä kyselynä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen vastaajat olivat Haaga-Helian omaan opinnollistamiskoulutukseen osallistuneita opinnollistamisen avainhenkilöitä. Heitä pyydettiin kuvaamaan näkemyksiään opinnollistamiseen liittyvistä haasteista.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa näitä samoja opettajia sekä opinnollistamisen parissa ohjausroolinsa takia toimivia opinto-ohjaajia pyydettiin kuvaamaan, mikä Haaga-Helian nykyisessä opinnollistamisen mallissa on hyvää ja minkälainen olisi täydellisesti toimiva opinnollistamisen malli. Samalla heiltä kysyttiin myös näkemystä siitä, mitä asioita tulisi nykyisessä mallissa tai heidän omassa tekemisessään muuttaa, jotta täydellinen malli voitaisiin saavuttaa.

Kaikkien tutkimuskysymysten, eli haasteiden, toimivan mallin ja kehittämisehdotusten, kautta nousi selkeimmin esille prosessin toimivuus, tiedotus, työnantajien rooli, opiskelijoiden kyky toimia sekä resursointi. Tulosten perusteella nostankin nämä viisi asiaa keskeisimpinä tekijöinä opinnollistamisen kehittämisessä ammattikorkeakoulussa.

Näiden konkreettisten teemojen lisäksi tulkitsin, että vastaajat kokivat opinnollistamisen etäisemmäksi kuin mitä oletin ennen tutkimuksen aloittamista. Suurin osa vastauksista tarkasteli asiaa ikään kuin ulkopuolelta.

Näistä tutkimustuloksista saimme tukea Work & Study -mallin kehittämistyöhön. Tutkimuksessa esille nousseet toimintamallin selkiyttäminen, tiedottaminen, työnantajien sitouttaminen, opiskelijoiden itsenäisen tekemisen tukeminen sekä resursoinnin järkevoittäminen on otettu selkeiksi tavotteiksi kehittämistyössä. Sen lisäksi vastauksista tulkittu opinnollistamisen etäisyys opettajan arjesta kaipaa oman huomionsa. Satunnaisten koulutusten sijaan opinnollistamisen avainhenkilöistä tullaan muodostamaan selkeämpi yhteisö, jossa heidän olisi mahdollista saada enemmän tukea opinnollistamisen toteuttamiseen.


Kirjoittaja on kehittämiskoordinaattori liiketalouden yksikössä. Hänen tehtävänkuvaansa kuuluu muun muassa Work & Study –mallin kehittäminen sekä osaamisen näyttöjen yhtenäistämisprosessin koordinointi.