Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Moniosaajat hanketyön kulisseissa

Tässä blogissa kolme hankekoordinaattoria valottaa tehtäviään hankkeissa.

Kirjoittajat:

Mirjam Gamrasni

international project officer
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Johanna Koskinen

development officer, Ulysseus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.01.2021

Hanketyö on pieni, mutta sitäkin merkityksellisempi osa työtämme. Koemme hanketyön antoisaksi, sillä se rikastuttaa työarkea ja antaa loistavat mahdollisuudet uuden oppimiseen. Hankkeessa saa käyttää osaamistaan laajasti, vaikkakin hanketyön yhdistäminen muuhun työhön on toisinaan haasteellista. Hankekoordinaattorin työn profiili on työelämän muutoksen myötä muokkautunut perinteisestä hallinnollisesta roolista moniosaajan työksi.

Jatkuvan oppimisen ytimessä

Hankekoordinaattori organisoi hankkeen toimintaa. Työtehtävät voivat vaihdella rutiininomaisista työaikakirjauksista ja kahvitilauksista aina julkaisuiden kirjoittamiseen asti. Hankkeessa voi myös päästä vetämään niin sanottuja alaprojekteja, kuten kirjan kirjoittamista. Lisäksi koordinaattorin roolissa oppii projektin aiheesta alan asiantuntijoilta.

Tähän mennessä olemme päässeet syventämään osaamistamme muun muassa seuraavista teemoista: yrittäjyys, itseohjautuvuus, innostuksen johtaminen, verkkokauppa, myynti, erityispedagogiikka ja teknologia. Nämä aihealueet korostuvat myös Haaga-Helian strategiassa. Hankkeen aiheesta voi jopa muodostua itselle uusi intohimo, vaikka asia olisi aikaisemmin ollut vieras.

Sisällön lisäksi hankkeessa oppii projektityön hallintaa. Työn luonne vaihtelee suuresti sen mukaan, kuka on projektin rahoittaja; esimerkiksi EU-rahoitteiset hankkeet sisältävät huomattavasti enemmän byrokratiaa kuin esimerkiksi Business Finlandin rahoittamat hankkeet. Haaga-Helian TKI-palveluiden tarjoama tuki on ensiarvoisen tärkeää sekä koordinaattoreille että koko projektiryhmälle.

Verkostoja luomassa

Hanketyö mahdollistaa uusien verkostojen rakentamisen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Parhaimmillaan verkostot avaavat ovia ammatillisille kasvulle ja kehittymiselle sekä uusille työmahdollisuuksille. Kokemustemme mukaan verkostojen laatu on tärkeämpää kuin määrä, sillä pitkäaikaisten verkostojen hyödyt ovat laajemmat.

Ennen kaikkea on tärkeää rakentaa luottamusta. Paras lähtökohta on yksinkertaisesti tehdä työ hyvin ja kiinnittää huomiota omiin yhteistyötaitoihin.

Hanketyötä muun työn ohella

Usein suunnitteluvaiheessa keskitytään hankkeen sisältöön, kun taas hankkeen hallinnon työtehtävien ja käytettävän ajan arviointi jää vähemmälle huomiolle. Hankkeen alussa moni asia on vielä epäselvä, ja yksityiskohdat tarkentuvat vasta hankkeen käynnistyttyä. Hankkeen sujuvuuden sekä työn ja ajankäytön suunnittelun kannalta ihanteellista olisi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa sopia, mitä hankekoordinaattorin rooliin kussakin hankkeessa kuuluu. Lisäksi tulee ottaa huomioon koordinaattorin osaaminen ja kiinnostuksen kohteet sekä se, kuinka paljon aikaa työ vaatii.

Haasteista huolimatta hanketyö antaa enemmän kuin ottaa. Hankkeen lähestyessä loppuaan olo saattaa tuntua tyhjältä – olisikohan jatkohankkeen paikka?

Kirjoittajat:

Mirjam Gamrasni, MODe Minimalist Organizational Design, Oppimisen taika – sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena
Jonna Järvinen, MODe Minimalist Organizational Design
Johanna Koskinen, hankkeet: Corship-Corporate Edupreneurship, IoT Rapid-Proto Labs