Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Hiiletöntä vaikuttavuutta!

Kirjoittajat:

Altti Lagstedt

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 05.01.2024

Työelämän murros, digitalisaatio, vihreä siirtymä ja ennakoimattomat kriisit edellyttävät matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan (MaRaTa) pk-yrityksiltä nopeaa muutoskykyä ja jatkuvaa kehittymistä.

Digitalisaation ja vihreän siirtymän yhdistävä kaksoissiirtymä sisältää sekä sisällöt että tavoitteet muutokseen, ja niihin liittyviä uusia valmiuksia ja työkaluja on tarjottu MaRaTa-alan yrityksille esimerkiksi nyt päättyneessä Digihiiletön-hankkeessa. Haaga-Helian ja Turun ammattikorkeakoulun yhteisessä Digihiiletön-hankkeessa saavutettiin kolmenlaisia tuloksia.

Kehittäminen

Ensinnäkin hankkeen aikana 18:ssa MaRaTa-alan pk-yrityksessä toteutettiin monipuolisia kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoimenpiteiden sisältö ja laajuus vaihtelivat hyvin paljon pk-yritysten tilanteiden ja tavoitteiden mukaan.

Osassa yrityksiä otettiin käyttöön uusia tietojärjestelmiä ja tehtiin vihreän siirtymän sertifiointeja sekä muutettiin oleellisesti prosesseja ja käytäntöjä. Osassa yrityksistä tehtiin laajoja selvityksiä muun muassa nykytilanteesta ja erilaisten järjestelmien hyödynnettävyydestä sekä testattiin eri ratkaisuja ja analysoitiin saatuja tuloksia. Osassa yrityksissä fokus oli logistiikkaan, hävikkiin, kierrätykseen ja vihreään elinkaareen liittyvässä kehittämisessä.

Kaikissa yrityksissä tehtiin myös strategista pohdintaa sekä arvioitiin osaamistarpeita ja muutosmahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Kaksoissiirtymä

Toisekseen hankkeessa tarjottiin osallistuville yrityksille (kaiken kaikkiaan 99 yritystä) tiiviisti kiteytettynä ja jäsenneltynä keskeistä tietoa kaksoissiirtymästä sekä muutoksenhallinnasta. Lisäksi kehittämisen tukena oli erilaisia malleja, itsearviointitehtäviä ja työkaluja, joiden avulla esitetty tieto on mahdollista ottaa käyttöön.

Käytännössä muutos lähtee aina ihmisistä, joten hankkeessa keskityttiin nimenomaan osallistuvien henkilöiden osaamisen kehittämiseen (yhteensä 161 henkilöä). Tiedon jakaminen tapahtui mahdollisimman vuorovaikutteisesti erilaisten webinaarien, työpajojen, seminaarin ja suorien keskustelujen kautta.

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti keskeisiä teemoja olivat digitalisoinnin mahdollisuudet liiketoiminnalle (paremmat prosessit, paremmat työkalut, parempi data) ja vihreän siirtymän mahdollisuudet (hukan karsiminen, toiminnan tehostaminen, hiilijalanjäljen pienentäminen, imagohyödyt) sekä kokonaisuudessaan yritysten matka kohti hiilineutraalisuutta. Lisäksi painotettiin vahvasti muutoksenhallintaa ja sen menetelmiä, jotta muutos aidosti ja konkreettisesti myös lähtisi liikkeelle.

Käsikirja

Kolmanneksi hankkeessa koottiin yhteen hankkeen aikana kerätty uusi ymmärrys, hankkeen teemoihin liittyvää uutta materiaalia, asiantuntijoiden näkemyksiä ja kokemuksia sekä erilaisia pk-yritysten käyttöön soveltuvia työkaluja. Kerätty tieto, materiaali ja näkemykset kiteytettiin ”Digihiiletön mahdollisuus” -käsikirjaan, jota MaRaTa-alan pk-yritykset voivat käyttää hankkeen teemoihin liittyvien kehittämisprojektien edistämiseen hankkeen jälkeen sekä laajemmin itseopiskeluun.

Käsikirja on rakennettu siten, että sieltä voi poimia kuhunkin tilanteeseen ja tarpeeseen liittyvän osion ja opiskella ja soveltaa sitä ilman, että lukijan täytyy omaksua kaikkia edeltäviä osuuksia.

Vaikutus

Hankkeessa vahvasti korostettu hands-on-toimintamalli toimi erittäin hyvin: kun osallistujat pohtivat kaksoissiirtymää nimenomaan oman tilanteensa ja tavoitteidensa kautta, hankkeen teemat konkretisoituivat heille. Näin myös osaamistarve ja osaamisen kehittäminen realisoituivat arkipäivän tekemiskontekstissa.

Kokonaisuudessaan hanke onnistui vastaamaan kehittämistarpeeseen erinomaisesti ja luomaan hyvän pohjan MaRaTa-alan kaksoissiirtymän toteuttamiselle ja koko pk-sektorin kehittämiselle kohti kaksoissiirtymää.

Kirjoittaja: Altti Lagstedt, Digihiiletön-hankkeen projektipäällikkö, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hankkeen tiedot

Nimi: Digihiiletön – Digitalisoimalla kohti hiilineutraalimpaa MaRaTa -alaa

Rahoitus: REACT-EU:n ESR-toimenpiteet. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tutkimusalue: kaksoissiirtymä

Julkaisut:

Tämä teksti on Digihiiletön-hankkeen vaikuttavuusblogi, jossa kerrotaan kootusti hankkeen tuloksista.

Muita samoihin teemoihin liittyviä vaikuttavuusblogeja: