Siirry sisältöön
Digijuna meni jo, oletko mukana?

”Onko yrityksenne digiosaaminen ajan tasalla? Millaista osaamista tarvitaan digitaalisessa murroksessa? Miten kehitämme tarvittavia kompetensseja?”

Kirjoittajat:

Tiina Laiho

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.01.2017

Nämä olivat kysymyksiä, joita esitimme viime keväänä yrityksille, julkishallinnolle ja yrittäjille ympäri Suomen. Tutkimme osana valtakunnallista erikoistumiskoulutushanketta yhdessä 18 ammattikorkeakoulun kanssa vuoden ajan digitaalisen murroksen vaikutusta liike-elämän osaamistarpeisiin.

Tutkimusmetodeina olivat yritystapaamiset ja keskustelut, henkilökohtaiset haastattelut ja verkkokyselyt. Haastatteluissa ja keskusteluissa oli mukana lähinnä keskijohtoa, yrittäjiä ja operatiivisen tason työntekijöitä noin sadasta eri yrityksestä. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa työelämälähtöisesti osaamisalueet, joihin digitaalisuus ja digitaalinen murros vaikuttavat erityisesti. Nämä osaamisalueet tulevat olemaan perustana jatkossa erikoistumiskoulutukselle, johon ammattikorkeakoulut hakevat OKM:ltä toteutusrahoitusta.

Digitaalisen liiketoiminnan erikoistumiskoulutusta suunnitellaan tarjottavaksi jo työelämässä toimiville, perustutkinnon omaaville opiskelijoille, jotka haluavat syventää omaa digitaalista liiketoimintaosaamistaan.

Digitaalinen murros ja strategiatason osaamishaasteet yrityksissä

Digitaalisuus tarkoittaa ihmisille eri asioita. Hankkeen alussa keskustelimme paljon siitä, mitä digitaalinen murros oikein tarkoittaa ja miten se vaikuttaa organisaatioihin. Lähtökohtana meillä oli perinteisesti se, että uudenlaista erikoistumiskoulutusta rakennettaisiin organisaatioille tyypillisellä ajattelulla eri funktioista ja niiden rooleista. Digitaalinen murros on kuitenkin kaiken kattava ”vallankumous”, joka muuttaa yrityksen liiketoimintaa ja liiketoimintaympäristöä kokonaisvaltaisesti. Päädyimme nopeasti siihen, että muutos menee läpi koko yrityksen ja vanhanmalliset organisaatiorajat on unohdettava. Eri funktioiden rajat hämärtyvät ja perinteiset toimenkuvat monipuolistuvat ja muuttuvat.

Haastattelimme eri toimialoilla ja eri toiminnoissa työskenteleviä ihmisiä yritysten digitaalisista haasteista. Yhteinen haaste, joka tuli esiin kaikissa keskusteluissa, liittyi liiketoimintaympäristön muutoksiin ja muutosten ymmärtämiseen. Yrityksissä koettiin, että strategisen tason osaamista tarvitaan läpi organisaation, ylimmästä johdosta lähtien aina toteuttavaan, operatiiviseen tasoon asti.

Strategian aihealueella keskusteltiin uusista liiketoimintamalleista ja verkostoista, ansaintalogiikoista, uusista innovaatioista ja palveluista. Markkinamuutosta haluttiin myös ymmärtää uudenlaisten megatrendien kuten jakamistalouden ja ekosysteemiajattelun kautta. Selkeää tarvetta oli myös uudenlaiselle joustavalle muutosjohtamiselle ja ketterälle kehittämiselle agile/lean management -käytäntöjä hyödyntämällä. Myös tietoturva, kansainvälisyys, uudenlaisten teknologioiden ymmärtäminen ja regulaatio puhuttivat.

Tulevaisuuden digiosaajilta vaaditaan myös edellä olevien teemojen lisäksi ennen kaikkea asiakas- ja markkinaymmärrystä sekä asiakaskohtaamisten ja monikanavaisuuden, palvelumuotoilun ja kokeilukulttuurin sisäistämistä. Tutkimuksen ja keskustelujen etenemisen myötä tuli yhä selvemmäksi, kuinka laajasta muutoksesta yrityksissä oli oikeastaan kyse. Lista ja vaatimukset tulevaisuuden digiosaajan kompetensseista ja osaamisalueista oli pitkä ja haasteellinen jo pelkästään strategian osa-alueilla.

Osaamishaasteet näkyvät myös yritysten johdossa

Yhteisenä huolena tuntui myös olevan se, että yritysten johdossakaan ei usein ymmärretty strategisia kysymyksiä tai osaamista ei ollut kaikista tarvittavista digitaalisuuden teemoista. Vaatimukset ymmärtää ja toteuttaa strategiaa vaikuttavat myös siihen, että jokaisen organisaatiossa toimivan tulisi tietää ainakin strategian perusasiat. Vastaajat kokivat, että yrityksen jokaisella tasolla täytyisi olla liiketoiminnan muutoksen osalta myös strategista osaamista ja ymmärrystä, jotta yritykset menestyisivät muuttuvilla markkinoilla. Eri organisaatiotasoilla toimivien osaamisen taso ja tarve on erilainen. Mitä enemmän yritysten organisaation rakenteet madaltuvat ja mitä nopeammin ne toimivat, sitä enemmän strategista ymmärrystä tarvitaan. Ylimmän johdon kyvyttömyys viestiä, sitouttaa ja tehdä strategiaa ymmärrettäväksi muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä nähtiin myös suurena riskinä.

Osaamisen kehittäminen vaatii myös osittaista poisoppimista ja vanhan osaamisen, tiedon ja taidon uudelleen soveltamista. Aikuisopiskelijoille tämä onkin ehkä se suurin haaste, ei niinkään uuden tiedon oppiminen.

Hankkeen yhdeksi loppupäätelmäksi muodostui se, että strategisen digitaalisen liiketoiminnan osaaminen on sellainen osa-alue, jota tulee tarjota kaikille digitaalisen erikoistumiskoulutuksen piiriin tuleville, riippumatta työtehtävistä.

Lisätietoa:

Pääkaupunkiseudulla Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean ammattikorkeakoulut järjestävät keväällä 2017 ensimmäisen digitaalisen liiketoiminnan pilottikoulutuksen, jossa koulutuksen sisältöä testataan ja kehitetään. Mukana on ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoita kaikista kolmesta ammattikorkeakoulusta sekä täydennyskoulutukseen tulevia opiskelijoita yrityksistä.

Digitaalisen liiketoiminnan erikoistumiskoulutus tulee olemaan useammasta moduulista koostuva kokonaisuus. Jokainen tarjottava erikoistumiskoulutus sisältää pakollisen moduulin liittyen strategiseen digitaaliseen liiketoimintaosaamiseen. Muut moduulit tarjoavat myös syvempää aihealuekohtaista erikoistumiskoulutusta esimerkiksi digimarkkinoinnista, logistiikasta, verkkokaupasta, myynnistä verkossa ja taloushallinnosta. Pk-yrityksille ollaan myös suunnittelemassa omaa kokonaisuutta.