Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Avoin tiede ja tutkimus vaatii pitkäjänteistä työtä ja koko organisaation sitoutumisen

Tutkimuspalvelujohtaja Satu Koivisto kuvaa kirjoituksessaan sitä, miten Haaga-Heliassa on edetty viime vuosina avoimen tieteen ja tutkimuksen linjausten ja suositusten toteuttamisessa.

Kirjoittajat:

Satu Koivisto

tutkimuspalvelujohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.09.2023

Suomalaiseen tutkimusyhteisöön kuuluvat organisaatiot ovat sitoutuneet kansalliseen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020-2025. Tavoitteilla pyritään edistämään avoimuutta kaikessa tutkimusyhteisön toiminnassa, vahvistamaan yhteiskunnan sivistystä ja innovaatiotoimintaa sekä parantamaan tutkimustuotosten liikkuvuutta ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Myös Haaga-Helia on sitoutunut kansalliseen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen ja siihen liittyviin suosituksiin ja linjauksiin. Meille on tärkeää olla aktiivisesti mukana työssä yhteiskunnan osaamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä.

Tavoitteena täysin avoin julkaiseminen

Jo ennen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen sitoutumista, vuonna 2016, loimme Haaga-Helian avoimen julkaisemisen periaatteet. Olemme myöhemmin päivittäneet periaatteita ja samalla olemme luoneet käytäntöjä, joilla julkaisuja tuottavat asiantuntijat pystyvät toteuttamaan avoimen julkaisemisen tavoitetta.

Hyvä esimerkki käytännöistä on avoimuuden maksuihin liittyvä rahasto ja kriteeristö. Vuosina 2020-2022 olemme onnistuneet avoimessa julkaisemisessa hyvin, sillä kaikista luokkien A-E julkaisuistamme 88-94 % oli kyseisinä vuosina avoimesti saatavilla. Avoimen julkaisemisen kasvu vuodesta 2016 vuoteen 2022 on jopa 129 %.

Haaga-Heliassa avoimesti julkaistiin vain 41 % julkaisuista vuonna 2016, kun vastaava luku oli 94 % vuonna 2022.

Tutkimusdatan avaaminen hyödyttää tutkimusyhteisöä

Vuonna 2022 laadimme avoimuuden käytänteisiin olennaisena osana kuuluvan oman tutkimusdatapolitiikan, joka ohjaa organisaation tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa kerätyn ja tuotetun datan käsittelyä ja avaamista. Politiikan mukaan avaamme hankkeissamme tuotettuja aineistoja aina kun se on mahdollista. Avaamatta jää data, joka sisältää arkaluonteista tai salattavaa materiaalia, esimerkiksi henkilötietoja tai yrityssalaisuuksia.

Lisäksi tutkimusdatapolitiikka linjaa tavoitteemme noudattaa FAIR-periaatteen mukaista aineiston hallintaa. Käytännössä tavoitteemme on, että avattavat aineistot ovat

  • löydettävissä (Findable),
  • saavutettavissa (Accessible),
  • yhteentoimivia (Interoperable) ja
  • uudelleenkäytettäviä (Re-usable).

Julkaisupaikoiksi suosittelemme Haaga-Heliassa CSC:n tarjoamia Fairdata-palveluita tai tutkimushankkeessa sovittuja ja rahoittajan hyväksymiä datan julkaisemisen palveluita.

Tiedejatutkimus.fi-alustalla on elokuussa 2023 löydettävissä kolme Haaga-Helian avaamaa dataa. Käytännössä tuloksia datapolitiikan linjauksista voidaankin odottaa muutaman vuoden viiveellä, sillä avaaminen ja siihen liittyvät kulut, resurssoinnit ja aikataulutukset on osattava huomioida jo hankkeita suunniteltaessa. Moni hanke sisältää myös dataa, jota ei ole sellaisenaan mahdollista avata – data sisältää henkilötietoja tai yrityssalaisuuksia.

Oppimateriaalien avaaminen tuo uutta vaikuttavuutta

Vuoden 2023 keväällä kehitimme avoimen oppimisen suosituksen, joka linjaa tavoitteemme avata organisaatiossamme tuotettuja oppimateriaaleja kaikkien halukkaiden saataville. Haaga-Heliassa tavoitteena on, että kaikki hankkeissa tuotetut oppimateriaalit avataan avoimeen käyttöön. Suositus linjaa esimerkiksi sitä, mitä oppimateriaaleja avataan, missä avaaminen tapahtuu ja mitä lisenssejä suositellaan käytettäväksi. Siihen liittyy lisäksi tarkempia ohjeistuksia, jotka auttavat oppimateriaaleja tuottavia asiantuntijoita käytännön kysymyksissä oppimateriaalien avaamiseen liittyen.

Oppimateriaalien tiedot ja linkki alkuperäiseen oppimateriaaliin suositellaan vietäväksi kansalliseen oppimateriaalikirjastoon. Alkuperäinen oppimateriaali tallennetaan Haaga-Helian hallinnoimalle avointen oppimateriaalien alustalle, joka saadaan toimintaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Useiden korkeakoulujen yhteishankkeissa tuotetut oppimateriaalit saatetaan tallentaa myös muille avoimille alustoille.

Avoin toimintakulttuuri linkittyy urapolkuihin ja arviointiin

Olemme linjanneet toimintakulttuurin avoimuuteen liittyen sitä, miten työ tieteen ja tutkimuksen avoimuuden edistämiseksi huomioidaan rekrytoinneissa, urakehitykseen liittyvässä tai muussa ammatillisessa arvioinnissa.

Vuonna 2022 loimme uuden tutkijan kolmiportaisen urapolun, jonka yhtenä osana kaikilla kolmella tasolla on toiminta avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi. Kolmiportainen tutkijan urapolku alkaa tutkijaroolista (researcher) ja mahdollistaa etenemisen työn vaativuustason ja kokemuksen kasvaessa vanhemmaksi tutkijaksi (senior researcher) ja johtavaksi tutkijaksi (principal researcher). Kaikissa tutkijarooleissa painottuu soveltava tutkimus, siihen liittyvät rahoitushaut, julkaiseminen ja toiminta tieteellisissä yhteisöissä.

Tutkijan arviointia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä ja linjassa mm. CoARA-verkoston kanssa. Lisäksi Haaga-Helia tekee tutkijoiden uraan liittyvää laatutyötä ja hakee HR Excellence in Research -laatuleimaa, eli Euroopan komission myöntämää tunnustusta tutkijoiden työolojen ja uran kehittämistyöstä.

Avoimuus arvona ja osana strategiaa

Haaga-Heliassa avoimuus on yksi organisaation viidestä arvosta. Avoimuus on määritetty strategiseksi tavoitteeksi ja tavoitteen toteutumiselle on määritelty omat mittarinsa. Painotamme avoimuuden edistämistä, jotta meillä tehtävä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö olisi mahdollisimman vaikuttavaa ja tehokasta. Tavoitteemme on, että Haaga-Helian hankkeet tuottavat yhteiskunnallista hyötyä mahdollisimman laajasti.

Mikäli hankkeissa tuotetut oppimateriaalit, julkaisut ja data ovat avoimia, on hankkeissa tuotettu uusi tieto ja osaaminen kaikkien halukkaiden hyödynnettävissä. Ajattelemme, että avoimuus on myös vastuullisuutta, joka on meille toinen keskeinen arvo. Toki huomioimme, että kaikkea ei ole mahdollista avata. Tärkeää on aina harkinta ja avoimuuteen pyrkiminen.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen on koko organisaation tehtävä, mutta tavoitteen saavuttamisen varmistamiseksi Haaga-Heliaan on johdon asettamana muodostettu avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisen työryhmä. Työryhmässä on jäseniä oppimistoiminnasta, IT:sta, HR:sta, tutkimuspalveluista, kirjasto- ja tietopalveluista, strategisesta toiminnanohjauksesta, viestinnästä ja HH-labeista. Lisäksi mukana on juristi ja tietosuojavastaava.

Ryhmän tehtävänä on huolehtia, että organisaationa etenemme kansallisesti määriteltyjen linjausten ja suositusten toimeenpanossa aikataulussa ja toteutamme avoimuutta omaan strategiaamme sopivalla tavalla. Yhteistoiminnalla varmistamme vastuullisuuden ja vaikuttavuuden.

Kuva: Shutterstock