Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Avoin tiede ja tutkimus – uhka vai mahdollisuus?

Kirjoittajat:

Satu Koivisto

tutkimuspalvelujohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.12.2022

Onko avoin tiede uhka vai mahdollisuus? Väitän, että tieteen vaikuttavuuden näkökulmasta avoin tiede ja tutkimus on välttämätön mahdollisuus. Miksi näin?

Mitä on avoin tiede ja tutkimus?

Ennen sukeltamista syvemmälle kysymyksen pohdintaan, selvitetään, mitä avoimella tieteellä ja tutkimuksella tarkoitetaan. Avoin tiede ja tutkimus viittaa sekä aineistojen, menetelmien, julkaisujen, infrastruktuurien, oppimisen, oppimateriaalien ja toimintakulttuurin avoimuuteen. Useimmat suomalaiset tutkimusorganisaatiot ovat sitoutuneet kansalliseen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen, jota tukemaan on luotu liuta linjauksia ja suosituksia eri osa-alueille. Käytännössä eri linjaukset asettavat organisaatiolle tavoitteita avoimuuden toteuttamiseksi.

On huomattavaa, että avoin tiede ja tutkimus ei vaadi kaiken avaamista kenen tahansa rajattomaan käyttöön vaan pikemminkin kyse on mindsetista, jossa avoimuuden mahdollisuus otetaan aina huomioon: esimerkiksi dataa, infrastruktuureja ja oppimateriaalia avataan siinä määrin kuin se on tarkoituksenmukaista, mahdollista ja tarpeellista. Esimerkiksi yksityisyydensuojan tai yrityssalaisuuden piiriin kuuluvia asioita ei koskaan avata.

Toimintakulttuurin, datan, menetelmien ja tutkimuksen tulosten avoimuus lisää vaikuttavuutta

Tieteen ja tutkimuksen avoimuus on mahdollisuus vaikuttavuuden kannalta usesta syystä: Ensinnäkin, tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus vaatii tiivistä yhteyttä yhteiskuntaan ja liike-elämään. Mahdolliset raja-aidat tutkimusyhteisön ja muun yhteiskunnan välillä alenevat, kun tutkimusta tehdään yhdessä yritysten ja julkisen sektorin kanssa mahdollisimman avoimesti. Yksi tärkeä avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoite on edistää tutkimusorganisaatioiden toimintakulttuuria siten, että edellytykset avoimeen yritysyhteistyöhön sekä kansalaistieteeseen kehittyvät. Yhteistyö vaatii avoimuutta ja tämä puolestaan vaatii osaamista, tukea ja tietoa yksittäisille tutkijoille organisaation taholta. Osaamisen, tuen ja tiedon lisääminen tutkimusta tekevissä organisaatioissa on mahdollisuus yhä laajempaan tutkimuksen vaikuttavuuteen.

Toinen merkittävä avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoite on tuoda tutkimusdatat, -menetelmät, infrastruktuurit ja tutkimuksen tuloksena syntyvät julkaisut avoimesti saataville. Tavoite lisää vaikuttavuutta esimerkiksi tarjoamalla valmista dataa sitä tarvitsevien hyödynnettäväksi – tämä säästää aikaa ja resursseja, kun eri tutkimuksissa voidaan hyödyntää muissa yhteyksissä kerättyä dataa. Yritykset ja julkiset organisaatiot hyötyvät mahdollisuudesta hyödyntää tutkimusorganisaatioiden tutkimusinfrastruktuuria omien haasteidensa ratkaisemiseen, kenties yhdessä laajemman ekosysteemin kanssa.

Myös tutkimustulosten julkaiseminen avoimesti, ilman kalliita lukuun oikeuttavia maksuja on hyvin tärkeää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta. Se, että tutkittu tieto on avoimesti saatavilla eikä vaadi kallista jäsenyyttä tuloksia julkaisevalla alustalla tai yksittäisten tutkimusartikkeleiden lukukertojen maksua, mahdollistaa tutkitun tiedon laajemman hyödyntämisen. Tämän lisäksi tiedettä on tärkeä tehdä saavutettavammaksi ja julkaista alustoilla, jotka ovat kaikkien yhteiskunnan toimijoiden tavoitettavissa.

Tiede ja tutkimus osaksi yhteiskunnan arkipäivää

Sekä toimintakulttuurin, datojen että julkaisujen avoimuus tuovat tiedeyhteisön lähemmäs yhteiskunnan arkea. Tämä on tärkeää edellä mainituista syistä mutta myös siksi, että tiede nähtäisiin osana yhteiskuntaa ja vältyttäisiin virheellisiltä ja erittäin haitallisilta oletuksilta, joiden mukaan tiedettä tehdään irrallaan muusta yhteiskunnasta.

Tiedeyhteisöä on nimittäin joskus syytetty siitä, että se on täysin erillinen maailmansa kuin se maailma, jossa yritykset toimivat ja ihmiset elävät. Tiedettä on pidetty ainoastaan teoreettisena hiustenhalkomisena, josta todellinen elämä ei hyödy. Uskomus on erittäin haitallinen – ja onneksi myös väärä.

Haitallinen siksi, että se rakentaa muurin tieteen ja muun yhteiskunnan väliin: Se vähättelee tieteellisesti tutkitun tiedon merkitystä arkielämän toimivuuden ja kehittämisen kannalta. Se jättää huomiotta tutkitun tiedon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä sen, että tietoa saatetaan tuottaa tiiviissä yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken. Se ei huomioi sitä, että tiede ratkoo nyky-yhteiskuntien polttavia ongelmia eri näkökulmista tuottamalla uutta tietoa.

Se, että tiede on osa arkipäivää ja tiedeyhteisö tiivis osa yhteiskuntaa, auttaa yhteiskunnan eri toimijoita näkemään tieteen hyödyn.

Siispä mietittäessä, onko avoin tiede ja tutkimus uhka vai mahdollisuus, vastaan sen olevan mahdollisuus. Uhka olisi rakentaa tieteestä muusta maailmasta erillään oleva rakennelma. Avoimuus on vastavoima tälle ja siten yhteiskunnalle suuri mahdollisuus.

Lähde ja lisälukemista