Siirry sisältöön
Palvelumuotoilu
Senioriasiakkaan tarpeita ja odotuksia tunnistamassa 

Dallaten-hankkeessa autamme kolmen ammattikorkeakoulun voimin liikunta- ja hyvinvointialan mikro- ja pienyrittäjiä Uudellamaalla kehittämään senioreille suunnattuja palveluitaan asiakaslähtöisesti.

Kirjoittajat:

Paula Harmokivi-Saloranta

yliopettaja, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.10.2022

Liikunta- ja hyvinvointialan mikro- ja pienyrittäjät ovat tunnistaneet ja nostaneet esille haasteina toisaalta sen, miten yrittäjä saavuttaa seniorit ja toisaalta, miten yrittäjä löytää palveluilleen oman paikkansa kuntien ja järjestöjen maksuttomien palvelujen tarjonnan rinnalla.  

Palveluiden käyttäjät, seniorit, ovat Dallaten-hankkeessamme osallistuneet palveluiden kehittämiseen. Hankkeemme Lean startup -viitekehys ja palvelumuotoilun työkalut ovat kulkeneet tiivisti mukana tässä yhteiskehittämisessä. Tätä työtä pohjustimme syventämällä ymmärrystä senioreista ja tuottamalla uusia palveluideoita kehittämisprosessin alussa.   

 Asiakasymmärryksen syventäminen 

Järjestimme senioreiden ja liikunta- ja hyvinvointialan mikro- ja pienyrittäjien yhteisen työpajan. Yhtenä työpajan tavoitteena oli lisätä yrittäjien ymmärrystä siitä, mitä seniorit arvostavat palveluissa ja erityisesti liikunta- ja hyvinvointipalveluissa ja mitkä tekijät vaikuttavat palvelujen käyttöön sekä miten seniorit haluavat tietoa heille suunnatuista liikunta- ja hyvinvointipalveluista.

Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä senioriasiakkaasta, jotta uusien, kehitteillä olevien tai jo olemassa olevien palveluiden kehittämisessä saataisiin asiakkaiden odotukset ja toiveet huomioitua. 

Senioriasiakas odottaa palveluilta yksilöllisyyttä ja saavutettavuutta

Työpajaan osallistuneet seniorit pitivät tärkeänä palvelujen kohdentamista kyseiselle ikäryhmälle ja ymmärrystä ikääntymisen myötä tulevista tarpeista.  Palvelun tuottajan toivottiin myös arvostavan ikäihmisiä ja kykenevän yksilölliseen kohtaamiseen ryhmäpalveluidenkin sisällä. Yksilöllisyyden lisäksi seniorit pitivät tärkeänä yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta.

Liikuntaryhmissä arvostan kunnon kohentumisen lisäksi sitä, että näen ystäviä ja ihmisiä.

Työpajaan osallistunut seniori

Haluan elämään iloa, musiikkia ja huumoria – ei saa olla liian vakavaa.

Työpajaan osallistunut seniori

Palveluiden äärelle pääsemistä seniorit pitivät tärkeänä. Toisaalta he mainitsivat parkkipaikkojen läheisyyden ja toisaalta hyvät julkiset yhteydet. Siinä vaiheessa, kun ihminen liikkuu huonosti, palveluiden läheisyyttä pidettiin hyvin tärkeänä. Tästä esimerkkinä he mainitsivat mm. lähiöliikunnan. Digitaalisia palveluja seniorit eivät maininneet, ja toisaalta he kokivat digitaalisuuden aiheuttavan monenlaisia haasteita arjessa. 

Kohtaaminen ja alueellisuus valttia senioriasiakkaiden saavuttamisessa 

Suomi on järjestöjen luvattu maa. Senioreiden keskustelussa nousi esiin useat erilaiset järjestöt, jotka toimivat usein myös hyvin alueellisesti. Alueellisuus on tärkeää siksi, että senioreista monet käyttävät palveluita, jotka ovat lähellä ja helposti saavutettavissa.

Järjestöjen kautta yrittäjät voivat käydä esittelemässä omia palveluitaan ja kohdata näin potentiaalisia asiakkaita. Työpajassa mukana olevat yritykset esittelivät omia palveluitaan senioreille ennen yhteistä työskentelyä. Huomioitavaa oli, että muutaman minuutin esitys antoi jo hyvän kuvan yrityksen toiminnasta ja herätti senioreiden mielenkiinnon.

Yhdeksi tärkeimmäksi palvelujen markkinointikanavaksi nousi toiset seniorit. Senioreiden omat kokemukset palveluista leviää senioreiden kohtaamisissa, ja palveluita valittaessa luotetaan usein toisten suosituksiin.

Dallaten-hankkeessa työ huipentuu syksyn aikana yrityskohtaisten valmennusten ja senioreiden kohtaamisten myötä uusiksi palvelutuotteiksi.

Kirjoitus toteutettiin osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Dallaten – Asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin -hanketta. Hanke on osa Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia ja sitä toteuttavat yhdessä Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia.