Siirry sisältöön
Palvelu
Monimuotoisuuden ymmärtämisestä uusi MaRa-alan työelämätaito

Haaga-Heliassa käynnissä olevan Inkluusion vahvistaminen MaRa-alalla – hankkeen tavoitteena on tukea monimuotoisuuden johtamista. Hankkeella halutaan lisätä inklusiivisuustietoisuutta majoitus- ja ravintola-alan yrityksissä sekä tarjota käytännön työkaluja työyhteisöjen arkeen.

Kirjoittajat:

Aija Juvonen

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hanna Rinne

lehtori, majoitus- ja ravitsemisliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.12.2023

Inkluusion vahvistaminen MaRa-alalla -hanke toteutti syyskuussa 2023 Hospitality-kehityspaneelin jäsenille tutkimuksen monimuotoisuuden näkymisestä ja tunnistamisesta mara-alan työpaikoilla. Vastaajien mukaan neljäksi tärkeimmäksi työpaikoilla tunnistettavaksi monimuotoisuuteen liittyväksi asiaksi nousivat:

  1. Ikään liittyvä monimuotoisuus
  2. Sukupuolten tasa-arvo
  3. Kulttuurinen ja etninen monimuotoisuus
  4. Koulutukseen ja kokemukseen liitetty monimuotoisuus

Alla pohdimme näitä teemoja ja niiden merkitystä hieman syvemmin ja kerromme ratkaisuista, joilla monimuotoisuuden ymmärrystä MaRa-alalla edistetään.

Monimuotoisuuden toteutumisen pitää olla strateginen tahtotila

Tasapainoinen työyhteisö muodostuu monenikäisistä uransa eri vaiheissa olevista osaajista. Helposti ajatellaan, että ikään liittyvät monimuotoisuuden haasteet koskisivat vain ikääntyviä työntekijöitä. Myös nuoret työntekijät saattavat kokea ikään liittyvää vähättelyä, arvottomuutta ja poissulkemista. Nuoret naiset saattavat kokea turhautumista tai painetta työn ja perhe-elämän yhdistämisestä sekä omasta työmarkkinakelpoisuudestaan (Suvisaari 2023).

Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on jokaisen ihmisen perustarve ja inklusiivinen toiminta huomioi juuri ihmisten monimuotoisuuden sulkematta ketään pois. Kulttuurillisesti monimuotoistuvissa työelämän yhteisöissä, joissa etä- ja hybridityö lisääntyvät, tämä tarve korostuu entisestään (Työterveyslaitos).

Suomalainen kulttuuri heijastuu maassamme vallitsevaan työkulttuuriin ja on tärkeää pyrkiä varmistamaan, että eri kulttuureista tulevat ihmiset pystyvät työskentelemään yhdessä. Tämä vaatii vastuullista johtamista ja monimuotoisuus käsitteen ymmärtämistä osana esihenkilötyötä sekä työkaluja näiden toteuttamiseksi.

Koulutukseen ja kokemukseen liitetty monimuotoisuus on hieman harvemmin esillä keskusteluissa, mutta nousi esiin kehityspaneelille suunnatussa kyselyssämme. Työntekijät tarvitsevat kokemusta toimijuudesta ja mahdollisuuksia kehittää itseään. Työntekijän osaamista ja pystyvyyden kokemusta pitää tukea tarjoamalla esimerkiksi koulutusmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia uralla etenemiseen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2022).

MaRa-alalla monimuotoisuuteen ja osallisuuteen liittyvien kokemusten tunnistaminen on tärkeää, koska ala on varsin työvoimavaltainen. Työyhteisön ja esihenkilöiden asenteet ja johtamiskäytännöt vaikuttavat merkittävästi halukkuuteen hakeutua alan töihin.

Lähiesihenkilön ja kollegoiden käyttäytyminen ja tapa puhua viestivät joko moninaisuuden arvostuksesta tai sen puutteesta. Koko organisaation tasolla monimuotoisuuden toteutumisen pitää olla strateginen tahtotila, joka tehdään näkyväksi rekrytoinnissa ja perehdytyksessä, palkkatasa-arvon ja mahdollisuuksien edistämisessä, osaamisen monipuolistamisessa ja kulttuurisessa oppimisessa.  

Monimuotoisuuden ymmärrystä lisäämässä

Haaga-Heliassa koulutetaan MaRa-alan asiantuntijoita ja tulevaisuuden esihenkilöitä, jolloin vaikutusmahdollisuudet edellä mainitun monimuotoisuuden edistämisessä ovat ainutlaatuiset.

Ammattikorkeakoulun vahva kansainvälinen verkosto ja kansainväliset opiskelijat tuovat oman arvokkaan panoksen tietoisuuden ja osaamisen lisäämisessä työelämässä sekä kehittävät osaltaan henkilöstön työelämän monimuotoisuuteen liittyviä valmiuksia. Lisäksi Suomeen mahdollisesti jäävät kansainväliset opiskelijat rikastuttavat suomalaista monimuotoisuutta entisestään.

MaRa-alalla monimuotoisuus on jo arkipäivää ja työkaluja näiden edistämiseksi on käytössä jo joillakin alan toimijoista. Käytössä olevat keinot koostuvat mm. anonyymistä raportointimahdollisuudesta, koulutuksista ja monikielisestä viestinnästä (Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 2023) sekä tasa-arvoisesta kohtelusta työtehtävissä ja palkkauksessa (Ylva 2021). Näitä työkaluja tullaan kehittelemään lisää käynnissä olevan hankkeen lopputuotoksena.

Lisäksi hankkeessa on aloitettu yhteistyö toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Toisen asteen opiskelijoiden työelämäjaksoilla hankkeen asiantuntijat jakavat arvokasta tietoa monimuotoisuutta ja sitä kautta inklusiivisuutta vahvistavista toimista MaRa-alan työpaikoilla. Tätä tukemaan on laadittu koulutusmoduuleja, jotka suunnataan työpaikoille monimuotoisuuden edistämisen tueksi. Hankkeen lopuksi kaikki tieto kootaan yhteiseksi työkaluksi, jota alan yritykset voivat käyttää osana perehdytystä ja inklusiivisuuden vahvistamista omassa organisaatiossaan.

Inkluusion vahvistaminen MaRa-alalla -hankkeessa tuemme MaRa-alan yritysten inkluusion lisäämistä työpaikoilla. Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Lähteet

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. 2023. Restel: Monimuotoinen työyhteisö auttaa meitä menestymään.

Suvisaari, S. 2023. Mitä merkitystä iällä on työelämässä. Teoksessa: Fast, M., Helenius, P., Holma, L. , Levander, M., Mikkilä, A. , Sirena, S., Suvisaari, S. & Vatanen, T. Ikädiversiteetillä menestykseen. Helsingin seudun kauppakamari. Printon, Viro. s. 13-42.  

Työ- ja elinkeinoministeriö 2022. Monimuotoisuudesta menestystä – tietoa ja työkaluja työnantajalle. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia