Siirry sisältöön
Palvelu
Monimuotoinen työyhteisö tuo kilpailuetua

Suomalaiset kaipaavat monimuotoisempaa työelämää, mutta aika harva työnantaja tietää, miten se tehdään.

Kirjoittajat:

Petteri Ohtonen

tutkimuspäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Marja Immonen

palvelumuotoilija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.11.2023

Uusien tutkimusten mukaan monimuotoisuus vähentää eriarvoisuutta työelämässä, houkuttelee uusia työntekijöitä, parantaa työhyvinvointia, auttaa ymmärtämään asiakastarpeita ja hillitsee maineriskejä (Lipponen 2022).

Monimuotoisuus koetaan tärkeäksi

Kysyimme Haaga-Helian Hospitality kehityspaneelin jäseniltä, miten monimuotoisuus näyttäytyy majoitus-, ravintola- ja matkailualan työpaikoilla. Panelistit (n=44) kokevat monimuotoisuuden hyvin tärkeäksi mara-alan työpaikoilla. Erittäin tärkeänä sitä pitää 65 % ja melko tärkeänä 28 %. Kaikkien vastausten keskiarvoksi tuli 4,6 asteikolla 1-5. Ollaan merkityksellisen asian äärellä.

Kolme tärkeintä monimuotoisuuden muotoa ovat henkilön ikä, kulttuurinen ja etninen tausta ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Kyselymme perusteella parhaiten työpaikoilla toteutuvat kulttuuriin ja etnisyyteen sekä kieleen liittyvä monimuotoisuus. Heikoimmin toteutuvat perheen tilanteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat. 

Monimuotoisuuden koulutus on vielä melko harvinaista

Kyselymme osoitti, että suurimmassa osassa työpaikoista (56 %) ei tarjota tällä hetkellä koulutuksia monimuotoisuudesta. Joka viidennen vastaajan työpaikalla järjestetään monimuotoisuutta tukevia koulutuksia. Neljäsosa ei osannut sanoa.

Vastaajat ehdottivat useita ideoita monimuotoisuuden edistämiseksi. Tällaisia ovat mm. alan eettisten arvojen täsmennys, anonyymi rekrytointi, avoin palkkatieto, kielivaatimuksien löyhentäminen, koulutukset, nepsyjen (neuropsykiatriset haasteet) huomioiminen, palkkaus, perhevapaat kuntoon, seksuaalisten ”vitsien” kaitseminen, tiedottamista ja tukea ja täytäntöönpanoa enemmän.

Monimuotoisuuden toteutumisen haasteena viestintä ja esihenkilötyö

Haaga-Heliassa on käynnissä Inklusiivisuuden vahvistaminen MaRa-alalla – hanke, jonka tavoitteena on tarkastella monimuotoisuuden toteutumista alan yrityksissä. Siinä toteutimme kevään 2023 aikana kaksi yhteiskehittämisen työpajaa alan esihenkilö- ja HR-tehtävissä toimivien ammattilaisten kanssa.

Työpajoissa kartoitettiin ja kiteytettiin osaamistarpeita, jotka vaikuttavat monimuotoisuuden toteutumiseen työyhteisöissä. Tärkeimmiksi osaamisalueiksi tunnistettiin viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä esihenkilö- ja alaistaidot.

Myös paneelikyselymme mukaan organisaatioiden viestintään toivotaan lisää monimuotoisuutta.

Hankkeen työpajoissa pohdittiin, mitä haasteita ja ongelmia näiden taitojen puuttuminen tai riittämätön taso voivat aiheuttaa työyhteisöissä ja siten vaikeuttaa monimuotoisuuden toteutumista. Konkreettisia haasteita olivat viestien tavoittavuus läpi organisaation, viestien ymmärtäminen ja tulkitseminen eri tavalla.

Työyhteisötaidoissa kehittämiskohteina nähtiin mm. nuorien työntekijöiden vähäisen työkokemuksen aiheuttamien haasteiden kohtaaminen varsinkin silloin, kun esihenkilöiden johtamistaidot olivat vielä puutteellisia johtuen osaamisesta ja kokemuksesta.

Monimuotoisuutta voidaan edistää monin tavoin

Hankkeen työpajoista esille nostettuja ideoita ja keinoja monimuotoisuuden parantamiseen olivat säännöllisten palaverien pitäminen ja viestinnän tavoittavuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen, kattava perehdytys työtehtäviin ja -yhteisöön sekä selkeiden tavoitteiden asettaminen.

Tulokset ovat hyvin samankaltaisia tuoreen paneelitutkimustulosten kanssa ja vahvistavat, että alan eri sidosryhmissä tunnistetaan monimuotoisuuden toteutumisen haasteet ja keinot, joilla monimuotoisuutta voidaan parantaa.

Tässä kirjoittajien vinkit, joilla voi aloittaa työyhteisöjen moninaisuuden kehittämisen.

  • Monimuotoitoisuus-teeman esilläoloa lisää
  • Esihenkilöiden esimerkit
  • Joustavuutta työn ja perheen yhteensovittamiseen
  • Koulutuksia
  • Läpinäkyvää raportointia
  • Palkkaus
  • Työkieli ja ohjeistukset englanniksi
  • Videoituja ohjeita
  • Unisex-pukuhuoneita
  • Uusia työkaluja johtamiseen

Kun työyhteisömme ovat monimuotoisempia, työelämästä tulee reilumpaa, kaikille.

Lähteet

Lipponen, A. 2022. Mitä hyötyä monimuotoisuudesta on työyhteisöille? Live-säätiö.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock