Siirry sisältöön
Palvelu
Askeleita kohti yhteistä ymmärrystä MaRaMa-alan osaamistarpeista

Haaga-Heliassa käynnistyi syksyllä kaksi MaRaMa-alan veto- ja pitovoimaan sekä inkluusioon liittyvää hanketta. Yksi keskeinen lähtökohta hankkeiden edistämisessä on yhdessä kehittäminen alan toimijoiden kanssa.

Kirjoittajat:

Marja Immonen

palvelumuotoilija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katja Suihkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.06.2023

Järjestimme ensimmäisen yhteiskehittämisen työpajan huhtikuun lopussa 2023. Työpajaan kutsuimme yhteistyökumppaniyritysten esihenkilö- ja HR-tehtävissä työskenteleviä henkilöitä, joiden työnkuvaan liittyy vahvasti työyhteisöjen osaamisen kehittäminen.

Yhteiskehittäminen on tavoitteellista yhteistyötä, jonka hyödyt ovat monipuolisia. Se mahdollistaa tärkeiden yhteistyökumppaneiden osallistumisen kehitystyöhön samalla sitouttaen eri osapuolet yhteiseen tavoitteeseen. Lisäksi yhteiskehittäminen luo oivan mahdollisuuden tiedon jakamiseen ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen. 

Nyt käynnissä olevissa hankkeissamme tavoitteena on yhdessä kehittää veto- ja pitovoimaa sekä inkluusiota vahvistavia osaamismoduuleja.

Onnistunut yhteiskehittäminen edellyttää yhteistä kokemusta ja tiedon jakamista

Onnistunut yhteiskehittäminen kannustaa jakamaan kokemuksia ja pohtimaan asioita yhdessä. Siksi on myös tärkeää, että osallistujilla on aito motivaatio ja halu kuulla toisiaan. Meidän oli helppo houkutella osallistujia mukaan yhdessä tekemiseen, koska alan vetovoimaisuus on aiheena hyvin ajankohtainen ja yhteisesti merkityksellinen.

Työpajaan osallistuneet edustivat kattavasti eri MaRaMa -alan toimijoita. Mukana oli niin ravintola-, matkailu-, kuin tapahtuma-alankin edustajia sekä yksi henkilöstövuokrausalan edustaja. Kaikki osallistujat olivat joko esihenkilö- tai HR-tehtävissä, ja heidän työnkuvaan liittyy vahvasti työyhteisöjen osaamisen kehittäminen. 

Tämä kohderyhmä kutsuttiin koolle, koska halusimme heti kehitystyön alussa kuulla näkemyksiä niiltä työyhteisön edustajilta, joilla ajateltiin olevan enemmän vaikutusmahdollisuutta työyhteisöissä.

Työpajaan kutsutut alan toimijat tuntuivat arvostavan yhteistä tapaamista ja tiedon vaihtoa toimialan eri palveluntuottajien kesken. Jokaisella yrityksellä on omat toimintaansa tai organisaatioonsa liittyvät haasteet, mutta myös vahvuudet ja hyväksi koetut käytännöt, joita kannattaakin jakaa muiden kanssa. Vaikka osallistujilla saattoi olla ristiriitaisiakin näkemyksiä yhdessä kehitettävästä aiheesta löytyi usein uusia näkökulmia ja oivalluksia rakentavasti yhdessä pohtien ja ratkaisuja ideoiden.

Kun aihe koettiin merkitykselliseksi, oli helpompi huomioida uusia näkökulmia tai luopua omista ajatuksistaan ja sitä kautta vahvistaa yhteistä ymmärrystä. Näin syntyi myös uutta tietoa ja oivalluksia siitä, miten alaa voi ja kannattaa kehittää osaamisen, vetovoimaisuuden ja työntekijäkokemuksen näkökulmasta. 

Yhteistyölle on tilausta erityisesti läpinäkyvyyden kannalta

Oletamme herkästi tietävämme oman työyhteisömme ja sen vaatimukset. Mutta tunnemmeko sen aidosti? Tieto siitä, mitä muut alalla tekevät vahvistaa ymmärrystä ja lisää läpinäkyvyyttä. Näin on helpompi lähteä hakemaan yhteisiä ratkaisuja vaaditun osaamisen vahvistamiseksi.  

Työpajan tavoitteena oli ensin kartoittaa eri organisaatioiden työnimikkeitä ja niiden tehtävänkuvauksia. Osallistujat listasivat ryhmissä alan tehtävänimikkeitä ja harjoituksen tuloksena löytyi kymmeniä eri työtehtäviä, joiden sisällöt vaihtelevat eri palveluntuottajilla. Osallistujat kertoivat avoimesti omissa organisaatioissaan käytössä olevista tehtävänimikkeistä ja tehtävien sisällöistä. Tämä vahvisti yhteistä ymmärrystä siitä, miten monipuolisia nimikkeitä alalla on käytössä ja toisaalta lisäsi läpinäkyvyyttä tehtäväkuvausten sisältämistä vastuista.

Työpajassa mietittiin yhdessä minkälaista osaamista eri työtehtäviin liittyy veto- ja pitovoimatekijöiden tai inkluusion näkökulmasta. Kun näistä havainnoista keskusteltiin avoimesti, huomasimme, että tunnistetut osaamistarpeet olivat selkeitä ja yhteneväisiä erityisesti tehtävänkuvausten sisältämien vastuualueiden osalta. Vaikka tehtävänimikkeitä on paljon, ne sisältävät keskenään samanlaisia vastuita.

Tehtäväkohtaisten osaamisten tärkeimmiksi teemoiksi nousivat vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä esimies- ja alaistaidot.  

Yhdessä työskentely vahvisti tavoitteen mukaisesti yhteistä ymmärrystä MaRaMa –alan veto- ja pitovoimaan sekä inkluusioon vaikuttavista osaamistarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeemme jatkuvat tiiviissä vuorovaikutuksessa yhteistyökumppaneiden kanssa. Seuraavassa yhteiskehittämisen tapaamisessa syvennymme kehittämään tunnistettuihin osaamistarpeisiin liittyviä osaamismoduuleja.

Inkluusion vahvistaminen ja Veto- ja pitovoimaa MaRaMa-alalle ovat Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamia hankkeita. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuva: www.shutterstock.com