Siirry sisältöön
Opiskelu
Tekoäly opettajan työvälineenä 

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Heidi Kock

Lab Manager
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.11.2023

Opettaja voi ottaa tekoälyn mukaan omaan työhönsä monin eri tavoin. Tekoälyä voi hyödyntää opetuksen suunnittelussa, opetuksessa, arvioinnissa sekä opiskelijoiden osallistamisessa ja aktivoimisessa. Tekoäly auttaa huomioimaan opetuksessa jokaisen oppijan oppimisen, myös erityistä tukea tarvitsevat ja lahjakkaat. 

Tekoäly apuna opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa

Opettaja voi hyödyntää tekoälyn mahdollisuuksia opetuksen suunnittelussa ja muotoilla oppimista yhteisölliseksi, yksilölliseksi, projektioppimiseksi tai eri oppiaineita yhdistäviksi. Tämä säästää opettajalta opetuksen valmisteluun kuluvaa aikaa ja hän voi keskittyä yksilöllisempään ohjaamiseen ja luoviin ratkaisuihin oppimisessa. 
  
Tekoälyn avulla opettaja voi valmistaa itse monikanavaista oppimista tukevia materiaaleja, jossa yhdistetään eri aistien käyttöä. Tekstien ja kuvien lisäksi tekoälyllä voidaan luoda videoita, auditiivista materiaalia sekä animaatioita.  Näiden avulla opetusta voidaan havainnollistaa konkreettisemmin. Tekoäly osaa laatia erilaisia tehtäviä myös toiminnalliseen oppimiseen. 
  
Opettaja voi käyttää omaa materiaaliaan. Sen voi syöttää tekoälylle, joka lukee word-, pdf-, exel-tiedostoja, videoita jne. sekä yhdistää niitä. Näin opettajalla on mahdollisuus itse valitsemaansa materiaaliin ja sisältöön perustuen valmistella opetukseen juuri sellaista oppimateriaalia, kun hän haluaa ja tarvitsee. 

Tekoälyn saa myös arvioinnin avuksi. Opettaja voi syöttää tavoitteet ja tehtävät tekoälylle ja pyytää niihin liittyviä tehtäviä, joiden perusteella arviointia voidaan tehdä. Arvioivat tehtävät voivat olla monivalinta- tai kirjoittamistehtäviä, toiminnallisia jne. Arviointi voidaan toteuttaa yhä yksilöllisemmin.

Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi 

Opettaja voi käyttää tekoälyä esimerkiksi luomaan avoimeen kysymykseen useita vastauksia. Opiskelijan tehtäväksi jää kirjoittaa oma vastauksensa tekemällä yhteenveto vastauksista ja tarkastelemalla niitä kriittisesti. 

Opettaja voi myös ohjeistaa opiskelijan käymään ns. sokraattista dialogia tekoälyn kanssa. Sokraattinen dialogi on eräänlainen kyseenalaistava ristikuulustelu tiedon saamiseksi. Opiskelija voi käyttää dialogia esimerkiksi argumentoivan esseen pohjana. (Sharples 2023.)   

Tekoälyä voi hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisena tuutorina. Opettaja voi ohjata opiskelijaa tekemään oikeanlaisia prompteja eli kehotteita, joilla haetaan ja rajataan hakua. Opiskelija voi myös pyytää tekoälyä tekemään yhteenvedon opiskelemastaan aiheesta ja lähettää sen opettajalleen.  Opettaja voi laatia opiskelijoille selkeää, havainnollistavaa ja osallistavaa monikanavaista oppimateriaalia.

Tekoäly auttaa tunnistamaan opiskelijan vahvuuksia ja osaamista sekä kehittämisen kohteita, oppimistyylejä ja kiinnostuksen kohteita. Se muistaa opiskelijan tehtävähistorian ja on väsymätön oppimiskumppani. Tehtäviin on mahdollista sitoa myös välitön palaute ja kannustus.

Yksilöllisemmistä tehtävistä hyötyvät etenkin erityistä tukea tarvitsevat ja lahjakkaat opiskelijat. Opettaja voi luoda opiskelijoita kiinnostavia ja heidän osaamistasoonsa sopivia materiaaleja. Se motivoi opiskelijaa ja auttaa häntä oppimaan sekä sitouttaa opintoihin paremmin. 

Opiskelijoilla on mahdollisuus myös itse osallistua oppimateriaalien ja sisältöjen suunnitteluun ja kehittämiseen. He voivat etsiä kiinnostuksensa mukaan painotettua oppimateriaalia. Tekoälyn avulla voidaan edetä omassa tahdissa, keskittyä omaan osaamiseen, toimia ryhmissä, ratkaista ongelmia yhdessä ja opettaa toinen toisiaan. 

Tekoälyn mahdollisuudet opettajan työssä

Tekoäly opettajan työvälineenä on aikaa säästävä, monipuolinen apulainen. Opettajan on kuitenkin hyvä ymmärtää myös tekoälyn toiminnan rajoituksia. Tekoäly ei tule korvaamaan opettajaa ja hänen asiantuntemustaan (Salo 2023).

Opetuksessa on edelleen tärkeää opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus, yhteisöllisyys sekä innostaminen oppimiseen. Eräs opettaja totesikin, että tekoäly on otettava mukaan tietoisesti. Sen käyttö opettajan työssä on uusi työskentelytapa, joka vaatii opettelemista.

Kirjoitus on osa AI Driver! -hankkeen julkaisuja. Hankkeen tavoitteena on syventää tietopohjaa eettisen ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutuksen suunnittelusta ja omaksumisesta ammattilaisten koulutuksessa sekä  vahvistaa palveluyritysten valmiuksia osallistua tekoälypohjaiseen liiketoiminnan kehittämiseen.

Kirjoittajien aikaisempi aiheeseen liittyvä kirjoitus
Tekoälyn avulla voidaan luoda parempia oppimistehtäviä

Lähteet

Sharples, M. 2023. Generative AI for Teaching, Learning and Assessment.Opportunities and Issues. Institute of Educational Technology. The Open University.

Salo, I. 2023. Luova tekoäly mullistaa kaiken. ChatGPT näyttää tietä. Kauppakamari. 

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia