Siirry sisältöön
Kiertotalous ja vihreä siirtymä
Vihreä siirtymä ja digitalisaatio – Ammattikorkeakoulut matkalla kohti hiilineutraaliutta

Kirjoittajat:

Jani Siirilä

yliopettaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
principal lecturer, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eeva-Kaisa Haavisto

TKI-koordinaattori, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
RDI coordinator, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Julkaistu : 08.04.2024

Vihreä siirtymä ja digitalisaatio ovat molemmat keskeisiä käsitteitä, kun puhutaan kestävästä kehityksestä ja tulevaisuuden teknologisista muutoksista. Vihreän siirtymän muutosajurina toimii EU:n tavoite pyrkiä ensimmäiseksi hiilineutraaliksi maanosaksi maailmassa vuoteen 2050 mennessä (Euroopan komissio 2021).

Digitalisaatio vahvistaa hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi tiedonkeruun, analytiikan, logistiikan, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian uusia teknologisia ratkaisuja. Arkisessa työssämme olemme huomanneet paperin korvautuneen digitaalisella vaihtoehdolla ja aineiston siirtyneen pilvipalveluihin. Hehkulamput ovat vaihtuneet energiankulutusta optimoiviin ledivaloihin, ja katoille on ilmestynyt aurinkopaneeleita, joiden tuottoa voi seurata reaaliajassa älypuhelimen sovelluksella.

Hiilineutraalit ammattikorkeakoulut

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, samoin kuin muut suomalaiset ammattikorkeakoulut, pyrkii olemaan hiilineutraali korkeakoulu vuoteen 2030 mennessä (Arene 2020; Haaga-Helia 2023; Haaga-Helia 2024b). Hiilineutraaliustavoite on monella tapaa haaste. Ammattikorkeakoulujen tulee viestittää avoimesti ja selkeästi toteutetut päästövähennyksensä. Päästöjen hyvittämiseen liittyvät toimet eivät ole yksinkertaisia, sillä hiilinielujen sertifiointiin ja rekisteröintiin liittyvät käytänteet ovat vasta kehitteillä EU-maissa. (Konst 2024.) Toteutuneiden päästövähennysten osalta olisi mielenkiintoista kuulla, miten suurta roolia digitalisaation mukana tuomat ratkaisut tällä hetkellä korkeakoulujen hiilineutraalisuustavoitteissa näyttävät.

Haaga-Helian tavoitteena on myös se, että korkeakoulustamme valmistuneet opiskelijat ovat kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaajia ja että henkilöstö tuntee omaan työhönsä liittyvät ja sitä ohjaavat kestävän kehityksen linjaukset. Myös TKI-toiminnan tavoite on edistää vihreää siirtymää. Vihreän kehityksen ohjelma ja digitalisaation vuosikymmen toimivat ajureina useille EU:n rahoittamille hankkeille, joita tälläkin hetkellä on käynnissä Haaga-Heliassa useita (Haaga-Helia 2024a). Aitoa yhteiskunnallista vaikuttavuutta vihreän siirtymän edistämiseksi saadaankin kaikkien näiden hankkeiden yhteisvaikutuksesta. Kaikkia näitä teemoja yhdistää myös digitalisaation megatrendi.

Miten TKI-toiminnan vaikuttavuutta voidaan luotettavasti mitata vastuullisuuden näkökulmasta? Hankkeen toimenpiteitä peilataan kyllä Agenda 2030 tavoitteiden suuntaisesti, mutta olisiko sen rinnalla perusteltua tarkastella tarkemmin hankkeen vaikuttavuutta myös Haaga-Helian asettamien vastuullisuustavoitteiden näkökulmasta? Olisiko aika aloittaa keskustelu ammattikorkeakoulujen hiilineutraalisuustavoitteen rinnalla myös opetuksen ja TKI-toiminnan vastuullisuustavoitteiden yhteisistä linjauksista ja tavoitteista? Miten Haaga-Heliassa tällä hetkellä hyödynnetään Arenen ammattikorkeakouluille kehitettämää kriteeristöä TKI-toiminnan kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämiseksi?

Lähteet

Euroopan komissio 2021. Eurooppalainen ilmastolaki.

Haaga-Helia 2024a. Hankkeet.

Haaga-Helia 2024b. Vastuullisuus.

Konst, T. 29.3.2024. Hankala hiilineutraaliustavoite on haaste myös ammattikorkeakouluille. Turun Sanomat.

Kuva: Shutterstock