Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Kohti vastuullisempaa matkailua

Mielenkiintoista kyllä matkailualalle suunnattuihin vastuullisuuskoulutuksiin ei ole ollut riittävästi ilmoittautuneita, vaikka alan toimijat kertovat sekä olevansa kiinnostuneita että tarvitsevansa aiheesta lisää osaamista, kirjoittaa Meri Vehkaperä.

Kirjoittajat:

Meri Vehkaperä

strategiatyön ja johtamisen lehtori
Haaga-Helia ammattiorkeakoulu

Julkaistu : 22.10.2020

Vastuullisuuden merkitys matkailualalla on kasvanut viime vuosina, sillä asiakkaista on tullut yhä tietoisempia etenkin alan sosiokulttuurisista ja ympäristövaikutuksista. Alan yritykset ovat vastanneet asiakkaiden odotuksiin kehittämällä toimintaansa vastuullisempaan suuntaan. Mutta milloin vastuullisuudesta voi saada kilpailuetua ja mitä alan yrittäjät ja kehittäjät itse ajattelevat asiasta?

Vastuullisesta toiminnasta on useita hyötyjä

Vastuullisuudesta on tullut viime vuosina melkein jokaisella toimialalla jonkinlainen hygieniatekijä. Matkailualan yrityksiltä odotetaan vähintään jonkinlaista panostusta ja viestintää vastuullisuusasioihin liittyen. Vastuullisuusnäkökulmia nostetaan esiin myös juhlapuheissa, kotisivuilla ja markkinointiviestinnässä.

Strateginen vastuullisuus tarkoittaa kuitenkin paljon enemmän. Strategisissa päätöksissä on kyse koko yritystä koskevista pitkän tähtäimen valinnoista ja keinoista tavoitteisiin pääsemiseksi. Vastuullinen edelläkävijäyritys pyrkii luomaan uutta liiketoimintaa esimerkiksi kiertotalouden keinoin tai vähintäänkin saamaan vastuullisuudesta kilpailuetua eli tuottamaan arvoa asiakkaille ja erilaistumista kilpailijoista.
Toisaalta kilpailuetua vastuullisuudella on entistä vaikeampi saavuttaa, sillä vaikka vastuullisuus tuo arvoa asiakkaille, erilaistuminen muista toimijoista vaatii jatkuvaa kehittymistä ja kehittämistä. Tästä johtuen vastuullisuuden kehittäminen aloitetaan yrityksissä kilpailuedun tavoittelemisen sijaan usein riskienhallintaan liittyvistä syistä. Useat yritykset tai esimerkiksi niiden hallitukset ovat nostaneet esimerkiksi hankintaketjun ihmisoikeusongelmat maineriskiksi ja aloittaneet hankintaketjun vastuullisuuden kehittämisen välttääkseen kriisejä ja negatiivista julkisuutta.

Myös pienemmät matkailualan yritykset haluavat toimia vastuullisesti ja viestiä siitä esimerkiksi erottuakseen kilpailijoista ja saadakseen osaavaa työvoimaa. Lisäksi yritykset ovat huomanneet, että vastuullisuuden kehittämisen seurauksena syntyy nopeasti myös säästöjä, esimerkiksi energiankulutuksen ja jätteiden määrän pienenemisen myötä. Harmillisesti pienissä yrityksissä välttämättä ole riittävästi osaamista vastuullisuuden kehittämiseen ja siksi vastuullisemman toiminnan hyödytkin jäävät saamatta.

Matkailualan toimijat tunnistavat vastuullisuuden merkityksen

Mielenkiintoista kyllä matkailualalle suunnattuihin vastuullisuuskoulutuksiin ei ole ollut riittävästi ilmoittautuneita, vaikka alan toimijat kertovat sekä olevansa kiinnostuneita että tarvitsevansa aiheesta lisää osaamista. Vastuullisen matkailun portaat -hankkeemme alkukartoituksena tehdyssä kyselyssä selvitettiin matkailualan toimijoiden (n=105) yleistä suhtautumista vastuulliseen matkailuun sekä motivaatioita sen toteuttamiseen (Dolinšek ym. 2019). Suurin osa alkukartoituksen kyselyyn vastanneista toimi pienissä matkailu- ja ravitsemispalveluja tuottavissa yrityksissä.

Kyselyyn vastanneista neljä viidestä arvioi, että matkailualan tulee huomioida vastuullisuus toiminnassaan ja jopa yhdeksän kymmenestä uskoi vastuullisen toiminnan olevan kilpailuvaltti. Parhaiten toteutuviksi vastuullisuuden osa-alueiksi matkailuyrityksissä vastaajat arvioivat paikalliskulttuurin ja -tapojen kunnioituksen, työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun ja henkilöstön hyvinvoinnin sekä jätteiden kierrätyksen ja lajittelun. Toisaalta vastaajat tunnistivat vastuullisuuden kehittämisen haasteiksi muun muassa sen, että erilaisista ympäristösertifikaateista oli vaikea ottaa selvää ja että vastuullista toimintaa ei tueta tarpeeksi. Yli puolet vastaajista myös koki, että tietoa vastuullisuudesta matkailualalla on niukasti saatavilla ja että vastuullisuudesta puhutaan vaikeaselkoisesti. (Dolinšek ym. 2019.)

Vastuullisuutta kehitetään eri syistä

Vastuullisen matkailun portaat -hankkeen alkukartoituksen osana järjestetyissä työpajoissa selvisi, että vastuullisuuden osa-alueista parhaiten tunnettu olisi ympäristövastuu ja siihen liittyvät taloudelliset hyödyt tunnistettiin hyvin. Toisaalta moni matkailuyrittäjä koki epävarmuutta siitä, milloin voi sanoa oman yrityksen toimivan vastuullisesti. Jotkus osallistujat jopa miettivät, voisiko vastuullisuuteen liittyvä viestintä näyttäytyä jopa ”viherpesuna”. (Dolinšek ym. 2019.)

Alkukartoituksessa mukana olleiden yrittäjien motiivit vastuullisiin tekoihin olivat moninaisia ja vastuullisuutta tunnuttiin toteuttavan eri asteisesti ja eri tavoin. Osa hahmotti vastuullisen matkailun lähinnä liiketoiminnan kehittämisenä ja kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemisena. Toisaalta joissakin yrityksissä luontoa kunnioittava ja paikalliskulttuuria edustava matkailu tuntui olevan koko toiminnan lähtökohtana.

Vastuullisen matkailun paras puoli ovat joka tapauksessa vastuullisesta matkailusta syntyvät kestävän kehityksen tavoitteita tukevat seuraukset: esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden suojeleminen hyödyttää sekä nykyisiä että tulevia sukupolvia. Luonto itsessään ei välitä siitä, mistä motiiveista vastuullisempaa toimintaa kehitetään tai vastuullisempia valintoja tehdään.

Lähde
Dolinšek, S., Ojala, S., Kulusjärvi, O. & Tervo-Kankare, K. 2019. Vastuullisen matkailun portaat -hanke. Raportti vastuulliseen matkailuun liittyvistä osaamistarpeista. Julkaisematon raportti. Oulun yliopisto. Maantieteen tutkimusyksikkö.

Kirjoittaja Meri Vehkaperä toimii Haaga-Heliassa strategiatyön ja johtamisen lehtorina sekä projektipäällikkönä (HH) Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa. Hänellä on 20 vuoden kokemus koulutuksesta, valmennuksesta ja organisaatioiden kehittämisestä niin strategiatyön kuin vastuullisen liiketoiminnan alueella.

Blogi on kirjoitettu osana Vastuullisen matkailun portaat -hanketta, jonka tarkoituksena on tuottaa matkailualan toimijoille verkossa opiskeltava täydennyskoulutusmalli. Hankkeen toteuttavat yhteistyönä Jyväskylän amk, Haaga-Helia amk, Kaakkois-Suomen amk, Oulun yliopisto sekä Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto.

Jos työskentelet matkailualalla tai opiskelet alaa ja haluat koulutusmallin testaajaksi, voit ilmoittautua täällä.