Siirry sisältöön
Työelämätaidot
Korkeakoulut tulevaisuuden työelämätaitojen valmentajina

Yksilön on kehitettävä taitojaan entistä ennakoivammin pysyäkseen kilpailukykyisenä työmarkkinoilla. Tässä kehitystyössä on koulutuksella suuri merkitys.

Kirjoittajat:

Katja Kuuramaa

3amk kehityspäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.12.2023

Maailman talousfoorumin (World Economic Forum 2023) julkaisema The Future of Jobs Report 2023 korostaa uudelleen kouluttautumisen eli uusien taitojen (reskilling) omaksumista ja ammattitaidon parantamista eli entisten taitojen päivittämistä (upskilling). Teknologian laukatessa ja uudenlaisten työtehtävien ilmaantuessa työssä vaadittavat taidot ovat jatkuvassa muutoksessa.

The Future of Jobs Report 2023:n eniten nousussa olevien taitojen lista on pitkä. Yksilöltä odotetaan sopeutuvuutta, innovatiivisuutta ja teknologisia taitoja. Lisäksi seuraavan viiden vuoden aikana yritykset priorisoivat koulutustavoitteissaan johtajuutta ja sosiaalista vaikuttamista sekä verkostoja ja tietoturvaa.

Vaikka osa työelämätaidoista pysyy ennallaan, raportti ennakoi noin 44 % nykyisistä taidoistamme muuttuvan seuraavan viiden vuoden aikana. Vauhti on siis nopea. Tämä merkitsee sitä, että yksilön on kehitettävä taitojaan entistä ennakoivammin pysyäkseen kilpailukykyisenä työmarkkinoilla. Tässä kehitystyössä on koulutuksella suuri merkitys, ja niinpä korkeakoulujen tulee ohjata näiden tulevaisuuden taitojen pariin.

Tulevaisuustaidot kehittyvät käytännön projekteissa

Ammattikorkeakouluopetus pohjautuu käytännönläheisyyteen ja työelämäkytköksiin. Opetuksen tulee siis tarjota mahdollisuus luovuuden, ongelmanratkaisutaitojen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen aidoissa työelämäkonteksteissa. Opetuksen tulee sisältää mahdollisuuksia kehittää teknologista lukutaitoa ja siten kasvattaa niin verkko- ja kyberturvallisuustaitoja kuin ymmärrystä tukiälystä ja suurista tietomääristä ja niiden eettisestä hyödyntämisestä työelämässä.

Korkeakouluissa tehtävä projektityöskentely nousee siis entistä suurempaan arvoon. Ryhmätyöskentely kasvattaa sekä tiimityöosaamista, että sosiaalisia ja viestinnällisiä taitoja, joita tarvitaan kaikissa työtehtävissä. Projektityöskentelyssä pyritään nykyään entistä monialaisempaan työskentelyyn. Se taas puolestaan simuloi työelämän monimuotoisuutta ja antaa eväitä yhteistyöhön, päätöksentekoon, empatiakykyyn ja tunneälyyn.

Maailman talousfoorumin taitolistalla olevaa resielienssiä, joustavuutta ja ketterää toimintaa voi oppia simulaatioissa ja harjoituksissa, jotka altistavat oppijat epävarmuustekijöille ja haastaville tilanteille. Muutoksen hallinta, systeemiajattelu ja ennakointi ovat tärkeitä taitoja epävarmuuden hallinnassa ja kokonaisvaltaisessa ongelmanratkaisussa.

Taitona palveluorientoituneisuus ja asiakaspalveluosaaminen lähtevät asiakkaan ymmärtämisestä ja empaattisesta kyvystä nähdä asiat asiakkaan näkökulmasta. Tähän työkaluja ja osaamista antavat mm. palvelumuotoilu ja kontaktit asiakasrajapintaan. Näitäkin tarjoavat käytännön projektit.

Mukana muutoksen maailmassa

Kaikki oppiminen lähtee uteliaisuudesta ja motivaatiosta. Uteliaisuutta voi edistää monipuolisella oppimisympäristöllä: vaihtelevilla oppimis- ja opetusmenetelmillä. Tämä haastaa kehittymään paitsi oppijaa myös oppimisen ohjaajaa.

Luottamuksellinen ja avoin keskusteluilmapiiri ja vierailijaluennot ruokkivat osaltaan innostusta ja sitä kautta uteliaisuutta ja motivaatiota. Altistaminen uusille näkökulmille, kokeilukulttuuri ja haastavat kysymykset kannustavat tutkimaan asioita ja palkitsevat uteliaisuutta, kasvattavat epävarmuuden hallintaa ja hyväksyntää sekä innostavat jatkuvaan oppimiseen.

Teemme korkeakouluissa jo paljon tulevaisuuden työelämätaitojen kasvattamiseksi, mutta opetuksessa voisimme painottaa entistä enemmän tulevaisuusajattelua ja projektityöskentelyä eri alojen opiskelijoiden kesken, sekä korkeakoulun sisällä, että eri korkeakoulujen välillä. Tämä lisäisi osallisuutta, yhdenvertaisuutta, luovuutta ja kykyä nähdä tulevaisuuden mahdollisuuksia.

3AMK antaa tähän korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön hyvän alustan, joka mahdollistaa myös ketterän kokeilun. Tästä erinomaisena esimerkkinä oli pari viikkoa sitten toteutettu 3AMKin opintojakso Mukana muutoksen maailmassa – kehitä tulevaisuuskyvykkyyttäsi. Korkeakoulurajat ylittävässä monialaisessa projektityössä yhdistyi monen tulevaisuustaidon harjoittelu. Opintojakso antoi myös opettajille piristävää vaihtelua sekä mahdollisuuden kokemusten vaihtoon ja ammatilliseen kasvuun.

Näitä ammattikorkeakoulujen yhteisiä oppimismahdollisuuksia soisikin hyödynnettävän entistä enemmän ja aktiivisemmin, sillä parhaimmillaan yhteistyö antaa opiskelijoille heidän tarvitsemiaan tulevaisuuden työelämätaitoja sekä opettajille uusia verkostoja ja inspiroivia näkökulmia opettamiseen ja ohjaukseen.

Lähteet

World Economic Forum. 2023. The Future of Jobs Report 2023.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia