Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Urheilujohtamisen koulutuksen haasteita tulevaisuudessa – kasvava ympäristötietoisuus ja tietotekniikan hyödyntäminen?

Kirjoittajat:

Julkaistu : 04.11.2019

Vuosina 2003–2007 toteutettiin urheilujohtamisen alan ensimmäinen eurooppalainen opetussuunnitelmaprojekti AEHESIS (Aligning a European Higher Education Structure in Sport Science). Projektin tuotosten tuella luotiin muun muassa Suomen ensimmäiset liikunta-alan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vuonna 2008 Haaga-Heliaan. Syntyi liikunnan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

Vuonna 2016 Suomessa havaittiin, että AEHESIS-projektissa tutkimuskohteena olleet liikunta-alan ammattilaiset olivat kyenneet ennustamaan muun muassa informaatioteknologian kehittymisen, urheilun kaupallistumisen mukanaan tuomat osaamistarpeet sekä alan markkinoiden voimakkaan kansainvälistymisen.

Vaikka monet asiat olivat muuttuneet vuodesta 2006, myös monet muut AEHESIS-projektin tuloksena luoduista suosituksista olivat edelleen merkittäviä. Koulutuksen tulee edetä alemman tutkinnon yleisistä opinnoista ylempien tutkintojen erikoistumisopintojen suuntaan, päätoimiset opettajat opettavat ydinopintoja ja vierailevat opettajat erityisaloja, tutkitun tiedon yhteys koulutukseen tulee olla vahva ja koulutussuunnittelussa tulee olla työelämä edelleen mukana.

AEHESIS-projektin havaintojen jälkeen oli helppoa perustella uusi Erasmus +-projekti NASME (New Age Sport Management Education). Projektille saatiin rahoitus vuosille 2017–2019.

Tuloksia NASME-projektista on jo saatu. Liikuntakulttuurin ja alan koulutuksen kehittämiseen vaikuttavat monet vahvat ja heikot signaalit. Projektin tuloksia käytiin läpi EASM:n (European Association for Sport Management) syksyllä 2019 järjestetyssä kongressissa. Vahvoja signaaleja näyttivät olevan edelleen kehittyvät kaupallistuminen, digitalisaatio ja kansainvälistyminen. Uusia vahvoja signaaleja ovat erityisesti kasvava ympäristötietoisuus sekä tietotekniikan hyödyntämismahdollisuuksien monipuolinen kasvu.

Heikoista, alaan kenties lähitulevaisuudessa vaikuttavista signaaleista, joihin tässä yhteydessä törmättiin, mainittakoon esimerkiksi tiedotusvälineiden vallan romahtaminen (fake news), geenimanipulaatio, liikunta-alan eettiset kysymykset ja työn luonteen jatkuva muuttuminen. Aika näyttää, kuinka hyvin nykyiset NASME-projektissa mukana olleet urheilujohtajat ovat kyenneet tulevaisuuden ennakointiin.

Myös johtajien osaamisalueita ja kehittämiskohteita selvitettiin

NASME-projektissa on selvitetty myös urheilujohtajien osaamisen kehityskohteita. Suomalaisen aineiston mukaan urheilujohtajien ydinosaamisalueita tulee olla strateginen suunnittelu, organisaatioiden, henkilöstön ja muutoksen johtaminen sekä viestintätaidot. Erityisen kehittämisen kohteena tulisi lisäksi olla tiedolla johtaminen. Tämä tarkoittaa sekä tiedon kokoamis- ja analysointitaitoja että tiedon kriittisiä tulkinta- ja soveltamistaitoja.

Myös digitalisaatio tuo mukanaan uusia markkinointivälineitä, virtuaalisen median, erilaisia alustoja sekä sosiaalisen median mahdollisuuksia. Jotta urheilujohtajat kykenevät käyttämään koko ajan kehittyviä välineitä tehokkaasti, tulee heidän koulutuksessaan lisäksi painottaa monipuolisesti markkinointia, tuotteistusta, tapahtuma- ja projektisuunnittelua riskien ja kriisien hallinnan ohella. Johtajien olisi hyvä hallita myös liikuntakulttuurin kokonaisuus, alalla verkostoituminen, yhteiskuntavastuullisuus, muuttuvat trendit sekä alan talous- ja lakiasiat. Lisäksi opintojen aikana olisi hyvä kehittää vielä niin kieli- kuin viestintätaitojaankin.

Lähde