Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Työn ja osaamisen murros, mitä se tuo tullessaan?

Kirjoittajat:

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.11.2019

Robotit tuskin vievät meiltä kaikkia töitä, mutta tulevaisuudessa työtehtävät muuttuvat. Monilla herää vastustus pelkästä ajatuksesta robotin kanssa työskentelystä tai asumisesta. Sen sijaan samat henkilöt eivät yleensä vastusta sitä, että koneapu hoitaisi heidän tylsimmät, likaisimmat tai fyysisesti raskaimmat hommansa työssä ja kotona. Tekoälyn avulla kyetään automatisoimaan monia fyysisiä työsuorituksia, datan keräämistä ja datan käsittelyä sisältäviä työvaiheita, kuten taloushallinnon töitä.

Työn muotoilun merkitys korostuu kaiken aikaa, mikä tarkoittaa työn uudelleen suunnittelua ja koordinointia. Työ pitää ymmärtää uudelleen, muotoilla uudelleen sekä siihen pitää kouluttautua uudelleen. Roboteilla on kyky oppia, mikä tuo sekä uusia mahdollisuuksia että riskejä. Uudenlaisessa asiantuntijatyössä pitää ymmärtää, mikä ero on ihmisen oppimisella ja koneoppimisella. Robotti ja ihminen oppivat toisiltaan, ja uudentyyppisen yhteistyön luominen vaatii ymmärrystä ja koulutusta. Taitoja, jotka korostuvat tulevaisuuden ihmistyössä, ovat mm. luovuus, eettinen päätöksenteko, sosiaalinen älykkyys, toimiminen odottamattomissa tilanteissa, neuvottelutaidot ja suostuttelutaidot.

Elinkäistä oppimista eli jatkuvaa uuden oppimista tarvitaan, koska työtehtävät muuttuvat radikaalisti. Sertifioitua osaamista räätälöidään koulutusjärjestelmän, työelämän sekä verkostojen uudenlaisessa yhteistyössä. Ajattelutavan muutos osaamisen uudistamisessa on oleellista; ihmiset ja organisaatiot hakeutuvat osaamisen avoimiin ekosysteemeihin, joissa asiantuntijat, tuottajat ja loppukäyttäjät kohtaavat kehittämään, innovoimaan ja tukemaan toisiaan. Ammattikorkeakoulujen tulee entisestään vahvistaa läsnäoloaan työelämässä sekä tarjota joustavia tapoja oppia. Koulutustarjontaa pitäisi järjestyä nopeasti.

3AMK TKI-yhteistyössä on valittu kolme strategista kärkeä, joiden ympärille kehitetään avoimia innovaatio-, liiketoiminta- ja yrittäjäekosysteemejä. Yksi näistä kärjistä on ”Työn ja osaamisen murros”, jonka vetovastuussa on Haaga-Helia. Tarkoituksena on käynnistää uudenlainen toimintakulttuuri avoimessa Työn ja osaamisen murros -ekosysteemissä, jossa eri toimijoiden välille syntyy strateginen TKI-yhteistyö ja hankkeita, joiden tuloksena syntyy uutta liiketoimintaa. Ekosysteemissä entistä tiiviimmät innovaatioalustat ja kehitysympäristöt vastaavat työelämän ja organisaatioiden monimuotoistumisen tuomiin muutoksiin.

Monimuotoisuuden hyödyntäminen työpaikalla on oleellista työn tuottavuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Oikein johdettuna monimuotoiset työryhmät voivat esimerkiksi tunnistaa erilaisten asiakassegmenttien vaihtelevia tarpeita ja tuottaa innovatiivisia kehitysideoita. Monikulttuurisuus voi olla etu kansainvälisissä tehtävissä ja liikevaihdon kasvu tapahtuu kansainvälistymällä. Henkilöstön kulttuurisen monimuotoisuuden hyötyjen tunnistaminen ja työhön integroiminen vaatii kuitenkin osaamista ja johtamista, puhutaan monimuotoisuusjohtamisesta. Tällä hetkellä kansainvälistä vientiä hidastaa osaamisen puute mm. kiertotalouden aloilla. Kansainvälinen myynti, markkinointi sekä johtaminen kaipaavat asiantuntijoita, jossa 3AMK:n ekosysteemit voivat parhaimmillaan tukea TKI-yhteistyön ja työssäoppimismenetelmien kautta asiantuntijuuden kasvua.

Modernia johtamisosaamista, uutta asiantuntijuutta sekä itseohjautuvaa työotetta vaativat myös tulevaisuudessa entisestäänkin kasvavat itsensä työllistäminen ja alustatalous. Alustoilla voidaan myydä ja ulkoistaa täsmäosaamista helposti. Alustat voivat toimia yhtenä fleelancerin itsensä työllistämisen kanavana.  Joustavuus, uusien konseptien tunnistaminen, asiakaslähtöisyys, nopeus reagoida loppukäyttäjien toiveisiin, uusi ja rohkea ajattelu työn, asiantuntijuuden ja alojen yhdistämisessä ja trendien sekä signaalien seuraaminen ovat itsensä työllistäjälle tärkeitä taitoja ja ominaisuuksia. 3AMK-ekosysteemit voivat muodostaa tällaisille yhteisöille hedelmällistä maaperää oppia, verkostoitua ja työllistyä.

Uuden talouskasvun on noudatettava kestävää kehitystä. Esimerkiksi kiertotalous edistää tavoitetta resurssitehokkaasta, kilpailukykyisestä sekä vähähiilisestä taloudesta – hyvinvoinnista tai ympäristönsuojelusta tinkimättä. Uudet liiketoimintamallit ja ansaintalogiikka liittyen vaikkapa tuotteiden uusiokäyttöön, huoltoon, kunnostukseen ja lainaamiseen ovat tärkeää tulevaisuuden osaamista. Ekosysteemeissä TKI-hankkeet integroituna opetukseen varmistavat uuden liiketoiminnan ohella laadukasta koulutusta ja asiantuntijuuden kasvamista sekä avointa jakamista.

Oletko kiinnostunut työn ja osaamisen tulevaisuudesta? Ekosysteemin rakentamisesta? Tule mukaan 3AMK:n Työn ja osaamisen murros TKI-kärjen työryhmään jakamaan osaamistasi, ideoitasi, ajatuksiasi!


Sakariina Heikkanen, Työn ja osaamisen murros -TKI-kärjen projektipäällikkö