Siirry sisältöön
Arvot
Yhdessä tehden, avoimesti ja arvostaen – arvot opinto-ohjauksen ytimessä

Kirjoittajat:

Katariina Kainu

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 16.02.2024

Opinto-ohjaajan työssä sekä organisaation että henkilökohtaisten arvojen merkitys nousee päivittäin esiin. Suomen opinto-ohjaajat ry on linjannut opinto-ohjaajan eettiset periaatteet, joiden tulisi ohjata opinto-ohjaajaa työssään.

Eettisissä periaatteissa korostetaan suoraan opiskelijaan kohdistuvia arvoja, kuten opiskelijan itsemääräämisoikeutta ja ohjauksen luottamuksellisuutta, sekä opinto-ohjaajan asiantuntijuuteen ja jaksamiseen liittyviä arvoja, kuten oman hyvinvoinnin ja ammatillisen kehittymisen merkitystä.

Opinto-ohjaajan eettisissä periaatteissa nostetaan esiin myös ohjauksen riippumattomuus. Tällä viitataan siihen, että opinto-ohjaajan tulisi tiedostaa työssään vaikuttavat arvot, niin yhteiskunnalliset kuin kulttuurisetkin, jotta ohjausta voi antaa eettisesti kestävästi. (Suomen Opinto-ohjaajat SOPO ry).

Opinto-ohjaus on yhteistyötä

Yhdessä tekeminen on opinto-ohjauksessa olennainen elementti. Opinto-ohjaus on aina yhteistyötä opiskelijan kanssa, olivat kyseessä sitten opintojen suunnitteluun, työharjoittelupaikan hakuun tai yleisesti opiskelijan uraan liittyvät kysymykset. Ohjaus voidaan nähdä ohjaajan ja ohjattavan välisenä yhteistyönä, jossa tulkitaan ohjattavan valintoja, tavoitteita ja mahdollisuuksia (Onnismaa 2011, 44).

Yhteistyö tutkintojohdon sekä oman tutkinnon opinto-ohjaajien välillä on tärkeää, jotta ohjaus tutkinnon sisällä olisi tasavertaista kaikille opiskelijoille. Yhteistyötä tehdään myös opettajien ja erityisesti opinnäytetöitä ohjaavien opettajien kanssa.

Tutkintojen välinen yhteistyö tarkoittaa muun muassa yhteisiä tapaamisia ja foorumeita, ja usein myös epämuodolliset keskustelut käytävillä ovat kullanarvoisia yhteistyön näkökulmasta. Haaga-Helian ohjausmallin mukaan yhdenvertaista ohjausta pyritään tarjoamaan kaikille Haaga-Helian opiskelijoille, joten opinto-ohjaajan on tärkeää osallistua yhteisille foorumeille ja ylläpitää tutkintojen välistä keskustelua ohjauksesta ja opiskeluun liittyvistä palveluista.

Avoimuus luottamuksen perustana

Työssäni opinto-ohjaajana avoimuus ilmenee muun muassa yhteistyössä opokollegoiden kanssa. Jaamme kokemuksiamme ja osaamistamme, oli kyseessä sitten materiaalit, käytännön vinkit tai ammatillinen sparraus ohjauksellisissa kysymyksissä.

Toivon opinto-ohjaajana pystyväni luomaan opiskelijalle luottamuksellisen, kunnioittavan ja empaattisen tilan, jossa hänen on turvallista käydä ohjauksellista vuoropuhelua. Haluan välittää positiivisuutta ja toiveikkuutta, uskoa tulevaan. Haluan luoda kannustavaa ilmapiiriä, jossa opiskelijalle tulee tunne siitä, että hän pystyy ja osaa.

Rohkaisen opiskelijoita avoimuuteen esimerkiksi kannustamalla heitä osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja keskusteluihin tai ilmaisemaan itseään muilla tavoin rohkeasti ja avoimesti.

Arvostan sinua – You rock!

Arvostan asiantuntijuuttani huolehtimalla ammattitaidostani: osallistun koulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä seuraan alaani aktiivisesti. Tärkeää on myös arvostaa omaa hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti, sillä usein hyvinvointi heijastuu siihen, miten arvostamme arjessa toisiamme.

On tärkeää osoittaa arvostusta niin ohjattaville kuin kollegoillekin olemalla aidosti läsnä ja kuuntelemalla, mitä toisella on kerrottavana. Monesti työssä on kiire, mutta uskon, ettei kukaan meistä kuule liian usein kollegalta kehuja. Ihan vain lausahdus ”Koska olet mahtava työkaveri!” voi tuoda kultareunuksen kollegan työpäivään.

Olen hyödyntänyt myös Haaga-Helian Kiitä kollegaa -kortteja. Ehkä jokin vastaava toimisi teidänkin työyhteisössänne?

Yhtä lailla opiskelijakin nauttii siitä, että hänen työlleen annetaan tunnustusta ja häntä arvostetaan. Ennen kaikkea tärkeää on, että opinto-ohjaaja on opiskelijan luotettavana tukena ja arvostaa opiskelijaa juuri sellaisena kuin hän on. Opiskelija, olet mahtava!

Lähteet

Iloranta, E., Kainu, K. & Pakarinen, J. Uusi ohjausmalli tukemaan opiskelijan urapolkua. Haaga-Helia eSignals. Luettu: 15.2.2024.

Onnismaa, J. 2011. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa huomiota ja kunnioitusta. Gaudeamus. Helsinki.

Suomen Opinto-ohjaajat SOPO ry. Opinto-ohjaajan eettiset periaatteet. Luettu: 15.2.2024.