Siirry sisältöön
Viisi näkökulmaa työelämän luottamukseen

Harva on sitä mieltä, ettei luottamusta kannata vahvistaa, mutta monet kuitenkin epäröivät, miten ottaa ensimmäinen askel.

Julkaistu : 26.03.2020

Luottamus on menestyvän organisaation ja hyvän työyhteisön keskeinen tekijä. Tässä viisi näkökulmaa siihen, miten luottamusta voi vahvistaa työpaikalla.

Luottamuksen seuraukset näkyvät sitoutumisessa, työsuorituksissa ja lopulta koko organisaation tuloksessa. Epäluotettavuus puolestaan herättää levottomuutta ja jopa pelkoa. Se lopettaa kriittisen keskustelun, ideoinnin, innostumisen ja kehittymisen. Se kaventaa oppimista, osaamista jää käyttämättä ja yhdessä tekemisen ilo hiipuu.

“Väitän, että luottamus on ollut ensiarvoisen tärkeää, että olemme saaneet kehitettyä ja kasvatettua meidän palvelutoiminnan siihen malliin, kun mitä se on nyt”, totesi haastattelemani palveluliiketoimintaa kasvattaneen yrityksen johtaja.

Samaa näkemystä puoltavat eri tieteenalojen luottamusta käsittelevät tutkimukset taloustieteistä psykologiaan. Luottamusta rakentamalla saavutetaan samoja tuloksia, joista menestyneet organisaatiot tunnistetaan: kustannussäästöt, innovatiivisuus, positiivinen maine, ihmisten hyvä riskinotto, yhteistyö, työsuoritus ja positiivinen fiilis sekä asiakkaan ja sidosryhmien tyytyväisyys.

Lähesty luottamusta useasta näkökulmasta:

 1. Organisaatioluottamus tuo työrauhaa
 • Mitä isompi organisaatio tai organisaatioverkosto on, sitä keskeisemmäksi menestystekijäksi organisaation luotettavuus nousee, koska asioita ei voida jakaa yhden yhteisen kahvipöydän ympärillä.
 • Vaikka olisi mukavat työkaverit, on vaikea pysyä innostuneena, jos aika menee virheiden korjailuun. Antavatko teillä yhteiset käytännöt ja rakenteet työrauhaa keskittyä omaan perustehtävään?
 • Organisaatioluottamuksen rakentaminen on niiden vastuulla, joilla on valta päättää organisaation suunnasta, toimintatavoista ja rakenteista.
 1. Rakenna luottamusta läpi prosessin
 • Kuinka monen eri tahon kanssa olet viikoittain tekemisissä? Työelämän muutokset lisäävät näitä niin sanottuja kriittisiä rajapintoja yli organisaatiorajojen ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.
 • Keskeistä on tarkastella luottamusta systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti läpi prosessin, ei vain esimerkiksi yksittäisellä asiakasrajapinnalla. Luotanko esimerkiksi kollegaani tai luotammeko yhteistyökumppaniimme?
 • Prosessien ja työroolien selkeyttäminen on konkreettinen kehittämistoimenpide, kun halutaan parantaa työelämän luottamusta.
 1. Esimies, muista: tavoitteet, tila toteuttaa, tuki ja tulokset
 • Kun esimies varmistaa seuraavan neljän asian toteutumisen, vahvistuu ammatillinen itseluottamus ja luottamus työssä:

-Tavoitteet ovat selkeät ja ne on keskusteltu yhdessä.

-Esimies ei mikromanageeraa vaan antaa vapausasteet tavoitteiden toteuttamiseen.

-Esimies antaa hyväntahtoisesti tukea sekä käy tulosten arviointia reilusti kahden kesken.

-Esimies kiittää muiden kuullen.

 • Tämä ajattelu on lähiesimiesten tärkein arjen henkilöstöjohtamisen työkalu. Positiivisen luottamuksen kehä lähtee käyntiin.
 1. Tiedosta luottamus ja toimi sen mukaan
 • Yksilötasolla jokaisen tulee kysyä itseltään: kuinka teen työni, olenko valmis kehittämään itseäni ja toiminko muuten luottamusta rakentavasti? Asetu hetkeksi toisen rooliin: miltä toimintani näyttää hänen silmissään?
 • Kun tiedostaa oman tapansa toimia, ei vahingossa heikennä luottamusta passiivisella tai välinpitämättömällä käyttäytymisellä.
 • Organisaatiotasolla keskeistä on luottamukseen vaikuttavien rakenteiden tiedostaminen ja niiden nykytilan selkeä tunnistaminen. Käydäänkö teillä yhteistä keskustelua siitä, mitkä asiat rakentavat luottamusta ja mitkä eivät?
 1. Luottamus näkyvänä osana johtamista ja mittareita
 • Kuinka teillä on esimerkiksi johtamisen vuosikellossa varattu aikaa samoja asiakkaita palvelevien henkilöryhmien yhteiselle keskustelulle? Tai kumppaneiden kanssa käytävälle systemaattiselle toiminnan suunnittelulle ja arvioinnille?
 • Saat sitä mitä mittaat. Jos luottamusta halutaan systemaattisesti vahvistaa, sitä täytyy seurata ja mitata oikeilla kriteereillä.
 • Luottamuksen tulisi olla osa strategista mittaristoa, sillä luottamus vaikuttaa suorituksiin. Kun organisaation luotettavuus voidaan mitata ja kuvata ihmisille läpinäkyvästi, se parantaa myös ulkoista mainetta.

Jo avoin keskustelu asiasta vahvistaa luottamusta. Ottakaa nämä viisi näkökulmaa agendalle seuraavassa johtoryhmässä, yksikköpalaverissa tai kehittämispäivässä. Arvioikaa yhdessä, miten teillä toimitaan, mitkä asiat rakentavat jo nyt luottamusta ja mitä haluaisitte tehdä toisin. Antakaa ruusuja onnistumisista ja tehkää rohkeasti jotain toisin.


Kirjoitus perustuu noin 50 henkilön teemahaastatteluun 20 organisaatiossa. Keräsimme haastateltavien omakohtaisia tarinoita luottamuksen tai epäluottamuksen kokemuksista.  Mukana oli edustajia ylimmästä johdosta, esimiehistä ja henkilöstöstä sekä yksityisen että julkisen puolen organisaatiota eri puolilta Suomea.