Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Työpaikkaohjaaja – osaamisen arvioinnin avaintekijä

Kirjoittajat:

Ilkka Uronen

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 19.06.2017

Työpaikkaohjaajien merkitys opetussuunnitelmassa ja työpaikalla määriteltyjen osaamistavoitteiden saavuttamisessa on korostunut koulutuksen siirryttyä osittain työpaikoille. Myös opiskelijan osaamisen arviointiin keskeisesti kuuluvat ammattiosaamisen näytöt toteutetaan pääosin työpaikoilla, minkä vuoksi työpaikkaohjaajat ovat avainasemassa tutkintojen toteutuksessa. Ohjaajan rooli korostuu entisestään toisen asteen reformin astuessa voimaan vuoden 2018 alussa.

Onnistunut opiskelija-arviointi edellyttää sitä, että työpaikkaohjaaja on selvillä myös opetussuunnitelman osaamistavoitteista ja osaamisen hankkimisen käytännöistä. Usein haasteena työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyössä onkin juuri opiskelija-arviointi ja työpaikkaohjaajien rooli arvioinnissa; työpaikkaohjaajilla ei ole tarpeeksi tietoa tavoitteista ja käytännöistä, eivätkä he aina ymmärrä omaa rooliaan osaamisen arvioinnissa.

Myös Haaga-Helian koordinoiman Twist-hankkeen haastatteluissa kouluttajien ja työpaikkaohjaajien keskinäiset vastuut koettiin osin epäselviksi. Työpaikkaohjaaja ja työnantaja arvioivat koulutuksesta saatavia hyötyjä osin eri näkökulmasta kuin opettaja ja oppilaitoksen edustajat.

Epäselvyyksiin tartuttiin hankkeen haastattelemissa oppilaitoksissa tiivistämällä työpaikkaohjaajien ja opettajien välistä yhteistyötä työharjoittelujaksoilla ja yhteisissä hankkeissa. Ammattiosaamisen näyttöjen kannalta yhteistyö ei ole käytännössä muuttunut paljoakaan. Kyse onkin enemmän arviointiin liittyvien vastuiden ja käytäntöjen ”uusjaosta” ja uudenlaisesta yhteistyöstä oppilaitosten ja työpaikkojen välillä. Kaikki edellämainitut tekijät ovat keskeisiä opiskelijan työelämävalmiuksien saavuttamisessa.

Työpaikan näkökulma arviointiin lähtee taloudellisista tavoitteista ja organisaation kehittämisestä. Oppilaitos puolestaan huolehtii siitä, että tarjottava koulutus vastaa opiskelijan henkilökohtaisiin kehittämistavoitteisiin ja muihin kuin suoraan ammattiosaamiseen tähtääviin kompetensseihin. Tällöin arvioinnissa pyritään huomioimaan opiskelijan osaaminen ja tavoitteet mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Työpaikkaohjaajan keskeinen tehtävä on tukea opiskelijaa työympäristön haltuunotossa ohjauksen ja opitun arvioinnin avulla. Vaikka vastuu arvioinnista on koulutuksen järjestäjällä, työpaikkojen ja työpaikkaohjaajien suorittamat arvioinnit kertovat siitä, kuinka oppilaitoksessa opitut asiat siirtyvät työympäristöön. Työpaikkaohjaaja tuntee työn sisällöt, työprosessit sekä työpaikan toimintaympäristön paremmin kuin opettaja – ja on siksi yksi arvioinnin avaintekijöistä.

Kirjoittaja Ilkka Uronen on Haaga-Helia opettajakorkeakoulun opettaja ja toimii Twist -hankkeen asiantuntijana.

Kirjoitus kuuluu Twist- ja Twist it -tutkimuksia käsittelevien blogikirjoitusten sarjaan. Hankkeissa tutkitaan ammatillisten perustutkintojen osaamisperusteisuuden vaikutuksia ja käytäntöjä.