Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Vastuullista tutkimusta yhteiskunnan hyväksi

Vastuullisuus on yksi Haaga-Helian viidestä arvosta. Se ulottuu kaikkeen tekemiseemme, niin oppimisen, tutkimuksen, kehittämistyön kuin organisaationa toimimisen alueilla.

Kirjoittajat:

Satu Koivisto

tutkimuspalvelujohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 30.11.2020

Meille Haaga-Heliassa on tärkeää, että meiltä valmistuneet osaavat toimia kestävän talouden puolesta sekä ymmärtävät vastuullisen liiketoiminnan merkityksen yrityksen ja yhteiskunnan arvon luojana. Olemme myös organisaationa liittyneet ilmastositoumukseen ja sijoitamme vastuullisesti.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Vastuullisuuden temaattisen kehittämisen lisäksi meille Haaga-Heliassa on tärkeää myös se, että tutkimus- ja kehittämistyö, jota meillä tehdään, on itsessään vastuullista. Vastuullisuus ei siis tule esille vain tutkimuksen ja kehittämistyön tuloksina vaan myös prosessi, jolla osaamista ja tietoa kartutetaan, perustuu vastuullisuuteen.

Olemme sitoutuneet noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä (responsible conduct of research).

Tutkimuksen eettiset periaatteet ja eettinen ennakkoarviointi

Meillä tehtävää tutkimus- ja kehittämistyötä ohjaavat myös yleiset eettiset periaatteet: Kunnioitamme tutkimus- ja kehittämistyötä tehdessämme ehdottomasti tutkittavien ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta, luonnon aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä monimuotoisuutta. Toteutamme tutkimuksemme siten, ettei niistä aiheudu merkittäviä riskejä, vahinkoa tai haittoja tutkimusten kohteina oleville yksilöille tai yhteisöille.

Näiden eettisten periaatteiden lisäksi Haaga-Helia on sitoutunut Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiin periaatteisiin ja ihmistieteiden eettiseen ennakkoarviointiin. Nämä periaatteet viitoittavat tutkimuskohteen kohteluun ja oikeuksiin, henkilötietojen käsittelyyn, yksityisyydensuojaan tutkimusjulkaisuissa sekä tutkimusaineistojen avoimuuteen liittyviä asioita.

Sitoumuksen mukaisesti toteutamme myös eettisen ennakkoarvioinnin niille tutkimuksille, joissa se on TENKin asettamien kriteerien perusteella tarpeen. Mahdollisia kriteerejä ovat mm. tilanteet, joissa tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen tai tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä. Ennakkoarviointi tapahtuu Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettisessä toimikunnassa, johon Haaga-Helia kuuluu.

Eettisen ennakkoarvioinnin lisäksi Haaga-Heliassa toimii oma Tutkimuseettinen toimikuntansa, joka käsittelee tarvittaessa opinnäytetyötutkimuksiin, julkaisuihin ja TKI-hankkeiden tutkimustoimintaan liittyviä tutkimuseettisiä kysymyksiä ja puuttuu mahdollisiin esille tulleisiin poikkeamiin. Lisäksi Haaga-Heliassa on nimetty tutkimusetiikan tukihenkilö, joka neuvoo, auttaa ja kouluttaa henkilöstöä tutkimuseettisissä asioissa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan avoimuuden periaatteet

Vastuullisuuteen kuuluu osaltaan avoimuus. Haluamme, että tutkimus- ja kehittämistoiminnallamme on mahdollisimman laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämän mahdollistaaksemme Haaga-Helia on sitoutunut edistämään avointa tiedettä ja tutkimusta. Edistämme avoimuutta niin toimintakulttuurin, julkaisemisen, tutkimusaineistojen ja -menetelmien kuin oppimisenkin alueella. Uskomme, että avoimuus näillä kaikilla alueilla lisää tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua, luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Käytännössä esimerkiksi tutkimusaineistomme ja -tuotoksemme ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suojattuja kuin tarpeellista.

Lähteitä ja lisälukemistoa:

https://www.haaga-helia.fi/fi/hankkeet
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf
https://vastuullinentiede.fi/fi/ajankohtaista/tukea-vastuullisempaan-tieteeseen
https://tenk.fi/fi/ajankohtaista/tutkimusetiikan-eurooppalaiset-kaytannot-ja-ohjeistus-kaannetty-suomeksi
https://tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi/ihmistieteiden-ohjeeseen-sitoutuneet-organisaatiot
https://tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi/eettinen-ennakkoarviointi-suomessa
https://libguides.haaga-helia.fi/avoin-tki-toiminta-haaga-heliassa/yleista?userLang=fi

Kirjoittaja toimii TKI-johtajana Haaga-Heliassa. Hänen johtamansa yksikön vastuulla on tutkimuseettisten asioiden edistäminen sekä avoin tiede ja tutkimus.