Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Elämysalan tulevat osaajat tuntevat vastuullisen liiketoiminnan periaatteet

Matkailu- ja vieraanvaraisuusala on yhtä elinkelpoinen kuin se on vastuullinen. Siksi me Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa valmennamme restonomiopiskelijoita vastuulliseen ja kestävään toimintaan. Samalla vahvistamme alan kasvun ja kehityksen positiivista suuntaa.

Kirjoittajat:

Antti Petteri Kurhinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Rilla Engblom

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.05.2024

Uusi opintojaksomme ’Vastuullinen elämystalous’ on osa restonomiopiskelijoiden avainopintoja. Se on jatkoa kaikille Haaga-Helian opiskelijoille pakollisille vastuullisuussisällöille; näin varmistamme loogisen polun opiskelijan vastuullisuusosaamisen kerryttämiseksi.

Opetussuunnitelmatyössä on keskeistä nähdä opiskelijan oppiminen polkuna, jossa rakennetaan uutta vastuullisuusosaamista jo aikaisemmin omaksutun osaamisen päälle (Asikainen 2023, 38). Kaikki restonomiopiskelijat saavat kestävästä kehityksestä minimiosaamistason, jota he voivat vankistaa muilla vastuullisuussisällöillä.

Aihepiirit vastaavat alan ajankohtaisiin tarpeisiin

Opiskelijat perehtyvät kestävän kehityksen ja vastuullisuuden perusteisiin matkailu- ja vieraanvaraisuusalan liiketoiminnassa. He ymmärtävät, että vastuullisuus tuottaa kilpailullista lisäarvoa ja vaikuttaa matkailijoiden kuluttajakäyttäytymiseen positiivisesti (Booking.com 2024).

Opintojaksolla käsitellään myös kiertotalouden perusteita alan näkökulmasta. Opiskelijat oppivat tunnistamaan resurssien tehokkaan käytön ja ymmärtävät kiertotalouden periaatteiden merkityksen elämystalouden yrityksissä.

Lisäksi on erityisen tärkeää, että jokainen opiskelija tutustuu Sustainable Travel Finland (STF) – kehittämispolkuun. STF-ohjelman ympärille on viime vuosina keskittynyt Suomen matkailuliiketoiminnan vastuullisuuden kehittäminen, sillä sen tarkoituksena on nostaa kestävyys keskeiseksi osaksi Suomen matkailubrändiä ja näkyvyyttä maailmalla. (Visit Finland s.a.)

Turvallisuus on keskeinen osa sosiaalista vastuullisuutta. Se on perusta, jonka varaan rakennetaan menestyviä tuotteita ja palveluita, joilla varmistetaan eri sidosryhmien luottamus ja hyvinvointi. Niinpä käsittelemmekin uudella opintojaksollamme myös elämysalan turvallisuusasioita, esimerkiksi pelastussuunnitelmia, riskienhallintaa, asiakasturvallisuutta ja tapahtumien ympäristöturvallisuutta.

Vastuullisuutta rakennetaan ýhdessä työelämän kanssa

Vastuullinen elämystalous -opintojakso on suunniteltu innostavaksi ja interaktiiviseksi oppimiskokemukseksi. Opiskelijat pääsevät käytännön tasolla arvioimaan erilaisten matkailu- ja vieraanvaraisuusyritysten toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta. Näitä havaintoja ja teoriatietoja jalostetaan eri oppimismenetelmien ja yritysvierailuiden avulla siten, että ne konkretisoivat ymmärrystä vastuullisesta liiketoiminnasta.

Matkailu- ja vieraanvaraisuusala kohtaa monia haasteita, mutta myös valtavan potentiaalin vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli edistää opiskelijoidensa vastuullisuusosaamista yhdessä työelämän kanssa siten, että syntyy kestäviä innovaatioita ja vastuullisia tekoja elinkeinotoiminnan kehittämiseksi (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 2021). Matkailu- ja vieraanvaraisuusala kohtaa monia haasteita, mutta myös valtavan potentiaalin vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tähän vaikuttamiseen haluamme tarjota parhaat mahdolliset työkalut tuleville elämysalan ammattilaisille.

Lähteet

Asikainen, E. 2023. Opetussuunnitelmatyö kestävän kehityksen edistämisessä. Teoksessa Asikainen E. & Kangastie, H. (toim.), s. 38–41. Kestävän ammattikorkeakoulutuksen käsikirja. Pohjoisen tekijät – Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja 17/2023. Lapin ammattikorkeakoulu Oy.

Booking.com 2024. Sustainable Travel Report 2024. Luettu: 23.5.2024.

Business Finland s.a. Visit Finland strategia 2021-25. Luettu: 8.5.2024.