Siirry sisältöön
Työelämä
Yhteisöohjautuvuus avuksi ketteryyden vaatimuksiin

Työelämämme muuttuu nopeasti. Nämä monella eri tasolla tapahtuvat muutokset vaativat ketteryyttä ja kykyä nopeaan reagointiin. Voisiko yhteisöohjautuvuudesta löytyä vastaus nopeuden ja ketteryyden lisäämiseen ja muutosten parempaan hallintaan?

Kirjoittajat:

Maria Haukka

lehtori, HR ja johtaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.02.2023

Itseohjautuvuudesta on perinteisesti etsitty vastausta tehokkuuden lisäämiseen. Omatoiminen työntekijä on ahkera ja aktiivinen. Samalla on huomattu, että työtä tehdään entistä enemmän tiimeissä ja omatoimisuuden lisäksi tarvitaan muitakin taitoja. Siksi itseohjautuvuuden rinnalle on noussut toinen läheinen käsite: yhteisöohjautuvuus.

Yhteisöohjautuvuuden edut

Yhteisöohjautuva tiimi koostuu itseohjautuvista yksilöistä. Yhteisöohjautuvuus liittyy siis tiimin jäsenten väliseen yhteistyöhön ja asioiden koordinoimiseen yhdessä. Yksilöt yhdessä muiden tiimin jäsenten kanssa johtavat itse itseään ja toisiaan kohti yhteisiä tavoitteita. Yhteisöohjautuvassa tiimissä tiimi päättää yhdessä, miten tavoitteet saavutetaan. Tavoitteet voivat olla tiimin itsensä asettamia tai ylemmältä tasolta tulleita. Jotta tämä kaikki olisi mahdollista, tulisi yhteisöohjautuvan tiimin olla jäsenten välillä arvostusta ja luottamusta.

Kun tiimeille annetaan vapaus suunnitella omaa työtään, ne pystyvät reagoimaan muutoksiin joustavasti. Näin asiakasrajapinnoissa työskentelevät tiimit pystyvät paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Yhteisöohjautuvuus kannustaa ajattelemaan ja pohtimaan asioita yhdessä tiimin muiden jäsenten kanssa. Yhteinen pohdinta sekä vapaus päättää itse antavat tilaa uusille innovaatioille, jotka parhaimmillaan leviävät organisaaton sisällä muiden tiimien käyttöön.

Yhteisöohjautuvuuden voidaan nähdä lisäävän myös työntekijöiden motivaatiota, koska he saavat tiimeissä rakentaa yhdessä tavoitteensa ja oppia yhdessä.

Yhteisöohjautuvuuden mahdollistaminen

Yhteisöohjautuvuuden rakentamiseen liittyy tiettyjä ehtoja. Ensinnäkin kaikkien tiimin jäsenten tulee pystyä työskentelemään itseohjautuvasti. Jokaisella tiimin jäsenellä tulee myös olla hyvät vuorovaikutuksen ja yhteistyön perustaidot. Lisäksi tiimin toimivuus vaatii avoimen ja psykologisesti turvallisen työilmapiirin.

Yhteisöohjautuvassa tiimissä tiimin jäsenet ovat tasavertaisia keskenään, eikä tiimin sisällä välttämättä ole erillistä esihenkilöä. Esihenkilön puuttuminen ei kuitenkaan siirrä valtaa yksilöille, vaan valta siirtyy tiimille itselleen. Tiimi on aina se yksikkö, joka vastaa vastuiden keskinäisestä jakamisesta ja valitsee sopivimmat käytänteet sekä toiminta- ja menettelytavat.

On kuitenkin syytä korostaa, että yhteisöohjautuvuudessa ei ole kyse esihenkilötehtävien täydellisestä poistamisesta vaan pikemminkin esihenkilöiden roolin uudelleen miettimisestä. Yhteisöohjautuvassa tiimissä esihenkilön rooli on tukea tiimiä, jotta ryhmä itse voisi löytää sopivimmat ratkaisut tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiimiä ohjaavan esihenkilön tuleekin ymmärtää hyvin yhteisöohjautuvuuden käsite, sen toimintamalli sekä vaatimukset, jotta hän kykenee sopeuttamaan omat toimintatapansa tiimin itsensä valitsemiin toimintatapoihin.

Yhteisöohjautuvuuteen siirtyminen pakottaa myös organisaatiot järjestämään toimintatapansa työntekijälähtöisemmiksi. Avoin ja psykologisesti turvallinen työilmapiiri vaatii panostusta yhteisöllisiin käytänteisiin ja hajautettuun päätöksentekoon, jotta työntekijät pääsevät vaikuttamaan omaa työtään koskeviin päätöksiin. Näiden lisäksi tulee myös panostaa läpinäkyvään viestintään ja avoimeen tiedon välittämiseen, niin työntekijöiden kuin organisaationkin oppimiseen sekä kaikkien osapuolten hyvinvointiin toimintatapojen muuttuessa. Yhteisöohjautuvuus on jatkuva prosessi, jonka toteutumista ja etenemistä sekä tarkoituksenmukaisuutta tulee tarkastella ja arvioida säännöllisesti.