Siirry sisältöön
Työelämä
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus – toteutuvatko ne? 

Haaga-Heliassa on käynnissä NAU-hanke, jonka avulla luodaan korkeakoulutukseen ja työelämään pysyvää kulttuuria, joka mahdollistaa rakenteellisesta epätasa-arvosta keskustelemisen ja siihen liittyvien ongelmien korjaamisen.

Julkaistu : 18.01.2022

NAU-hankkeen yhteydessä julkaistiin syksyllä 2021 uusi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka on lakisäätäinen kaikille organisaatioille, joissa on yli 30 työntekijää.  Suunnitelmaan on kirjattu joukko tavoitteita ja toimenpiteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi työyhteisössämme niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin näkökulmasta.

Seuraavaksi tehtävänä on tuoda suunnitelma koko henkilöstön ja opiskelijoiden tietoisuuteen ja integroida se opetukseen. On kriittistä herättää keskustelua ja toimintaa aiheen tiimoilta.   

Perinteisesti yhdenvertaisuutta on lähestytty syrjimättömyyden kautta ja sen perusteena ovat olleet iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Laajemmassa määritelmässä mukaan otetaan myös ihmisten erilaiset persoonat ja muut erityispiirteet.  

Toteutuvatko yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus työpaikoilla? Entä ammattikorkeakoulumaailmassa? 

Suomessa kuvitellaan, että tasa-arvoisuus ja yhdenmukaisuus toteutuvat työpaikoilla, mutta totuus on, että suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpien joukossa. Naisten ja miesten ammattien segregaatio ilmenee horisontaalisesti naisten suuntautumisena opetus- ja hoiva-alalle, miesten tekniikkaan ja logistiikkaan. Eri alojen sisällä sukupuolen mukainen epätasa-arvo näkyy vertikaalisesti naisten ja miesten sijoittumisena erilaisiin työtehtäviin, palkkaepätasa-arvona sekä eriytyvänä urakehityksenä.

Sukupuolten tasa-arvo edellyttää segregaatioon liittyvien ilmiöiden tunnistamista ja tunnustamista sekä asenteiden avaamista. 

Kulttuuri muuttuu hitaasti, joten pidämme tärkeänä pitää yllä keskustelua tästä meille kaikille yhteisestä asiasta. Kun asioihin kiinnittää huomiota, alkaa myös tapahtumaan. Kulttuuri tarkoittaa yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuutta, ja lisäksi tarkoittaa myös sivistystä. Haluamme olla sivistyneitä ja peräänkuulutamme ihmisten sydämen sivistystä. Jokaisen tulisi miettiä, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus toteutuvat omalla työpaikalla. Olisiko siinä jotain kehitettävää? Ole esimerkki, älä kysymysmerkki. 

Haaga-Helia lähti tähän tärkeään tehtävään mukaan, ja me olemme iloisia, että voimme omalta osaltamme ottaa tämän hankkeen aihiot mukaan opetukseemme. Haaga-Heliassa alkoi vuosi sitten pilotti-ryhmä, Work&Study, missä nimensä mukaisesti yhdistyvät työelämä ja opiskelu. Work&Studyn pääpaino on oppien soveltamisesta työyhteisöön. Tähän NAU-hanke soveltuu mainiosti, koska yksi missio on lisätä tietoisuutta ja kehittää tasa-arvotyötä koulutuksen ja työpaikkojen yhteistyössä.

Ensi keväänä alkavalla Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan palvelukulttuurin johtamisen kurssilla otamme nämä teemat mukaan opetukseen ja teemme aiheesta yhden oppimistehtävän. Yritykset ovat erittäin kiinnostuneita opetuksesta Haaga-Heliassa ja haluavat mielellään soveltaa oppeja työelämään ja pysyä mukana alan edelläkävijänä.  

Opintojaksoilla tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lähtevät yksinkertaisesti siitä, että tunnistamme opiskelijoiden yksilölliset erot sekä ymmärrämme heidän odotuksiaan ja tavoitteitaan. Tämä puolestaan saadaan selville avoimella dialogilla. Myös monipuoliset opetusmenetelmät auttavat onnistumisessa.   

Opetuksessa tämä saattaa näkyä siinä, että kaikki opiskelijat tulevat omalla tasollaan ja omien tarpeidensa kautta huomioiduksi ja saavat merkityksellisiä oppimiskokemuksia ryhmässä. Oppimisilmapiirin tulee olla hyväksyvä ja luottamuksellinen, jotta jokainen voi kysyä ja kommentoida asioita omasta lähtökohdastaan vapaasti.