Siirry sisältöön
Työssäoppiminen ja oppilaitosyhteistyö

Kirjoittajat:

Julkaistu : 14.02.2019

Liiketoiminta ja työ ovat muuttuneet digitalisaation ansiosta. Digitalisaatio mahdollistaa syvällisen toimintojen kehittämisen ja tukee globalisoitumisilmiön hallintaa. Maailmasta on tullut globaali kylä. Eräs mielenkiintoinen ja myös potentiaalinen tekijä on monikulttuurisuuden lisääntyminen. Toisaalta työsuhteiden luonne on selkeästi muutoksessa, sillä määräaikaisten, osa-aikaisten, opiskelijoiden ja vuokratyöntekijöiden sekä ulkoistusten määrä on kasvanut – henkilöstön rakenne työsuhteen luonteen mukaan on yhä jakautuneempi, puhutaan pätkätyön prekaarista käyttöliittymästä. Lisäksi näyttää siltä, että perinteinen tutkintokoulutus on menettämässä merkitystään tulevaisuuden osaamistarpeiden kouluttajana. Henkilöstön kehittämisen kannalta tämä merkitsee uusia ja merkittäviä haasteita niin osaamiseen kuin palkitsemiseenkin. Tutkimusten mukaan noin kolmannes työntekijöistä tekee muuta kuin vakituista tai kokoaikaista työtä. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että oppiminen siirtyy työpaikoille ja työstä tulee jatkuvaa oppimista. Työpaikkaoppimisen haasteisiin olisikin yritysten panostettava entistä enemmän ja syvällisemmin yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

Muutos ja oppiminen luovat uutta tietoa, jonka hankintaan ja jakamiseen kaikki organisaation jäsenet voivat osallistua. Organisaatio oppii, muistaa ja unohtaa mutta myös luo uutta ja kehittyy jäsentensä kautta. Digitalisaation ansiosta syvällinen toimintojen kehittäminen on tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Tieto ja sen myötä osaaminen ovat tutkimusten mukaan tuotteistuneet ja täten myös välineellistyneet. Myös vuorovaikutustavat ovat muuttumassa, sillä ne siirtyvät yhä selkeämmin verkkoon aiheuttaen sosiaalisen vuorovaikutuksen vähenemistä teknistymisen ja sovelluskäytön kautta.

Henkilöstön tieto ja osaaminen ovat yrityksen kehittämisessä älykkyyden ja luovuuden lähde. EU:n tietosuoja-asetus astui siirtymäaikoineen voimaan ja edellyttää entistä laajempaa ja tehokkaampaa tietojen seuranta- ja tarkastusmahdollisuutta koko tietoprosessin ajalta. Yksilön kannalta ajatus omien tietojen keräämisen, käytön ja jakamisen kokonaisuudesta on noussut tärkeäksi puheenaiheeksi. Miksi ja mitä tietoa yksilö- ja organisaatio- sekä yhteiskunnallisella tasolla halutaan antaa ja kerätä sekä jakaa. Tietopolitiikan työryhmä onkin valmistellut LVM:n johdolla tietopoliittista selontekoa, jossa eräs painopiste on tekoälyn laajempi hyödyntäminen. Kestävän ja eettisesti laajan tietopolitiikan ohjaava vaikutus on tervetullut lisä tietoyhteiskunnan monitasoisuuteen. Vaikka monet asiat voidaankin automatisoida ei osaamistarve katoa mihinkään, päinvastoin taustalla on tunnettava tietoon liittyviä entistä laajempia kokonaisuuksia.

Kaikkiaan verkostoituminen ja syvällisen yhteistyön merkitys ovat nykyisin nousseet tärkeiksi tekijöiksi liiketoiminnan menestyksellisessä johtamisessa ja sen vaatiman osaamisen kehittämisessä. Haaga-Helian ja Azets Insight Oy:n sekä HR Accounter/Mepcon partneruudet ovat hyviä esimerkkejä tällaisesta yhteistyöstä, jonka puitteissa on kehitetty Palkka-asiantuntijuuden opintojaksoa. Toteutus tehtiin yritysten tarpeista lähtien yhteistyössä Haaga-Helian ja HR-partneriyritysten kanssa vastaamaan palkka-asiantuntijuuteen liittyvään kasvavaan kysyntään ja kohdealueen osaamisen kehittämiseksi. Opintojaksolla tutustutaan laajasti palkka-asiantuntijan työnkuvaan ja vastuisiin sekä tarvittavaan asiakaspalveluun, opitaan myös palkkaohjelmiston käyttöä sekä opiskellaan kokonaispalkitsemiseen liittyviä asioita. HR-palveluyrityksistä mm. Azets ja Mepco ovat olleet mukana opintojakson suunnittelussa ja toteutuksessa. Opintojakson aikana HR -partneriyritysten asiantuntijat toimivat vierailijaluennoitsijoina.

Palkka-asiantuntijuusopintojen jatkoksi ja asiantuntijuuden kehittämiseksi on luotu myös suuntautumisopintojen työharjoittelujakso, jossa keskitytään syventämään kohdealueen tieto- ja osaamisperustaa henkilöstöpalveluyrityksissä opintojen erikoistumisvaiheessa suoritettavan työharjoittelujakson kautta. Samalla yritykset pääsevät ennakoivasti tutustumaan paremmin opiskelijoihin ja heidän osaamiseensa mahdollista rekrytointia ajatellen. Täten yritykset saavat juuri heidän tarpeisiinsa koulutettua osaavaa työvoimaa opiskelijoista. Työharjoittelujakson aikana opiskelijat pääsevät tutustumaan laajempiin kokonaisuuksiin ja yrityksen toimintaan sekä osallistumaan asiakasprojekteihin.

Lisäksi opintojaksoilla on saatu käytännöllistä tietoa HR-prosessien tehostamisesta ja niihin liittyvien tietojen hyödyntämisestä. Opiskelijoiden harjoittelu Mepcon HR-tietojärjestelmillä on tuonut uusia ideoita ja soveltamismahdollisuuksia sekä kehittämistarpeita myös yrityksen näkökulmasta. Kattava ja joustava yhteydenpito partnereiden välillä sekä opiskelijoiden opinnäytteiden ja harjoitustöiden toteuttaminen ovat avanneet uusia potentiaalisia yhteistyömahdollisuuksia myös tutkimustyössä.

Nimikkoluokkien käyttö on opetustilanteissa aktiivista ja opiskelijat tuntevatkin neuvottelu- ja luokkatilat paremmin jo yritysnimen perusteella. Kaikkiaan korkeakoulujen ja yritysten laajahko ja pitkäjänteinen yhteistyö on merkittävä tekijä kestävän kehityksen ja menestyksen tiellä. Siitä hyötyvät yritysten ja korkeakoulujen lisäksi myös opiskelijat. Tällaista yhteistyötä voi suositella koko liiketoiminnan arvoketjulle.


Kirjoittaja Martin Stenberg on yliopettaja Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.

Lue lisää Haaga-Helian partneritoiminnasta.