Siirry sisältöön
Työelämä
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyökalut oppilaitoksissa

Miksi oppilaitoksilla tulee olla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma – koska tasa-arvolaki niin edellyttää. Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma uudistuu kevään 2021 aikana.

Kirjoittajat:

Merja Drake

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Liisa Vanhanen-Nuutinen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.11.2020

Miksi laki edellyttää tällaisia suunnitelmia? Suunnitelmien tarkoitus on edistää ja tukea korkeakouluissa tehtävää tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyötä. Suunnitelmia päivitetään yhdessä henkilöstön, luottamishenkilöiden ja opiskelijoiden kanssa. Suunnitelma sisältää selvityksen korkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta, tarvittavat toimenpiteet näiden edistämiseksi sekä arvion suunnitelmiin sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyö on siten jatkuvaa, suunnitelmallista ja arvioivaa.

Tasa-arvosuunnitelmia ovat sekä henkilöstöpoliittinen että toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Kahden vuoden välein päivitettävä henkilöstöpoliittinen suunnitelma sisältää tietoja muun muassa henkilöstön palkkatasa-arvosta, rekrytoinnista ja urakehityksestä. Kolmen vuoden välin päivitettävä toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma puolestaan käsittelee opiskelijavalintoja, ohjausta ja opetusta sekä näihin liittyvää esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Yhdenvertaisuuslaki turvaa yhdenvertaista kohtelua ja estää ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, politiikkaan, ay-toimintaan, vammaisuuteen, seksuaalinen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn kohdistuvaa syrjintää. Korkeakoulun tulee arvioida myös yhdenvertaisuuden toteutumista ja on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen toteutumisen edistämiseksi.

Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivittyy kevään 2021 aikana

Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisen tueksi on perustettu moniammatillinen työryhmä. Työryhmässä opiskelijoita edustavat opiskelijakunta Helgan toimijat. Suunnitelman pohjaksi kerätään erilaista tietoa muun muassa kyselyin ja haastattelun.

Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely pilotoitiin ensimmäisen kerran syksyllä 2020. Kysely avattiin kaikille Haaga-Heliassa opintoja suorittaville opiskelijoille. Kyselyn keskeisiä teemoja olivat esteettömyys, saavutettavuus ja epäasiallinen kohtelu korkeakouluyhteisössä. Vastaajat pohtivat lisäksi, missä määrin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat opetuksessa, ohjauksessa, arvioinnissa, työuralle ohjaamisessa sekä opinnollistamisessa. Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta vastaava työryhmä hyödyntää saatuja tuloksia, kun se päivittää toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tulee pitämään sisällään sekä toiminnallisen että henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman. Lisäksi suunnitelma kattaa myös yhdenvertaisuussuunnitelman.

Haaga-Helia on mukana Tampereen yliopiston koordinoimassa Naiset tasa-arvoisesti uralle -hankkeessa. NAU!-hankkeen asiantuntijat osallistuivat Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn laadintaan. Haaga-Heliassa NAU-hankkeen työ kohdistuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustiedon tuottamiseen ja levittämiseen ja Haaga-Helian Work & Study -mallin tasa-arvovaikutusten arviointiin. Tasa-arvovaikutuksia arvioidaan ja mallia kehitetään yhdessä opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkojen edustajien kanssa.

Kuuntele Haaga-Helian rehtorin Teemu Kokon ja opiskelijakunta Helgan puheenjohtajan Iida Tervon keskustelu tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

NAU! – Naiset tasa-arvoisesti uralle -hankkeessa 2020-2022 on tavoitteena tukea naisten tasa-arvoista työelämään siirtymistä, uralla etenemistä ja yrittäjyyttä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu ja kumppaneina ovat Haaga-Helia, Jyväskylän amk, Laurea, Oulun amk, Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tekniikan akateemiset TEK.