Siirry sisältöön
Työelämä
Mikä on Haaga-Helian yhteiskunnallinen vaikuttavuus?

Kirjoittajat:

Julkaistu : 09.04.2018

Läpäisimme vuonna 2017 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin toisen kierroksen laatuauditoinnin aikataulullisesti viimeisten ammattikorkeakoulujen joukossa. Laatuleimamme on voimassa vuoteen 2023. Karvi käynnistää jo kolmannen auditointikierroksen pilotteja siihen ilmoittautuneiden Yrkeshögskola Novian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Muutoksia on tulossa: Karvi haluaa kehittää sekä auditointiprosessia että arvioitavia alueita. Tarkasteluun tulee kokonaisvaltaisesti neljä arviointialuetta, joista yksi on vaikuttava ja uudistava korkeakoulu sisältäen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Tavoitteena on nostaa esille korkeakoulujen onnistumisia ja rohkaista uusiin avauksiin.

Meidän tulee Haaga-Heliassa pohtia esimerkiksi, mikä on yhteiskunnallinen vuorovaikutuksemme yleensä, miten johdamme, mittaamme ja kehitämme vaikuttavuutta, millaisia tavoitteita meillä on yhdessä sidosryhmien kanssa, miten hallinnoimme ja uudistamme yhteistyöverkostoja, millaisia yhteiskehittämisen muotoja meillä on alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa sekä miten henkilöstöllä ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kokeilevaan toimintaan. Karvi nostaa keskiöön myös vaikuttavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja vaikuttavuutta edistävän toimintakulttuurin. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on siis meidän kaikkien asia.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuutemme on kestävällä pohjalla

Onneksi emme ole lähdössä liikkeelle tyhjästä. Jo vuonna 2007 Haaga-Helialle laadittiin aluekehittämisen strategia korostaen nimensä mukaisesti yhtä ammattikorkeakoulun lainmukaisista tehtävistä. Silloinen slogan oli ”Tutkiva ja kehittävä Haaga-Helia aluekehittäjänä”. Toimialueeksi linjasimme laajennetun metropolialueen ja vaikutuskehiksi kansallisen (etenkin Ammatillisen opettajakorkeakoulun osalta) ja Itämeren alueen sekä EU:n ja globaalin vaikutusalueen. Aluekehittämisen toimintamallin ytimessä olivat tiivis ja aktiivinen työelämä- ja partneriyhteistyö, toimiminen innovaatioympäristöissä kuten osaamiskeskusohjelmissa, alueellisen ennakoinnin kehittäminen ja vahva edelläkävijän rooli uusien toimintamallien kehittäjänä. Uskoimme myös vahvasti toimintojen integrointiin aluestrategioihin. Mielestäni olemme toimineet tämän strategian mukaisesti ja onnistuneet aikaansaamaan muutosta alueellisesti.

Vuonna 2009 Tiina Junkkarin koordinoimana teimme ensimmäisen kokonaisvaltaisen arvion Haaga-Helian yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Vahvuuksiamme olivat silloin muun muassa kyky nopeisiin muutoksiin yksityisenä korkeakouluna, valmistuneiden työllistyminen, opetussuunnitelmien ennakointityö, vahva rooli verkostoissa eri tasoilla ja arvostettu asiantuntijaosaaminen. Mahdollisuuksiamme olivat panostus aikuisopiskelijoihin (elinikäinen oppiminen), laajat kansainväliset verkostot, kaikille koulutusaloille sopiva yrittäjyys ja jopa korkea-asteen oppisopimuskoulutus. Heikkouksia ja uhkiakin pystyimme tunnistamaan. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden hahmottaminen, vaikuttamisen kehät ja tulosten mittaaminen olivat jossain määrin epäselviä. Sisäinen työnjako ei tukenut vaikuttavuuden syntyä, sidosryhmien mukaan myös saanti oli arvioitu haasteeksi. Silloin myös korkeakoulujen rakennemuutos nähtiin uhkana, joten ehkäpä jo tuolloin kylvettiin siemen 3AMK-yhteistyölle, joka mielestäni on alueellista vaikuttamista parhaimmillaan.

Kehitämme ja etsimme jatkuvasti parhaita käytäntöjä

Silloin oli silloin ja nyt on nyt. Mikä on siis tilanne vuonna 2018? Saimme toisen kierroksen laatuauditoinnissa kehittämissuosituksia liittyen yhteiskunnalliseen rooliimme. Meitä kehotettiin jatkamaan vuonna 2009 luodulla kokonaisvaltaisella linjalla ja kehittämään selkeät ja mitattavat määrälliset ja laadulliset tavoitteet vaikuttavuudelle. Nämä tulisivat olla näkyvissä laatuportaalissa, ja johdolle tulisi säännöllisesti raportoida tehdyistä kehittämistoimista. Auditointiryhmä kehotti myös benchmarkkaamaan muita vastaavissa toimintaympäristöissä toimivia korkeakouluja maailmalla. Sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät tulisi saada ymmärtämään, mikä on auditointiraportin mukaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden rooli Haaga-Helian toiminnassa.

Halusimme heti tarttua näihin suosituksiin, joten järjestimme viime syksynä työpajan kaupallisten palveluiden ja TKI-palveluiden henkilöstölle. Luonnostelimme aktiivisesti vastauksia alueellisen yhteistyön toimintatapoihin, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mekanismeihin ja mittaamiseen sekä sidosryhmien osallistamiseen. Nostan esille yhden herkullisen alueen, yrittäjyyden. Haaga-Helialla on vahva rooli yrittäjyyskasvatuksessa. Koulutuksemme kehittää metataitoja kuten kykyä luovaan ongelmanratkaisuun sekä kommunikaatiotaitoja ja tukee näin sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä. Mutta, miten mitata tuotoksen/osaamisen laajempaa vaikuttavuutta? Tätä helpompi on hahmottaa Haaga-Helia StartUp Schoolin kautta syntyvien yritysten lukumäärä, liikevaihto ja työllistävä vaikutus. Innovaatiojohtaja Jatta Jussila-Suokkaan koonnin tuloksena syntyi pohja uudelle toimintamallille lähialuevaikuttamiseen sekä kansalliseen ja globaaliin vaikuttamiseen. Jokainen haagahelialainen pääsee mukaan kehittämään ja testaamaan mallia ja mittareita tulevien vuosien aikana.

Otimme myös yhteyttä yrityksiin, jotka tunnetaan vahvasta osaamisestaan vastuullisen toiminnan alueella. Itseeni vaikutuksen teki PricewaterhouseCoopers Oy:n oma Suomen arvonluontimalli. Se lähtee pääomista (input), jotka toimijalla on käytössään tuotosten ja vaikuttavuuden synnyttämiseksi. Haaga-Helialla keskeisiä ovat esimerkiksi inhimillinen pääoma: osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö; aineeton pääoma: tunnettu, luotettava brändi ja sosiaalinen pääoma: yhteistyökumppanit ja verkostot.

Mitkä asiat kertovat vaikuttavuudestamme?

Vastuullisesti, strategian ja arvojen mukaisesti toimien saamme aikaan tuotoksia (output). Nämä ovat osaltamme hahmotettavissa strategisten mittareiden kautta. Keskeisiä ovat koulutuksen ja TKI-toiminnan tuotokset.  Pääoma-toiminta-tuotokset-ketjun kautta syntyvät vaikutukset. Niitä ovat yleensä paitsi suorat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset, myös asiakkaidemme ja kumppaniemme liiketoiminnan kehittymisen kautta tulevat välilliset vaikutukset. Tähän kenttään lähtisin istuttamaan myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden laadullisia ja määrällisiä mittareita – emme tarvitse yhtään uutta mittaria, vaan lähinnä linjauksia siitä, mitkä mittaavat parhaiten tekemisemme vaikuttavuutta.

Kolmas auditointikierros tulee eteemme nopeammin kuin uskommekaan, ja valmistautuminen on hyvä aloittaa heti. Haluamme luoda vaikuttavuutta edistävän toimintakulttuurin: miten henkilöstö, opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät osallistuvat vaikuttavuutta edistävän toiminnan kehittämiseen? Tiedän, että haagahelialaisista ja kumppaneistamme monet vaikuttavat ja tekevät arvokasta työtä yhteiskunnan eteen toisissa konteksteissa myös henkilökohtaisesti, ja voitte toki niistäkin laittaa viestiä. Haluaisin kuitenkin erityisesti kuulla ajatuksianne ja ehdotuksianne Haaga-Helian yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Olitpa siis haagahelialainen tai kumppanimme, lähetä minulle yksi ehdotus/vastaus kysymykseen: Mikä on minun yhteiskunnallinen vaikuttavuuteni Haaga-Helian kontekstissa?