Siirry sisältöön
Työelämä
Koulutuspolulta EU-hallinnon ammattilaiseksi

Kirjoittajat:

Mia-Maria Salmi

lehtori, markkinointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.06.2024

Haaga-Helian hanke Polku EU-uralle edistää suomalaisten nuorten hakeutumista EU-uralle. Tavoitteena on luoda koulutuspolku, joka parantaa suomalaisten opiskelijoiden ja ammattilaisten valmiuksia hakeutua ja menestyä erityisesti EU hallinnon tehtävissä. Lisäksi hankkeessa pyrimme innostamaan ja inspiroimaan opiskelijoita hakeutumaan EU-uralle.

Suomalaisten kiinnostus EU-uria kohtaan on vähäistä

Monet osaajat, jotka lähtivät unionin tehtäviin, kun Suomi oli liittynyt EU:hun vuonna 1995, ovat joko palanneet kotimaahan tai jäämässä eläkkeelle. Eläköityminen jatkuu merkittävänä todennäköisesti pitkälle 2030-luvulle. (Muilu & Karismo 8.1.2021.)

Valtioneuvoston tekemässä selvityksessä esitetyn arvion mukaan Suomen tulisi seitsenkertaistaa hakijamäärät nykytilanteen säilyttämiseksi: keskimääräisestä 600:sta hakijasta pitäisi päästä yli 4000 hakijaan vuodessa. EU-uria pitää rakentaa Suomessa pitkäjänteisemmin jo lukiossa ja korkeakouluissa. (Valtioneuvosto 2023.) Esimerkiksi Italiassa EU-virkoihin pyrkimistä ja EU-instituutioissa työskentelyä on jo pitkän aikaa edistetty erittäin aktiivisesti yliopistoissa ja korkeakouluissa (Muilu & Karismo 8.1.2021).

Lisää osaamista ja innostusta

Helia-säätiön rahoittaman Polku EU uralle -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitimme nykyisen EU-asioihin keskittyvän koulutustarjonnan Suomessa. Löydös oli, että koulutus on varsin teoreettista ja kurssitarjonta keskittyy lähinnä käsittelemään EU toimintaa, toimielimiä, lainsäädäntöä ja politiikkaa. Kansainvälisen hallinnon ammattilaisille kohdistettua EU-koulutusta ei ole tällä hetkellä tarjolla muissa korkeakouluissa.

Hankkeessa haastattelimme neljää EU-asioiden erityisasiantuntijaa, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet Suomen EU-edustustossa tai EU-komissiossa. Haastateltavien näkemykset olivat samansuuntaisia: nykyinen koulutustarjonta keskittyy lähinnä instituutioiden ja rakenteiden tasolle. Heidän näkemyksensä mukaan tarvitaan enemmän käytännönläheistä ja ammatillista puolta tukevaa koulutusta, jossa esitellään esimerkiksi EU:n tarjoamia eri uramahdollisuuksia ja EU rekrytointikilpailuihin valmentautumista. EU-rekrytointikilpailuihin liittyvä haastatteluosuus on osoittautunut suomalaisille erityisen haastavaksi.

EU-työssä tarvittavia taitoja on kehitettävä

Haastatteluista kävi ilmi, että suomalaiset ovat arvostettuja työntekijöitä EU:ssa. Kehittämiskohteina nähtiin kuitenkin suomalaisten verkostoitumis- ja esiintymistaidot monikulttuurisessa työympäristössä. Unionissa on tärkeää olla kiinnostunut ihmisten kanssa toimimisesta ja vaikuttamisesta. Sosiaaliset taidot ja tilannetaju korostuvat. Tärkeää on ymmärrys EU:n monista eri hallintokulttuureista.

Hyvä kielitaito on edellytys EU työskentelylle. Englannin kielen taito on tärkein ja se on hallittava erittäin hyvin. Ranskan kielen taidosta on erityistä hyötyä ennen kaikkea silloin kun tähdätään EU:n korkeampiin virkoihin. Myös saksan kielen osaamisesta on hyötyä.

Hallinnon ammattilaiselta vaaditaan nopeutta, tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Avoimuus, uteliaisuus, rohkeus ja sinnikkyys mainittiin tärkeinä ominaisuuksina. Laaja-alaisille generalisteille on kysyntää.

EU-koulutuspolku on Haaga-Helialle mahdollisuus erottautua

Alkutyön lähtökohdista hankkeen työryhmä lähti suunnittelemaan EU-koulutuspolun sisältöä, jossa fokus on erityisesti seuraavissa osaamisissa.

  • Kulttuurien välisessä viestintä- ja verkostoitumisosaamisessa
  • Liike-elämän etikettiosaamisessa
  • Kansainvälisissä protokolla-asioissa

Perusasioita, jotka liittyvät EU:n toimielimiin, politiikkaan ja prosesseihin, ei koulutuksessa voi unohtaa. Tuleva koulutuskokonaisuus sisältää opintojakson, joka avaa EU:n tarjoamia eri uramahdollisuuksia: miten hakea EU-tehtäviin ja miten rekrytointikilpailuihin voi valmistautua.

Koulutuskokonaisuuden ensisijaisena kohderyhmänä ovat Haaga-Heliassa opiskelevat, jotka ovat kiinnostuneet kansainvälisen hallinnon ammattilaisen urasta EU:ssa. Lisäksi koulutusta voidaan tarjota avoimen ammattikorkeakoulun kautta laajemmin niille, jotka ovat kiinnostuneet EU-urista. Työelämässä olevat ammattilaiset ja Haaga-Helian alumnit voivat myös hyötyä koulutuksesta.

Hankkeen taustahaastattelut vahvistivat, että kansainvälisen hallinnon ammattilaisille kohdistettu EU-koulutus on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä ja tarpeellinen. Haastatteluissa korostettiin vahvasti koulutuksen markkinoinnin tärkeyttä. Nuoria tulee rohkaista hakemaan EU harjoitteluun, rekrytointikilpailuihin tai esimerkiksi meppiavustajaksi. Polku EU uralle-hanke jatkuu vielä syksyllä 2024, jolloin koulutuspolku opintojaksokuvauksineen valmistuu.

Kuva: Haaga-Helia