Siirry sisältöön
Työelämä
Haaveissa merkityksellinen ja monipaikkainen työ

Nykyihminen haluaa voida paremmin reilummassa maailmassa. Hän tekee töitä, silloin kun se hänelle sopii ja jos ei sovi, antaa olla. Ehkäpä koronapandemiasta alkanut etä- ja hybridityö on toisellakin tapaa välillisesti syypää työvoimapulaan: yhä useampi valitsee joustavan ja monipaikkaisen työn.

Kirjoittajat:

Eeva Puhakainen

viestinnän lehtori, TKI-viestintävastaava
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Meri Vehkaperä

strategiatyön ja johtamisen lehtori
Haaga-Helia ammattiorkeakoulu

Julkaistu : 07.12.2022

Pandemian käynnistämä etätyötrendi on edelleen täydessä vauhdissa. HubSpotin ja Brandwatchin tutkimuksen (2022) mukaan LinkedInin ja vastaavien työpaikkafoorumien avoimien työpaikkojen silmäily osoittaa, että etä- ja hybridityötehtäviä on Pohjois-Amerikassa tarjolla yhtä usein – ellei enemmänkin – kuin paikan päällä tehtäviä töitä. Tutkimukseen haastateltiin yli tuhatta ihmistä Pohjois-Amerikassa. Sen mukaan vaikka 40 prosenttia vastaajista on toimistossa kokopäiväisesti tai lähes kokopäiväisesti, 32 prosenttia on yhä etätöissä ja 28 prosenttia työskentelee hybridinä.

Monille tutkimukseen vastanneille etä- ja hybridityöstä ei ole tullut vain normi, vaan vaatimus. Haastatelluista etä- tai hybridityöntekijöistä yli puolet harkitsisi jopa irtisanoutuvansa, jos työnantaja vaatisi paluuta toimistoon viitenä päivänä viikossa.

Julkisessa keskustelussa ja yritysten käytänteissä näkyy melkoinen ristiriita: samaan aikaan eräissä yrityksissä vaaditaan kaikkia palaamaan takaisin toimistolle, kun toisissa pienennetään toimistoja ja suunnitellaan hybridityötä paremmin tukevia tiloja. Edellinen kertoo suuresta epäluottamuksesta, kun taas jälkimmäisissä etä-, hybridi- ja monipaikkainen työ nähdäänkin mahdollisuutena.

Työn on oltava merkityksellistä

Kaksi kolmesta HubSpotin kyselyyn vastanneista kertoi, että on tärkeää tuntea, että työllä on merkitystä. Halutaan luoda jotain positiivista maailmaan työn kautta. Martelan ja Pessin (2018) mukaan merkityksellisellä työllä tarkoitetaan yleisellä tasolla sitä, että työssä on läsnä jotakin itsessään arvokasta.

Mutta mikä tekee työstä itsessään arvokasta? Tähän Martela ja Pessi (2018) löysivät kirjallisuudesta kaksi vastausta: Ensinnäkin työ voi olla arvokasta, jos sen päämääränä on tuottaa jotakin arvokasta, kuten lääkkeiden kehittäminen tai ympäristön suojeleminen. Pienempikin myönteinen vaikutus riittää, kuten asiakkaiden auttaminen tai ihmisten elämän helpottaminen laadukkailla tuotteilla. Toiseksi työ voi olla arvokasta silloin, kun ihminen pääsee siinä ilmaisemaan ja toteuttamaan itseään. Tästä esimerkiksi käyvät monet luovat alat ja miksei myös esimerkiksi johtajan tehtävät – molemmissa on tavallisesti paljon autonomiaa ja mahdollisuus toteuttaa itseään. (Martela & Pessi 2018.)

Työn merkityksen lisäksi reilu puolet HubSpotin kyselyn vastaajista halusi, että työyhteisössä on moninainen ja osallistava kulttuuri. Toimiva etätyö edellyttääkin, että työkulttuuri ja johtaminen perustuvat kontrolloinnin sijasta luottamukseen. Johtamisen täytyy perustua selkeisiin tavoitteisiin, valmentavaan vuorovaikutukseen sekä aktiiviseen ja läpinäkyvään viestintään. Työntekijällä täytyy vastaavasti olla kykyä itseohjautuvaan työskentelyyn ja hyvät itsensä johtamisen taidot.

Seuraavaksi tulee monipaikkainen työ

Vaikka osa yrityksistä kipuilee edelleen etä- ja hybridityön kanssa, etsivät edelläkävijät jo parhaita käytänteitä monipaikkaiseen työhön. Teknologiset ratkaisut mahdollistavat joustavan työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta ja monia työtehtäviä voi tehdä itsenäisesti ja joustavasti ilman reaaliaikaista vuorovaikutusta.

Monipaikkaisessa työssä toimivan ja työn tekemistä tukevan työympäristön merkitys kasvaa. Fyysisen työpaikan merkitys on työntekijöille monenlainen: yksi tulee töihin tavatakseen työkavereita ja täyttääkseen sosiaalisia tarpeitaan, kun toinen tarvitsee rauhaa ja tilaa itsenäiseen työskentelyyn.

Monipaikkainen työ helpottaa rekrytointia, sillä työskennellä voi vaikkapa toiselta paikkakunnalta tai toisesta maasta. Toisaalta monipaikkainen työ tuo monia haasteita: johtamista täytyy uudistaa, työyhteisöviestintää kehittää, uusien työntekijöiden perehdyttämiseen satsata ja oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden kokemusta kyetä rakentamaan uusin keinoin. Myös työhyvinvointi mietityttää, sillä vaikka osa pystyy yhdistämään työtä ja perhe-elämää monipaikkaisessa työssä uudella tavalla, joskus työstä on vaikea irtautua ja ero vapaa-aikaan voi hämärtyä.

Tulevaisuudessa työn merkitys korostuu. Sen lisäksi joustavan työympäristön ja osallistavan kulttuurin luominen on tulevaisuudessa – ja jo nyt – selkeä etu, kun kilpaillaan hyvistä työntekijöistä.

Lähteet

Hubspot & Brandwatch 2022. 2022 State of U.S. Consumer Trends Report.