Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Yrittäjäkasvatusta SEN-nuorille virtuaalileirillä

SENsationalISTEM-hankkeen aloitusleirin tavoitteena oli vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden mahdollistaminen sekä positiivisten tunteiden ja innostuneisuuden herättäminen yrittäjyyteen Special Educational Needs (SEN) -nuorille.

Kirjoittajat:

Sari Ruotsalainen

lehtori, analytiikka ja kehittäminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Saaranen

yliopettaja, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 19.04.2021

Koronapandemian takia toteutimme virtuaalisesti kansainvälisen SENsationalSTEM-hankkeen aloitusleirin opiskelijoille helmikuussa 2021. Aloitusleirin tavoitteena oli vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden mahdol-listaminen sekä positiivisten tunteiden ja innostuneisuuden herättäminen yrittäjyydestä alle 18-vuotiaille Special Educational Needs (SEN) -nuorille Suomesta, Virosta ja Latviasta.

Nuoret eri maista kohtasivat ensimmäistä kertaa toisensa virtuaalisessa oppimisympäristössä. Aloitusleiriin osallistuivat opiskelijoiden lisäksi heidän opettajansa. Leirin toteutuksessa teimme yhteistyötä Nuori Yrittäjyys ry:n asiantuntijoiden kanssa.

Kohti sähköistä yhteisöllisyyttä

Termillä sähköinen yhteisöllisyys tarkoitetaan teknologian kautta välittyvää yhteisöllisyyden kokemusta ja sosiaalisten suhteiden toimivuutta virtuaalisissa ympäristöissä (Heinonen 2008).

Virtuaalisessa ympäristössä yhteisöllisyyttä voidaan tukea luomalla turvallinen ilmapiiri, hyödyntämällä online-työkaluja monipuolisesti, laatimalla vuorovaikutteista ja yhteistyötä edellyttäviä tehtäviä ja tarjoamalla selkeät ohjeet tehtävien suorittamiseen. On myös varmistettava, että opiskelijat tietävät keneen ottaa ongelmatilanteissa yhteyttä. (Keskitalo 2021.)

Virtuaaliseksi oppimisympäristöksi projektille valitsimme Microsoft Teamsin, sillä se mahdollistaa pysyvän alustan virtuaalisille tapahtumille, tiedostojen jaolle sekä oman työskentelytilan ja monipuoliset online-työkalut kullekin opiskelijatiimille.

Ennakoimme mahdollisia teknisiä haasteita ottamalla jo suunnitteluvaiheessa mukaan teknisen asiantuntijan, joka ratkoi esiinnousseita ongelmia myös leirin aikana. Lisäksi opiskelijoiden tukena olivat oman oppilaitoksen opettajat.

Keskitalon (2021) design-periaatteiden mukaan on hyvä mahdollistaa epämuodolliset pienryhmäkeskustelut verkko-opetuksessa. Aloitusleirillä tuimme opiskelijoiden vapaata keskustelua ja tutustumista tehtävällä, jossa tiimin jäsenet esittelivät itsensä ja keskustelivat omista vahvuuksistaan sekä valitsivat tiimiään kuvaavan toteemieläimen (Spirit Animal).

Hyvä ilmapiiri toi onnistumiseen

Leirin aikana havainnoimme, että joillakin opiskelijoilla tekniset haasteet vaikeuttivat silti tiimityöskentelyyn osallistumista. Hienoa oli huomata, että opiskelijat, joilla oli teknisten työkalujen käyttö hallussa, ottivat luontaisesti vastuun tiimistyöskentelyn eteenpäin viemisestä.

Kommunikointi englanniksi oli osalle opiskelijoista vaikeaa. Rakentavalla ja kannustavalla ohjauksella voi kuitenkin vaikuttaa opiskelijoiden epäonnistumisen pelkoon ja arkuuteen merkittävästi (Nuutila, 2010).

Kiinnitimme aloitusleirillä erityistä huomiota positiivisen ja kannustavan sekä toisia kunnioittavan ilmapiirin luomiseen, jotta kynnys kommunikoida itselle vieraalla kielellä olisi mahdollisimman matala. Jokaisen ääni pyrittiin saamaan kuuluviin ja jo leirin alussa korostimme yhteisiä pelisääntöjä: Respect others, Be responsible, Ask for help, Remember everyone is important.

Haasteista huolimatta yhteisöllisyyden kokemukset olivat aloitusleirin lopuksi positiivisia. Aloitusleirin lopussa järjestämäämme kyselyyn vastanneista opiskelijoista (n =53) peräti 70 % koki tulleensa kuulluksi tiimissään ja 68 % koki, että heitä arvostetaan tiimin jäsenenä. Lisäksi hieman yli puolet koki kuuluvansa aloitusleirin jälkeen tiimiinsä ja yhteistyön koki toimivaksi myös hieman yli puolet. Kukaan ei kokenut, ettei häntä arvostettaisi lainkaan tiimin jäsenenä.

Aloitusleirin päätteeksi opiskelijoiden tunneskaala oli positiivisen puolella. He tunsivat itsensä iloisiksi (39 %), kiinnostuneiksi (61 %) ja innostuneiksi (33 %), mutta myös väsyneiksi (56 %). Kenelle tahansa kuuden tunnin virtuaalinen tapahtuma voi olla uuvuttava, joten olemme ylpeitä hankkeeseemme osallistuvista opiskelijoista!

Suunnittelu ja opettajat olivat tärkeässä roolissa

Ratkaisevassa roolissa virtuaalisen tapahtuman sähköisen yhteisöllisyyden onnistumisessa olivat opiskelijoiden omat opettajat, jotka tunsivat opiskelijoidensa erilaiset yksilöllisen tuen tarpeet.

Muita tärkeitä seikkoja ryhmän yhteisöllisyyden tukemisessa olivat oppimisympäristön rakenteen ja tehtävänantojen selkeys ja saavutettavuus, turvallisen ja kannustavan ilmapiirin luominen, vapaamuotoisen keskustelun mahdollistaminen sekä teknisen tuen saatavuus.

Erityisen tärkeää oli panostaa etukäteisvalmisteluihin ja suunnitteluun. Vieläkin paremmin leiri olisi onnistunut, jos kaikki osallistujat olisivat pystyneet etukäteen tutustumaan oppimisympäristöön ja sähköisten työkalujen käyttöön.

Kaiken kaikkiaan saavutimme aloitusleirille asettamamme tavoitteet. Päivä ylitti odotuksemme.

This seems to be interesting thing to be a part of. For now, at least I`m happy I joined.

Interreg Central Baltic rahoitetun SENsationalSTEM-hankkeen tavoitteena on Special Educational Needs (SEN) -nuorten yleisen hyvinvoinnin lisääminen yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa. Tutustu hankkeen verkkosivuihin.