Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille

VOIMA -hanke tuo tässä poikkeuksellisessa ajassa korkeakouluopiskelijoille heidän tarvitsemaansa voimaa, valoa ja vertaistukea opiskeluun ja elämään.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.02.2021

Olemme opiskelleet etänä ja hybridimallissa lähes vuoden. Kaipaamme monet sitä kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista, jossa aistitaan toinen ihminen, käydään yhdessä kahvilla ja lounaalla, käytävällä kävellessä ihmetellään asioita yhdessä ja, jossa syntyy vapaamuotoisia sosiaalisia yhteyksiä muihin ihmisiin.

Tilalle ovat tulleet jokaisen terveyttä turvaavat ohjeet ja suositukset. Opiskelemme verkossa, jossa tunneyhteys ja toisen ihmisen läsnäolon aistiminen on erilaista. Tämä vaikuttaa myös opiskelijoiden tunnekokemukseen olla osana opiskeluyhteisöä. Tässä poikkeuksellisessa ajassa korkeakouluopiskelijat tarvitsevat voimaa, valoa ja vertaistukea opintoihinsa.

Viime keväänä opiskelijat saivat mahdollisuuden vastata kyselyyn, jossa tarkasteltiin heidän kokemuksiaan etäopetuksesta. Vastauksissa nousi esille vertaistuen tärkeys, tunteiden tunnistaminen, opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen eri tavoin ja tunne kuulua osaksi yhteisöä. On tärkeää, että opiskelijoiden esiin tuomiin opiskeluhyvinvointia edistäviin ja yhteisöllisyyden tarpeisiin vastataan laajemmassa yhteistyössä.

Uusi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama VOIMA – voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille – hanke tukee opiskelijoiden hyvinvointia. Hankkeessa edistämme opiskelijoiden sosiaalista osallisuutta korona-ajan etäopiskelussa tarjoamalla vertaistukea opiskeluun, ohjausta opiskeluhyvinvoinnin edistämiseen sekä tukea tunteiden säätelyyn.

Lähtökohtana tässä kehittämistyössä on se, että opiskelijat itse tuntevat parhaiten etäopiskeluun liittyvät, hyvinvointiaan ja sosiaalista osallisuuttaan vahvistavat tarpeensa. Meidän, hankkeessa mukana olevien toimijoiden, tehtävänä on tukea kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia ja luoda luontevasti opintoihin liitettäviä tukimuotoja, jotka vahvistavat osallisuutta. Yhdessä opiskelijoiden kanssa kehitämme hankkeessa myös digitaalisen hyvinvoinnin tukemisen mallin, jossa vertaistuki, hyvinvointipalvelut sekä tunnesäätelyn tuki tuodaan osaksi opintojaksoja.

VOIMA-hankkeessa kehitettäviä ratkaisuja ovat:

  • Vertaistuki = vertaisryhmä- ja opintopiiritoiminnan aloittaminen yhdessä opiskelijakuntien kanssa
  • Tukipalvelut = matalan kynnyksen hyvinvointipalvelut osana opintoja
  • Tunnemittari = Tutkimuspohjainen tunnemittari, joka integroidaan osaksi opintojaksoja. Tunteiden tunnistaminen ja niistä keskusteleminen voi nostaa esille tarpeen lisätuelle. Kun tarve tunnistetaan, opiskelijoita voidaan ohjata tarvittavien tukipalveluiden piiriin.
  • Webinaarisarja = Kansallisesti avoin korkeakouluoppimista käsittelevä neljän webinaarin sarja, joissa käsitellään itseohjautuvuutta, voimavarojen vahvistamista, tunteiden tunnistamista ja opiskelutaitoja. Webinaarisarja tehdään yhteistyössä opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Opiskelijoiden lisäksi hanketyöhön osallistuvat Haaga-Helian opettajia, opinto-ohjaajia, psykologi, oppilaitospappi, psykiatrinen erityissairaanhoitaja ja erityisopettajia. Haluamme näin varmistaa kehitettävien toimintojen jatkuvuuden myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hanketoimintaa toteutetaan myös Hämeen ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijamme tekevät yhteistyötä heidän kanssaan.

Opiskelijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyössä onnistumme luomaan toimintoja, jotka lisäävät opiskelijan tunnetta yhteisöllisyydestä ja tuovat hyvinvointia opiskeluun ja elämään.