Siirry sisältöön
Viisi lupausta: näin Haaga-Helia tutkii, kehittää ja innovoi

Kirjoittajat:

Satu Koivisto

tutkimuspalvelujohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.06.2019

Ammattikorkeakoulut ovat osaavien ammattilaisten kouluttajia – ja toisaalta paikkoja, joissa täydentää osaamista myös valmistumisen jälkeen. Ammattikorkeakoulut ovat linkki tulevaisuuden työelämään.

Tämän lisäksi ammattikorkeakoulut ovat vahva osa suomalaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Ammattikorkeakouluissa tehdään korkeatasoista soveltavaa tutkimusta, kehittämistä ja innovaatioita – TKI-työtä. Tämä tehtävä on määritelty jo vuoden 2003 ammattikorkeakoululaissa.

Mutta mikä on ammattikorkeakouluissa tehtävän TKI-työn arvolupaus? Miksi ja mitä arvoja korostaen teemme tutkimusta ja kehittämistä? Arvolupauksemme voi tiivistää meillä Haaga-Heliassa viiteen teesiin:

1.      Työelämäyhteistyö

Haaga-Heliassa tehtävän TKIn lähtökohtana ja merkittävänä arvona on läheinen työelämäyhteistyö. Erona erityisesti perustutkimusta tekeviin yliopistoihin meillä tutkimus on hyvin soveltavaa. Tutkimus- ja kehityshankkeet pyrkivät kehittämään oman toiminta-alueemme työ- ja elinkeinoelämää.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä erityisesti pk-yritysten kanssa, mutta myös suuremmat yritykset, mikroyritykset, julkiset organisaatiot ja kolmas sektori ovat meille merkittäviä yhteistyökumppaneita.

2.      Vaikuttavuus

Keskeistä Haaga-Heliassa tehtävälle tutkimus- ja kehitystyölle on lupaus vaikuttavuudesta. Tutkimusta tehdään hyvin ratkaisukeskeisesti ja käytännönläheisesti.

Kaiken keskiössä on pyrkimys tuottaa ratkaisuja, osaamista ja uutta tietoa globaaleihin, monialaisiin haasteisiin ja tällä tavoin rikastuttaa työelämää. Ratkaisuja etsitään yhdessä muiden työelämän toimijoiden kanssa jo olemassa oleviin haasteisiin mutta myös haasteisiin, joiden ennustetaan nousevan keskeisiksi tulevaisuuden yhteiskunnassa. TKI-työ vahvistaa yritysten, julkisten organisaatioiden, verkostojen ja toimialojen innovaatiotoimintaa. Katse on tulevassa, mutta jalat vahvasti nykyhetkessä.

3.      Yhteys koulutukseen

Dynaaminen vuorovaikutus TKI-työn ja koulutuksen välillä on meillä Haaga-Heliassa merkittävä voimavara. Koulutus ja TKI linkittyvät toisiinsa monin tavoin, päämääränään tukea korkeaan osaamiseen perustuvan yhteiskunnan kehitystä.

Usein Haaga-Heliassa tehtävä TKI-työ esimerkiksi kehittää työelämälähtöistä koulutusta ja tällä tavoin mahdollistaa osuvan opintotarjonnan. Toisaalta se, että opettajan työ sisältää uuden tutkimista, avartaa opetusta laajasti tulevaisuuden haasteisiin – tämä varmistaa sekä tulevaisuuden työelämätaitojen ymmärryksen ja koulutuksen jatkuvan proaktiivisen uudistumisen. Kaiken tämän lisäksi opiskelijoille voidaan suunnitella erityisiä rooleja TKI-työhön ja he voivat soveltaa ja kehittää osaamistaan erilaisissa ympäristöissä.

4.      Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö

Tutkimus ei ole yksilölaji vaan vaatii vahvaa yhteistyötä monenlaisen toimijan kesken. Meillä Haaga-Heliassa tutkimusta tekee sekä tutkijoista että opettajista koostuva asiantuntijajoukko. Tutkimus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä sekä suomalaisten että kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa.

Avainsanana on verkostot – joita rakennamme myös eri toimijoiden välille. Luomme toimivia kansainvälisiä verkostoja aktiivisesti, sillä uskomme, että tällä tavoin pystymme parhaiten tukemaan tehtäväämme suomalaisen yhteiskunnan ja innovaatiotoiminnan kehitystyössä.

5.      TKI on strategista

Haaga-Heliassa tutkimus- ja kehitystyötä tehdään strategisesti kuuden ydinosaamisalueemme ympärillä. Meidän ydinosaamistamme ovat myynti, palvelu ja yrittäjyys, liiketoiminnan kehittäminen, digitaaliset ratkaisut sekä uudistava kehittämisen pedagogiikka.

Tutkimus- ja kehityshankkeet sekä innovaatiotoiminta keskittyvät meillä näiden osaamisalueiden ympärille. Keskitämme voimavaramme erityisesti osaamisemme kehittämiseen näillä alueilla. Tätä osaamista tarjoamme suomalaisen työ- ja elinkeinoelämän käyttöön.