Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Vaikuttavilla verkostoilla osaamiskeskiöön

Verkostoilla ja asiantuntijuuden jakamisella on tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys. Osaaja, jolla on vaikuttavat verkostot on organisaatiolle arvokas.

Kirjoittajat:

Taina Laivola

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.11.2021

Business Finlandin tavoitteena on vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja siten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistaminen on yksi rahoituksen tärkeä kriteeri. Toisena merkittävänä linjauksena on tavoitteellisen tutkimuksen liittäminen yritysten kilpailukyvyn kasvuun ja kansainvälistymiseen. Ammattikorkeakoulujen positio soveltavan tutkimuksen osaajana on hyvä lähtökohta alueellisen yhteistyön ja yritysyhteistyön näkökulmasta. Myös yhteistyö yliopistojen tutkimusorganisaatioiden kanssa on keskeinen osa laadukasta ja vaikuttavaa TKI-hanketta.

Business Finlandin myöntämän Co-innovation -rahoituksen hakemisessa täytyy olla mukana vähintään kolme yritystä tutkimusorganisaation lisäksi. Yritysten rooli voi vaihdella aktiivisista toimijoista passiivisiin rahoittajiin. Tätä rahoitusta tukemaan ja muun muassa verkoston kokoamista varten on tarkoitettu Co-creation -rahoitus.

Tieto jalostuu verkostoissa

Verkostojen merkitys nousee erityisesti esille Business Finlandin rahoituksessa. Menestyäkseen osaajien ja organisaatioiden on kyettävä rakentamaan verkostoja ja osattava hyödyntää verkostojen tuomat mahdollisuudet ja synergiaedut. Tieto liikkuu ja jalostuu verkostoissa nopeasti. Verkostoilla ja asiantuntijuuden jakamisella on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi merkitys. Myös henkilön ja organisaation osaamista arvioidaan myös sen mukaan, millaisissa verkostoissa toimii. Vaikuttavat verkostot omaava osaaja on organisaatiolle arvokas.

Ammattikorkeakoulut on perinteisesti nähty innovaatiojärjestelmässä ”välittäjäorganisaatioina” yliopistotutkimuksen, julkisen sektorin ja yritysten välillä sekä erityisesti seudullisena kehittäjänä. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on vaikuttavaa, mutta sen potentiaalia ei edelleenkään hyödynnetä riittävästi. Tulevaisuudessa työn murroksen, digitalisaation ja kestävän kehityksen vaatimukset luovat ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnalle uusia mahdollisuuksia vaikuttaa sekä yritysten että laajemmin koko suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen. (Laakso ym. 2020.)

Yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa pitäisi vahvistaa

Keväällä 2020 hyväksytty valtakunnainen TKI-tiekartta perää laaja-alaisen yhteistyön puolesta. Jos TKI-rahoitus painottuu yritystukiin, hankehakuihin ja kansainvälisiin rahoituslähteisiin, kilpailu jaettavista TKI-rahoituksista kovenee. Toisaalta tämä voi lisätä korkeakouluja ja tutkimuslaitosten yhteistyötä hankkeissa. Joka tapauksessa moninaiset tulevaisuuden haasteet, kuten ilmastonmuutoksen seuraukset ja pandemiat, vaativat monipuolista yhteistyötä ja vaikuttavia verkostoja ja resursseja tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. (Laakso ym. 2020.)

Business Finlandin tyyppiset rahoitukset edellyttävät 3AMKin TKI-kärkien vahvistamista ja leventämistä vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tästäkin syystä tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja on koottava isommiksi ja yhteistyötä tutkimuslaitoksiin ja yrityksiin on vahvistettava. Jokaisen osallistujan mukanaan tuoma verkosto jalostuu ja laajenee yhteistyössä.

Osaajat kerääntyvät osaajien luo

Korkeakoulusektorin ja ammattikorkeakoulujen kehittämistyössä on keskeinen lisäarvo tiedon tuottamisen tapa. Työelämää uudistavan tiedon tuottaminen ja myös sen saatavuus ovat hajaantuneet verkostoihin. Siksi on tärkeää myös tutkimus- ja kehittämistoiminnassa miettiä, miten saada opiskelijat ja tutkijat kokoontumaan juuri meidän korkeakouluumme. Tietyn osaamisalueen ympärillä vireästi toimiva ekosysteemi on korkeakoulun kilpailuetu. Parhaat osaajat kerääntyvät toisten parhaiden osaajien luo, ja ekosysteemissä toimivat yritykset ja tutkimuslaitokset tuovat oppimiseen ja tutkimiseen sekä tietysti osaamiseen perustuvaa liiketoimintaa ajatellen kiinnostavia, uudenlaisia mahdollisuuksia. (Ranki 2020.)

Kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyö ja verkostoituminen TKI-työssä parhaimmillaan terävöittää korkeakoulujen TKI-profiilia ja nostaa osaamisen paremmin näkyville.


3AMKin järjestämä Tule ja Tutki! -työpajasarja sai jatkoa 8.10. Työpajan aiheena oli Business Finland rahoituksen sisällöt ja hankehaun edellytykset 3AMKin TKI-strategian näkökulmasta. Osanottajina oli sekä 3AMKin toiminnassa jo mukana olevia tekijöitä sekä aiheesta kiinnostuneita. Vaikuttava 3AMKin TKI-toiminnan strategisten kärkien toiminta tapahtuu kolmessa kunkin ammattikorkeakoulun vetämässä tiimissä. Yhteistyötä tapahtuu yli rajojen vaihtuvissa hanketiimeissä ja yhteisissä työpajoissa.

Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä – Laurea, Petri Tani
Kestävä kaupunkikehitys – Metropolia, Mona Roman
Tulevaisuuden tekijä – Haaga-Helia, Taina Laivola

Työpajassa koottiin työpajoissa verkostoja ja keinoja, joilla Business Finland rahoitusta voisi hakea kunkin kärjen teemaan ja peilaten Business Finlandin rahoituksen kriteereihin. Osallistujien palautteena kiiteltiin sekä informaatiosta että ideointisessiosta.

3AMKin TKI-toiminta on verkostomaista yhteistyötä, joka vahvistaa metropolialueen osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä tukee elinkeinoelämän ja metropolialueen elinvoimaa. Verkoston lisäämää arvoa ja monimuotoisuutta on silloin, kun osallistujilla on yhteinen tavoitetila ja halu kehittää, kehittyä sekä verkostoitua.

Työpajassa oli koolla monitahoinen verkosto aktiivisesti itsensä ja osaamisensa kehittämiseen tähtääviä ihmisiä. Tämä synnyttää hyvän lähtökohdan innostukselle ja aktiiviselle toiminnalle. Aktiivisuudella, innostuksella, kehittämishalulla ja jokaisen osallistujan tarjoamilla verkostoilla saadaan aikaiseksi paljon hyvää niin 3AMKin yhteistyön kautta koko alueelle kuin osallistujille itselleen.

Kun globaalisti korkeakoulumaailman kilpailu osaamisesta – sen sisällöistä, tasosta, osaajista ja kyvystä hyödyntää osaamista – kovenee, korostuu kyky uudistaa ajattelua ja toimintatapoja ja ymmärtää laajemmin talouden ja megatrendien dynamiikkaa oman maailmanluokan osaamisalueen löytämiseksi. (Ranki 2020.)

Verkostojen ja yhteistyön merkitys korostuu ja kyky tuoda osaaminen ja vaikuttavat TKI-hankkeet esille. Siksikin toimivat ja vaikuttavat verkostot TKI-työssä ovat yksi keskeinen kehittämisen kohde, joka mahdollistaa yksittäistä korkeakoulua nousemaan kansainväliseen osaamiskeskiöön.

Lähteet:

  • Laakso, A & Stormi, I & Mikkonen, A. 2020. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta Suomen kilpailukyvyn edistäjänä. Tieteessä tapahtuu. Julkaisu 5.
  • Ranki, S. 2016. Strateginen johtaminen suomalaisissa korkeakouluissa. Työsuojelurahaston tutkimuksia.