Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Tutkittu tieto – vertaisarvioinnin merkitys kirjoittajalle

Kirjoittajat:

Jani Siirilä

yliopettaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
principal lecturer, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Anna Hermiö

viestinnän asiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 01.06.2021

Tarkastelemme tässä blogissa, mikä on vertaisarvioinnin merkitys tutkitulle tiedolle ja mitä se käytännössä tarkoittaa kirjoittajan näkökulmasta.

Sanotaan, että tiede on itse itseään korjaavaa. Tässä prosessissa juuri vertaisarviointi on tieteen keino varmistaa sen tuottama laatu. Tieteellisen seurain valtuuskunta kuvaa sivuillaan, että vertaisarvioinnilla ”tarkoitetaan menettelyä, jossa tutkimustuloksia julkaiseva lehti, konferenssi tai kirjankustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvioinnin julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta”.

Vertaisarviointiprosessi alkaa kirjoittajan lähettäessä artikkelikäsikirjoituksen toimitukseen. Toimituskunta tekee päätöksen käsikirjoituksen lähettämisestä vertaisarviointiin tai takaisin kirjoittajille toimituksen parannusehdotusten saattelemana. Vertaisarviointiin hyväksytylle käsikirjoitukselle haetaan pääsääntöisesti kaksi lausunnonantajaa, jotka ovat kirjoittajan suhteen puolueettomia.

Tavoitteena arvio, joka vie tekstiä eteenpäin

Lausunnonantaja arvioi käsikirjoitusta monesta eri näkökulmasta. Yksi näkökulma on usein artikkelin kontribuutio omaan tieteenalaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, mikä on artikkelin sisällöllinen arvo ja mitä uutta ja tuoretta se tuo tieteenalansa keskusteluun. Lisäksi lausunnonantaja arvioi käsikirjoituksen tutkimusasetelmaa, valittuja menetelmiä, aineistoja ja käytettyjä lähteitä. Voidaan kysyä esimerkiksi, ovatko tutkimusasetelma ja -menetelmät, lähdeaineisto, tutkimuksen toteutus ja käytetty tutkimuskirjallisuus perusteltuja tutkimuskysymyksen suhteen? Argumentointiin ja ilmaisuun liittyen lausunnonantaja voi kiinnittää huomioita esimerkiksi siihen, vastaako kokonaisuus otsikon asettamiin odotuksiin. Yleensä arvioidaan myös sitä, onko artikkelin kieli luettavaa ja selkeää.

Kirjoittajan näkökulmasta vertaisarviointiprosessi näyttäytyy yleensä työläänä vaiheena. Kirjoittajan on hyväksyttävä myös se mahdollisuus, että aina kaikki artikkelit eivät tule julkaistuksi. Joskus molemmat lausunnonantajat voivat esittää artikkelin hylkäämistä. Lausuntojen odottaminen voi olla henkisesti raskasta.

Usein vertaisarviointi on kirjoittajalle kuitenkin palkitseva kokemus. Rakentavien lausuntojen kautta kirjoittajan on vielä kertaalleen työstettävä artikkelia ja viimeisteltävä se lausunnonantajien kommenttien pohjalta. Onnistuessaan tässä artikkelin tieteellinen taso nousee huomattavasti.

Kirjoittajan näkökulmasta jokainen vertaisarvioitu julkaisu on arvokas meriitti, minkä lisäksi ne ovat myös keino yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Vertaisarvioinnilla onkin suuri merkitys tutkitun tiedon näkökulmasta. Se vahvistaa julkaisun tieteellistä perustaa ja lisää kirjoittajan uskottavuutta hänen liittyessään julkaisullaan osaksi tieteenalansa akateemista keskustelua.