Siirry sisältöön
Somettelija, verkostohai ja uskottava hankejohtaja – ammatillinen opettajankouluttaja hankkeiden käynnistäjänä ja johtajana
Julkaistu : 11.09.2019

Mitä edellytetään ammatilliselta opettajankouluttajalta, joka alkaa johtaa tutkimus- ja kehittämishanketta?

Hankkeiden hahmotteluvaiheessa yhdistyivät useat osaamisvaateet. Tätä vaihetta ei voine liikaa korostaa. Hahmottelu eli varsinaista suunnitteluvaihetta edeltävät toimet ovat kriittisiä hankkeen syntymisen kannalta. Opettajakouluttajan tulee sitoa yhteen koulutuskentällä esiin nousevat tarpeet, vireillä olevat hankehaut sekä koota alustavaa toimijaverkostoa. Tämän rinnalla tulee lobata rahoittajia, koetella heillä aiheiden kelpoisuutta sekä rakentaa heidän kanssaan aihioita eteenpäin. Lisäksi tarvitaan markkinointitaitoja niin oman organisaation sisällä, koulutuksen kentällä kuin muun työelämän kanssa.

Uskottava hankevetäjä

Jotta voisi olla uskottava laajojen verkostohankkeiden vetäjänä ja substanssiosaamisen haltijana, pitää rakentaa myös oman osaamisen näkyvyyttä verkostoissa. Tätä osaamisprofiilia edistävät näkyvyys somessa sekä bloggaukset, jotka voivat olla kriittisiäkin näkökulmia päivänpolttaviin koulutuksen teemoihin.

Tunnustettu asiantuntijuus tarvitsee tuekseen myös pitkäjänteistä tutkimus- ja kehittämistyötä, johon aiemmat hanketyöt ja julkaisut antava mahdollisuuksia. Kyvykäs opettajankouluttaja hyödyntää aktiivista ja pitkäjänteistä aiempaa julkaisutoimintaansa niin preferenssien esittelyssä kuin hankkeen johtamisessakin. Näytöt julkaisuista ja edellisten projektien vaikuttavat tulokset vakuuttavat rahoittajia sekä tulevia verkostokumppaneitakin.

Kehittämispajassa opettajankouluttajat määrittelivät minimiosaamiseksi sosiaalisen kyvykkyyden, ammattialan verkostojen rakentamisen, proaktiivisuuden, kyvyn tunnistaa kentän tarpeita ja tiivistää ne hankemuotoon.

Perehdyttäjä, kokoaja ja yhteiskunnallinen verkostovaikuttaja

Kehittämispajaan osallistuneiden opettajankouluttajien mielestä oman työn ja kollegaverkoston johtamisen taidot muodostavat hankkeen johtamisen keskeisen osaamisperustan.

Verkostomaisen hankeorganisaation johtaminen edellyttää eri toimijoiden roolien ja vahvuuksien löytämistä. Toimintaan perehdyttäminen, osatoimijoiden ja päähankkeen tavoitteiden synkronoiminen sekä käynnissä olevan toiminnan jatkuvasta arvioimisesta sopiminen kuuluvat alkavan hankkeen johtamistaitoihin. Sisällölliset osaamiset tulevat yhdistyä sujuvasti projektijohtamisen taitoihin. Opettajankouluttajalta odotetaan verkostotoiminnan johtamisosaamista: hänen tulee ohjata huippuosaavat hankehait toimimaan tuloksekkaasti yhteen.

Minimiosaaminen muodostuu vuorovaikutus- ja viestintätaidoista, joustavuudesta, epävarmuuden sietokyvystä, kokonaisuuksien hallinnasta sekä kyvykkyydestä tunnejohtamiseen. Hankevetäjän tulee osata huolehtia myös yhteiskunnallisesta näkyvyydestä. Ja huomattakoon, että tämä on vasta osaamisen vähimmäisvaatimus!

Huippuosaaminen sisältää yhteiskunnallisen vaikuttamistyön hankkeen kautta. Tämä edellyttää jatkuvaa verkostomaista yhteistyötä rahoituksesta ja koulutuspoliittisista päätöksistä vastaavien avaintoimijoiden kanssa. Huippuosaamiseen opettajankouluttajat näkevät kuuluvan rahoittajaprofiilien tunnistamiset, oman asiantuntijabrändin tunnetuksi tekemisen ja systemaattisen TKI-verkostojen rakentamisen. Rahoitusinstrumenttien tuntemus, vahva verkostoituminen koulutuskentän, koulutuspolitiikkaa ohjaavien toimijoiden ja työelämän rihmastoissa rakentaa edellä mainittua osaamisen aluetta.

Tämä blogiteksti on osa kolmen tekstin sarjaa, jossa käsitellään ammatillisen opettajankouluttajan hankeosaamista. Edellisessä blogitekstissämme käsittelimme opettajankouluttajan hankeosaamista yleisellä tasolla.

Tekstissä esitetyt näkemykset perustuvat Opeke-hankkeen yhteydessä pidettyyn työpajaan, jossa ammatilliset opettajankouluttajat viidestä Suomen ammatillisesta opettajakorkeakoulusta pohtivat hankeosaamista ja sen vahvistamista.

Kirjoittajat

Kimmo Mäki, KTT, yliopettaja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ari Langén, VTM, lehtori Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Janne Länsitie, FM, lehtori Oulun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu